Dato: 8. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Petershi ved Strandveien

den 8 Juni 1869

Kjre Fru Melchior!

For et Par Timer siden kom jeg herud; Deres Broder hrer jeg maa ind til Byen i aften jeg vil da have dette Brev istand at det kan bringe min Hilsen paa det kjre "Rolighed "! igaar var det ganske utaaleligt inde i Byen, Varmen trykkede, jeg flte mig derved trt og tung men gik dog om Aftenen i Casino for at hre Frken Clara Mnster; hun synes at blive en dramatisk Sangerinde, men Stemmen vkker ikke Sympati og hun var dertil saa angest, nsten forknyt! jeg troer ikke hun tiltalte Blad-Referenterne, dem jeg talte med fandt at jeg var alfor mild i min Dom. Hr Hougaard som gav "Mikkels Kjrligheds Historier," lignede en Deel Phister og blev fremkaldt, ogsaa Hr Stigaard, efter at have fortalt Eventyret: "Hvem var den Lykkeligste?", fremkal[dt]es.- Da jeg i Formiddags [kom her] ud paa Landet blev jeg paa K[lamp]enborg Station modtaget af "lille Marie" og hendes Duenna Sidse, begge med venlige Ansigter og ligesaa venlige og glade vare de ved Indtrdelsen paa Petershi. Skade at det regner og Vei og Gange staae med Vand. Ellers var Deres Svigerinde og jeg gaaet op til Fru Bille, hvis Bryllupsdag det er i Dag, nu derimod sendes Sidse med Bouquet og Visitkort. Er det nu bare smukt Veir i morgen, jeg vilde gjerne lidt over paa "Teglgaarden", for at hilse paa Frken Melchior, Hvorledes er nu Sundheds-Tilstanden paa Rolighed? Er det endnu ikke klart om det er Skarlagens Feber eller rde Hunde? I gaar, paa Restauration, traf jeg sammen med Wladimir Moltke-Hvidtfeldt, som i Dag reiser til Glorup han venter snart at see sin Moder der, men hun bliver kun kort. Jeg kunde forstaae at der ikke var Rimelighed for at Greven saae Gjster i de frste Maaneder. Jeg bliver altsaa vistnok en fire Uger paa Basns, det vil sige til midt i Juli, til den Tid vil jeg haabe at Alt er godt paa "Rolighed" og at jeg skal samles med Dem Allesammen. Deres Mand har jeg i et Par Dage ikke seet. Han var, som altid, saa elskvrdig mod mig, da vi sidst mdtes; han besrge[de] den sidste Halvdeel af "Mit Livs Eventyr" til New-York, vil De bringe ham min srdeles Tak og tillige bede ham at opgive hvor meget han har givet ud for mig, ved de to Afsendelser af Manuskript. Igaar fik jeg Juni-Heftet af Riverside magazine, deri stod "Kometen", som de derovre selv have besrget oversat, mig forekom det smukt gjengivet. Hvorledes fler Anna sig? Er det fugtige Vejr godt for hende? Skulle vi mdes ved Middelhavets Vande? Hvor og naar? Jeg hrer at Deres Svigersn har faaet Leilighed her tt ved "Petershi" og at Deres Datter Fru Johanne der skal bruge Badene. Vil De sige Sally fra mig, at herude findes ikke"rd Grd i Grfterne", det Lidet her var har Marie og jeg spiist, men at han kan fange Reier og Aal i Strmperne naar han her er ude at bade. Jeg sender mine bedste Hilsener til hele Deres egen Kreds, jeg savner den betydeligt! Torsdag Aften tager jeg til Byen, for at begynde med den store Indpakning og i den tidlige Morgen Onsdag den 16de suser jeg med Banetoget til Slagelse, den gamle Skoleby, for efter fire Timers kjedelig Kjrsel at naae Basns. Lev vel!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad