Dato: 25. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 25 Juni 1869

Kjre Fru Melchior!

Iaftes havde jeg den Glde at modtage Brev fra Dem og Brev fra Deres Mand; saa snart ventede jeg det ikke! Hvor De dog begge ere magelst gode mod mig! jeg skynder mig igjen med at skrive, det bliver i Dag Brev til Dem, men jeg lgger de inderligste Taksigelser og Hilsener heri til Deres Mand og han lser maaskee selv dette Brev. Tak fordi De saa levende opruller for mig hele Festdagen den 22 Juni; jeg har Skuet af den, fornemmer Musiken fra "liden Kirsten" og troer at have hrt Talerne. Hvor det var venligt og hjerteligt af Hr Moses Melchior at han med Ord, som jeg helst nskede det, udbragte min Skaal, hils ham, tak ham! Jeg er altid forlegen lige over for ham med min Tak, jeg har Flelsen af at han ikke holder af at hre Sligt, og jeg veed da ikke ret hvorledes jeg tr og br stille Ordene. 36 Bouquetter har De bundet; hvilket Arbejde! jeg nsker at have vret med for at lette Dem dette. I Tankerne v[ar j]eg hos Dem Alle; forresten var de[t her]ude en stille kold Dag, jeg gik [i] Haven og havde tyk Vinterfrakke; jeg frs! siden sad jeg i min Stue og lste Korrectur paa "Kometen"; der i sin danske Skikkelse kommer i nste Hefte af: "Ide og Virkelighed".

Med Fru Scavenius talte jeg om Festligheden paa "Rolighed", og jeg fornam at hun undte mig at vre med der. Ivrigt beklager hun denne Gang saa tidt at hun vist ikke kan skaffe mig al den Hyggelighed som jeg finder paa "Rolighed"; hun er uendelig opmrksom og magels god. Jeg har nu sagt at lnger end til Tirsdag den 6 Juli bliver ikke Opholdet her paa Basns; hun er saa venlig at ville see mig paa Udreisen igjen, naar jeg gaaer syd paa, men det stiller sig vist ikke saa; er Grev Moltke saa vel at han tager mod Gjester, da lgger jeg Udfarten, at blive et Par Dage over paa Glorup. Maaskee reiser jeg ogsaa fr den 6 September; der er noget flaut i at blive hjemme for at faae et Festmaaltid; veed jeg at mine Venner have mig deeltagende i Tanke den Mrkedag i mit Liv, da er det tilvisse det Vigtigste. De og Deres Mand ere jo ogsaa da over alle Bjerge. Glad overrasket blev jeg ved den venlige Efterskrift fra Frken Kjellerup, jeg lgger et Blad til hende her i Brevet. Portrt kunde jeg sende hende, jeg har netop eet fra Hansen, men hun vil jo have et Mage til det Deres Mand fik fra mig og han fik det Eneste jeg da havde. Frken Hallager tog Billedet lige ved min Afreise. Naar jeg kommer til Byen kan jeg erholde eet og hun skal faae det, hvilket jeg ogsaa har skrevet i Epistelen. I det jeg saae Efterskriften i Deres Brev, troede jeg frst at det var fra Frken Louise, hende har jeg ikke engang faaet en Hilsen fra!!! De og Deres Mand have allerede forundt mig fire deilige Breve og dog, i disse er ikke en Hilsen fra Brnene.. Der er vist ikke nogen Betydning deri, det er ganske tilfldigt? Ikke sandt? Imorgen otte Dage tager hele Huset her til Vddelbene i Slagelse, jeg bliver hjemme. Det er frem og tilbage over sex Miil at kjre for at see Vddelb, jeg vil ikke have den Anstrngelse. Veiret er stadigt koldt; jeg havde haabet at kunne begynde herude med at gaae i Vandet, men Ingen endnu have her forsgt derpaa. Igaar kjrte vi ud i een af Basns's nrmeste Skove, hvorhen Folk fra Skjelskjr, Nstved og Korser sge hen, smukt er her, Bgene hlde sig ud over den aabne Strand, man seer de forgyldte Flie paa Taarnene af Holsteinborg; der er endnu ikke Husets Frue vendt tilbage, Datteren Bodil har i Udlandet ligget livsfarlig syg, men er nu bedre, Grevinden har pleiet hende, men er selv meget lidende derved. Hils alle Kjre, lige til den Yngste (liden Poul) i Familien og beed Sally levne til mig lidt af "Rdgrden". Deres hjerteligt hengivne

rbdige

H. C. Andersen

[langs kanten] Et hjerteligt "Velkommen" til den elskvrdige Frken Sophie!

Tekst fra: Niels Oxenvad