Dato: 17. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

623. Til Henriette Collin.

Petershi, Skovshoved den 17 August 1869.

Kjre Fru Collin!

Igaar forlod jeg Rolighed, Fru Melchior og Dttre fulgte rnig herud; jeg var ganske veemodig stemt, thi Gud veed naar og hvor vi sees. Hvorledes mon det staaer til om et Aar ved Gjensynet paa Rolighed. De reise i denne Maaned og rimeligviis til Madera, dog lgge de Veien over Berlin for at tale med Dr Traube, om han maaskee antager at Mentona vil vre anbefaleligt, saa at de slap for den lange S-Reise. Jeg bliver her paa Petershi til i nste Uge, rimeligviis Tirsdag eller Onsdag og da har jeg endnu 14 Dage at blive i Byen; jeg tager derind i Hotel d Angleterre; thi det er jo Meningen, at jeg bliver her den 6te September - Jeg gjentager her skriftligt Sprgsmaalet, det generer mig at komme frem med det mundtligt til Henriques; ham er der jo talt eller skrevet til derom, tnker jeg! Flere have spurgt mig om de kunne686 komme med, jeg veed Intet og kan Intet svare, men et Par Navne maa jeg dog nvne, som have talt til mig, nemlig Frken Mathilde rsted og Fru Conferensraadinde Kock. Jeg hrte af Fru Melchior at Frken Zahle havde spurgt hende.–Endnu en 20 Gang, opgives det Hele, da lad mig det vide snarest, thi da reiser jeg ved Maanedens Udgang; jeg frygter at de fleste af Vennerne paa denne Tid er generet af Festen, generet ved at komme til Byen?–Naar De skriver send da Brevet til Melchiors paa Rolighed saa faaer jeg det nok ved Hr Henriques687. Da De forrige Onsdags var inde i Byen saae jeg Dem ikke; jeg var til Frokosten hos Grev Frijs s og da denne var endt kom Byge paa Byge, saa at jeg skyndte mig i den frste Sporvogn, og foer ud paa sterbroe, forvisset om at De blev i Byen Dagen derpaa,ja at De maaskee spiiste til Middag paa Rolighed, hvor De var ventet efter som De ikke havde givet Afbud; jeg tog imidlertid om Formiddagen til Byen og sgte Dem, men De var allerede afsted. Jonas saae og talte jeg med paa Hofballet; jeg blev kun til Kl 11 om Aftenen, han tilbragte vel der en lngere Tid. Mine ine begynde igjen at blive daarlige, forresten er jeg ret vel. De sidste Dage fik jeg Besg paa Besg paa Rolighed, frst kom Hr. Brandt med Frue og Sn fra Amsterdam, saa den kjre Carlos O Neill med Frue og Sn fra Setubal, saa en Mngde Amerikanere, ja endog en Prst fra Texas der samlede ind til et der vordende Universitet'ndash;Frken Raaslff reiser paa Torsdag med General Fremont og Familie til Schweiz. Meget lnges jeg efter at De skal hre Hnse-Grethes Familie og Hvad Tidselen oplevede. Begge har jeg sendt til Amerika, men frygter for at Manuskriptet er gaaet med Dampskibet Germania, der efter Aviserne, er forulykket!–

Hils Deres Mand, Louise og Jonas. Hils Hr og Fru Lund og lad mig snart hre nogle fornielige Ord fra Dem.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost