Dato: 28. januar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, January 28, 1869.

Dear Mr. Scudder:

Many thanks for your last friendly letter containing a bank note for 10, in payment of the Danish advance sheets of "The Dryad." I am very anxious to see the English translation of this, and I expect to receive it soon. Our letters have crossed. A short time before I received your letter, I had sent one off to you in which I had enclosed a new story written for my young readers of The Riverside Magazine. Until I have had it printed there it will not be published in Danish. I shall be pleased if it meets with a good reception. I have included in it a greeting to my American friends.

During the last two months my time has been very much occupied with collecting and arranging the material for The Story of My Life for the last twelve years, up to the time of the celebration held for me in Odense. The writing of this will occupy me for several months, but I hope nevertheless that you will receive the manuscript itself in the course of the coming summer. I wish you would give me your opinion soon as to whether you wish to have it written in the [Gothic] script as in this letter, or if you prefer it in the Roman script. I trust that you have by this time received the last four parts of the collected writings, twentyeight small volumes altogether. Before the Hrst transmission or at the same time, I wrote you of my earlier arrangement with Richard Bentley, who has published several of my earlier writings in English, of which I listed three for which he has paid me an honorarium,-namely, The Two Baronesses in 1848, and shortly thereafter, In Sweden and To Be or Not to Be. The first two I furnished him in an English manuscript; I let him look after the translation of the last himself. I asked him about the relations between publishers in England and America, which I knew nothing about and therefore I wished to know whether I could, without transgressing law and equity, authorize the three mentioned works to be included in your large edition of collected writings. He gave me a reassuring answer, but his reply did not satisfy me entirely. So many different editions of my writings have appeared in England, and as I hear, also in America, without my authorization, that a collected edition such as you are yourself getting out should certainly not meet with opposition from any source. But when it is stat ed in this edition, as it has been decided, that I have authorized it and am adding the continuation of the story of my life, I still have a feeling,-inasmuch as I do not understand the relations between English and American publishers, as I have indicated before,-that I am not entirely a free agent with respect to the three books mentioned. Should there be the least doubt about this matter I would request that it be cleared up in advance and in good season with Richard Bentley. I am sure you will not misunderstand me, but will appreciate my insistent desire to do the right thing.

If only the sea voyage were not so long and often so fatiguing, I am sure that I should finally manage to get to America. I have recently received quite a few letters from unknown friends over there who offer me the most friendly reception and the hospitality of their own homes. Have you talked with my countryman, General Raasloff, who is at present in New York? Remember me to him and to my other friends.

Your sincerely devoted

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kbenhavn 28 Januar 1869

Kjre Hr. Scudder!

Tak for Deres sidste venlige Skrivelse der omsluttede en Bank-Note paa 10, som Honorar for de danske Udhngs Ark af Dryaden; denne selv i engelsk Gjengivelse lnges jeg meget efter og vil jo snarest erholde den. Vore Breve have krydset hinanden; kort fr jeg modtog Deres afsendte jeg et til Dem og deri laae en lille, ny Historie skrevet for mine unge Lsere af the riverside magazine fr jeg har seet det trykt deri vil det ikke udkomme paa Dansk. Det skal glde mig om det tiltaler, jeg har lagt en Hilsen deri til mine amerikanske Venner.

De to sidste Maaneder har min Tid vret meget optaget med at samle og ordne Stoffet til mit Livs-Eventyr i de seneste tolv Aar, indtil min resfest i Odense; Udskrivningen vil endnu tage flere Maaneder; men jeg haaher srligt at De i Lbet af Sommeren skal erholde hele Manuskriptet, siig mig ogsaa, ret snart om De nsker det skrevet med disse Bogstaver som i Brevet her eller De heller nsker det med romerske Bogstaver.

De har, vil jeg troe, nu ogsaa modtaget de seneste fire Dele af samlede Skrifter, ialt 28 smaa Bind. Fr den frste Sending eller samtidig med den skrev jeg om mit tidligere Forhold til Richard Bentley, der paa Engelsk har udgivet flere af mine tidligere Skrifter af hvilke jeg nvnede tre han har givet mig Honorar for, nemlig i 1848 De to Baronesser, og snart efter I Sverrig og At vre eller ikke vre. De to frste leverede jeg ham i engelsk Manuskript, den sidste lod han selv besrge. Jeg spurgte Dem om Forlags Forholdene mellem Engeland og Amerika, dem jeg ikke kjender og altsaa nskede at vide om jeg kunde uden at handle mod Lov og Ret, autorisere disse tre nvnte Arbeider i Deres store Udgave af samlede Skrifter, De gav mig et beroligende men dog for mig ikke fyldestgjrende Svar. Der er i Engeland og som jeg hrer ogsaa i Amerika saa mange forskjellige Udgaver af mine Skrifter hvorom der aldrig er spurgt mig og altsaa kan en samlet Udgave, som De selv besrger, ikke fra nogen Side mde Indsigelse, men naar paa denne staaer, som jo er Bestemmelsen at jeg autoriserer den og tilfier Fortsttelsen af mit Livs Historie, da har jeg en Flelse, idet jeg som sagt ikke kjender Boghandler Forholdene mellem Engeland og Amerika, at jeg med disse tre nvnte Bger, ikke har ganske frie Hnder, er her den mindste Tvivl herom, da beder jeg at det forud, betids nok, bliver klaret med Richard Bentley. De vil ikke misforstaae mig, men erkjende min skyldige Trang for det Rigtige.

Var ikke Sreisen saa lang og tidt besvrlig da kom jeg tilvisse over til Amerika, jeg faaer i den sidste Tid jevnlig Breve fra ubekjendte Venner derovre, der love mig den bedste Modtagelse og deres eget Hjem. Har De talt med min Landsmand General Raaslf som for ieblikket er i New-York? Hils ham og mine andre Venner.

Deres hjerteligt hengivne

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 127-28)

[kladde]

Mellem Danmark og Udlandet er aldeles Intet afsluttet om Forlags Ret men jeg har hrt at en saadan findes mellem Engeland og Amerika, og naar den nu i den paatnkte udgave af mine samlede Skrifter naturligviis optage de to Baronesser og I Sverrig, da kan jeg ikke give Dem Lov der til om det er ndvendigt da, som jeg allerede har mldt dem jeg engang [overstr: tidligere] for flere Aar siden da disse Bger udkom fik Honorar af Bentley, og har altsaa her copy right for den engelske udgave, jeg har mellem mine opbevarede Breve fundet et saadant der siger hvad jeg vil erholde om der skulde komme nye Oplag hos ham, det er nu ikke skeet og jeg gjentager det gjr Dem opmrksom/ kan der vre den mindst Tvivl, da beder jeg det indstndigste at der forhandles med Richard Bentley herom

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 314-15)