Dato: 24. maj 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[24 Maj 1869]

Kjre Hr Etatsraad!

Vi skal altsaa savne Dem imorgen, og i Grunden maa jeg paa Deres Vegne vre tilfreds dermed, thi Opholdet paa Skydepladsen og Frokosten i Teltet kunde dette kolde Vir gjre betnkelige nok: et andet Aar kan Skyttelagsdagen falde heldigere. Men engang maa De dog endelig see at kunne bivaane denne Folkefest, som har beholdt Meget af den gte gamle FoIkecharacter. Imorgen vil den have en anden Tillgsfest ved den nye Stiftamtmands Introduction.

Men nu Deres vrige Reiseplan! Det er saare liden Tid, De har tiltnkt Fyen, og der er, mange Betnkeligheder ved et Besg i Odense i Slutningen af Juli. Sommeren er meget bevget: uden Tvivl er der Veddelb i samme Tid. Skolens Ferie begynder d 23de, og da reise Mangfoldige bort, som vilde gldes ved Deres Lsning. Jeg er med korte Afbrydelser borte hele Juli Maaned; men et Par bestemte Dage kunde jeg altid indrette mig paa at vre hjemme. Men det Vrste for os, er at vi agte os alle til et Badested fra 23 Juli til 23 Aug, maaskee vel kun til Middelfart, men dog altid langt nok til [ikke] at have den Glde at samles med Dem. Og i det Hele er den hede Sommertid her i Byen ikke egnet til at samle Folk til en saadan aandelig Nydelse. Saa er fra alle Sider September heldigere, og da De naturligviis ikke kan udstte Deres Udenlandsreise til en senere Tid for den Sags Skyld, vilde jeg ubetinget tilraade at vlge nogle Dage i September til et Ophold her; saa ere Folk samlede igjen og modtagelige for deslige Glder.

Imidlertid nrer jeg dog et Haab om at see eet Glimt af Dem, naar De kommer, ogsaa i den bevgede Sommertid: vi faae vel en Fest i Anledning af Formlingen2, som kunde bringe Dem herind, eller de omtalte Veddelb eller andre Tilfldigheder.

Det glder mig, at Deres Vinterarbeide .er sin Fuldendelse saa nr, og at dets Gjenstand just har vret den Fortsttelse, som vi alle lnges saa inderlig efter, og dette Tidsafsnit er allerede saa indholdsrigt, at De maae see at faae det gjengivet i sin Friskhed uden at blive fordunklet af Noget, som Fremtiden kan bringe.

Ja denne Fremtid maa bringe Dem alt Godt og Gldeligt og bevare Dem for alle slige Uheld som det ifjor, der i al sin Ubetydelighed kunde have blevet slemt og jo endnu knap er forvundet efter den Beskrivelse, De giver af Deres Been. Min Familie hilser Dem venligst, og imorgen ville mange Venner tale om Dem ved Skyttefesten. Vor gode Mourier mangler endnu, og Unsgaard vil savnes. Denne lever vel i sit Thisted, men jeg kan ikke tro Andet end at han maa savne os som vi ham.

Vore flleds kjbenhavnske Venner ere ikke mange; Tak for Meddelelse fra den kjre Collinske Familie, hils dem begge venskabeligst fra mig.

Lev vel!

Deres hengivne

C. T. Engelstoft

Tekst fra: H.C. Andersens Hus