Dato: 11. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Basnæs den 11 Sept 1869

Hvor har jeg ret i disse sidste Dage kjendt og forstaaet hvor trofast og hengiven De er mig. Det er en Trang for mig strax i Dag, da jeg er nogenlunde i Hvile, at sende Dem et Par Ord. Hvor det var smukt at De i dette tunge, varme Veir kom ud paa Banegaarden for endnu engang at række mig Haanden. jeg var glad og dog bevæget ved at flyve ud i Verden denne Gang, hvor ganske anderledes stillet end Tilfældet vilde det for et halv hundred Aar siden: Reisen til Korsør blev med det langsommelige Tog meget trættende, og doppelt følelig ved at jeg i flere Nætter kun sov lidt. Det var en Varme, saa at / jeg følte mig halvkogt i Vognen, og først efter Klokken fem naaede jg Korsøer, her holdt Kudsken fra Basnæs og lidt efter otte var jeg paa det kjære Sted for ret at hvile ud; i det jeg kom ind i den første Gaard saae jeg en Mængde Mennesker og foran Borg-Broen opreist en stor Æreport belyst ved brogede Lamper og behængt med store Danebrogs Flag, paa Trappen blev jeg modtaget af Fru Scavenius og Familien fra Borreby, samt Grev Holsteins fra Holsteinborg; her var et heelt stort pyntet Selskab og i haven blev, til Ære for mig afbrændt et smukt Fyrværkeri hvor mit Navn og den 6 September straalede i Glands og Farver. Grev Holstein til Hosteinborg holdt ved Bordet en smuk hjertelig Tale. Klokken blev / elleve før jeg kom til min Stue og sov da ogsaa i Dag til Klokken 9 om Morgenen. nu har jeg det deiligt stille og bliver her tog paa Holsteinborg til den 20 September; skulde De i den Tid vilde glæde mig med et lille Brev da send mig det her til "Basnæs ved Skjelskjør," Postmesteren der veed hvor jeg i Øieblikket opholder mig. Vil De opgive mig et Par Adresser jeg gjerne vilde vide og som De maaske nok kan skaffe mig nemlig hvor Fru Marie Mayer, førdt Benedixen boer (jeg har foruden hendes Festtale, samt fra hende endnu et lille særdeles hjerteligt Digt, som jeg ønsker at takke hende for). Jeg vilde dernæst gjerne vide hvor de to Digtere Richard og P. Hansen boe.

Og nu Tak og atter Tak for Deres kjærlige deeltagende Sind for mig / bring Deres Kone og Børn min hjertelige Hilsen, ligesom Professor Høedt, hvor saae han glad, god og intelligent ud ved Festen.

Veiret er, som igaar, smukt og varmt, Søen deilig blaa, Solen skinner ind i min Stue, hvor deilige Blomster ere sat. Jeg har det saa stille og godt. Det er som levede jeg ind i den deilgiste Livs Aften solbelyst og fuld af Duft. Det er som en Drøm og dog Virkelighed. Gud glæde og velsigne dem kjære Ven!

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Til Hr.

Etatsraad Thiele.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus