Dato: 30. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30 August 1869

Kjre Fru Melchior!

I denne Morgen var jeg i Deres Hjem paa Amagertorv og hrte at De vare vel komne til Fastlandet! mon nu dette Brev naaer Dem i Frankfurth? Med Tankerne fulgte jeg Dem over Sen og var glad ved om Aftenen at Vinden lagde sig og jeg antager at Overreisen har vret uden Ssyge. Humeuret haaber jeg nu har lftet sig hos Dem Allesammen, og den kjre Anna begynder vel at glde sig ved det Nye hun seer. Paa Afreise-Dagen var mit Sind meget bevget, jeg kom, som De veed, fra Jrgensens Begravelse, jeg var srligt opfyldt af Erkjendelse af den magelse Godhed Deres Svoger Moses har viist den unge Mand. Jeg flte Trang til om Aftenen at have skrevet ham til og udtalt mig, men jeg opgav det da jeg veed hvor fiinflende Deres Svoger er, jeg frygtede at han ikke vilde synes om det, men i mit Hjerte nskede jeg: "Gid jeg havde gjort det Gode i Verden, han har gjort, saa havde jeg dog udrettet Noget!" At jeg saa sjldent talte til ham om Jrgensen var i Sandhed ikke af Mangel paa varm Deeltagelse, men af Forlegenhed over al den magelse Godhed han viiste ham i Ord og Gjerning! Igaar tog jeg ned til Hellebk for at besge Collins; Veiret som i Morgenstunden var srdeles smukt, slog om da jeg naaede Helsinger kom en kold vaad Taage, som jeg maatte kjre i til Hellebk, det blev et koldt blsende Veir, jeg frs paa Tilbageveien og er i Dag forkjlet, som ngster mig i Anledning af Festen paa Mandag.

Fra Collins har jeg mange Hilsener til Dem. Det bliver imidlertid iaar det sidste Aar de boe derude hvor de boe. Hauchs have kjbt den smalle Grund lige for deres Vinduer og vilde der opfre et Landsted, og Resten af Strkningen faaer et hit Plankevrk, saa at aldeles hele Udsigten fra alle Collins Vinduer er lukket. Fiskerne derude miste deres vanlige Trrepladser til deres Garn og have klaget, men det hjalp ikke, det er nok Moldenhauer der er Skyld i at Hauch fik Grunden. - Hjorts Breve ere nu udkomne; han har deri optaget de Par Ord jeg skrev ham til:

"Velbaarne Hr Professor! For den Velvillie Deres Brev til mig udtaler, sender jeg min Tak, rbdigst H.C.A.", ogsaa et Brev fra Hauch skal der vre hvori Hauch siger at han ikke mere vil skrive ham til, da han ikke vil see sine Breve trykte. Jeg har ikke lst Bogen.

Paa Casino skal opfres mit Stykke "Paa Langebro", men frst efter min Afreise. Phister ligger syg, Rosenkilde vil nppe endnu i denne Saison komme paa Theatret. Hele den lrde Congres skal vre indbudt til Festforestillingen paa Onsdag, Bournonville har oversat sit Program til: "Valkyrien" paa Fransk for at de Fremmede kunne forstaa Forestillingen. H.M. Kongen har tildeelt Prsidenten fire af sine Vogne, siger man, til Afbenyttelse under Opholdet her for at Gjsterne kunne see sig om i Egnen. Lad mig nu, naar De naaer Montreux, faae et lille Brev, send det kun til Kjbenhavn, er jeg borte skal de paa Kontoiret vide hvor det finder mig, enten paa Basns eller Glorup. Jeg har lidt febril Fornemmelse ved Tanken om Festen; gid at jeg nu snart var paa Reise og snart hrte at De og Deres have det godt. Hils hver isr hjerteligst.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad