Dato: 5. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 5 Juli 1869

Kjre Fru Melchior!

Endnu et lille Brev fra Basns; De modtager det imorgen tidligt, og vil Gud, indtrffer jeg med Aftentoget og kjrer lige til "Rolighed". Srdeles glder jeg mig og veed hvor venligt stemt de Alle see mig. Det er ikke ganske let at slippe fra det gjstfri Basns; Fru Scavenius er saa srdeles opmrksom; gjerne vilde hun jeg lagde et Par Dage til endnu herude, efterdi hendes Datter kommer hjem i Besg; men jeg har allerede vret her ind i Juli og for mig bliver jo Opholdet denne Gang begrndset paa det kjre "Rolighed".

Imorgen, midt paa Eftermiddagen, skulde jeg med Deligense fra Skjelskjr til Slagelse, een af de langsommeligste Farter, i vor Tid, jeg kjender; jeg udtalte / igaar min Gru, og Fru Scavenius er saa elskvrdig at lade mig befordre med sin Vogn og Heste til Korser, der ligger Basns lidt nrmere end Slagelse, men dog altid er for Hestene frem og tilbage, over syv Miil. Jeg fler mig srdeles vel, men for dog at have Noget at pippe over, maa jeg sige, at mine ine ere noget daarlige; her er altid aabne Dre og Vinduer, jeg kan ikke taale Trk, den har slaaet sig paa inene og det ene af disse opelsker i disse Dage et Bygkorn, som slet ikke behager mig. Siden De sidst fik Brev har jeg bragt paa Papiret de fleste Momenter til en ny Historie, den jeg en Dag omtalte, fyldte mig: Historien om den hiadelige Dame, der endte som Frgekone paa Falster, hos hvem Holberg boede i Pestens Tid. / Paa "Rolighed" tnker jeg at udarbeide den saa den kan blive sendt til Amerika fr jeg i September forlader Landet. Mit Digt til Kronprindsen og det nye Eventyr: Hvad Tidselen oplevede", glder jeg mig til at meddele Dem naar vi nu samles. Alle have det godt og vel, haaber jeg. Hils Deres Mand og Brn, ligesom ogsaa Frknerne Sophie Melchior og Kjellerup, Blochs, Deres Broder Hr Martin Henriques, og Svoger Hr Moses Melchior med Sster.

Altsaa, vil Gud, imorgen Tirsdag Aften den 6 Juni [skal vre juli], sees vi!

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

E.S. Fra Hr Kneppelhout og Frue har jeg Brev, deri srdeles mange hjertelige Hilsener til Familierne Melchiors og Collins.

Tekst fra: Niels Oxenvad (ogs lig med microfilmscan 78, 240-42)