Dato: 22. september 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 22 Sept. 1868 [!]

Kjre Hr Etatsraad!

Ja visselig have vi alle her fulgt den skjnne Fest i Kjbenhavn med den inderligste Deeltagelse og Glde. Jeg er nu dobbelt tilfreds med, at vor, Fest ikke blev udsat til iaar, ligesom det jo ogsaa i sig selv er naturligst, at Festen for Ens Ankomst til det Sted, hvor Forsynet har beredet ham en ny Livsvei, holdes der, hvortil han kom, og ikke der, hvorfra han udgik, skjnt jeg vil tilstaae at for den selv, der seer tilbage paa et saa betydningsfuldt Vendepunkt i Livet, ligger det ligesaa nr at tnke paa det, hvorfra han frtes over til det Nye. Ja det er et stort Livs-Eventyr, der ligger mellem disse Aar, og skjnt er det at see, hvorledes De i levende Tro og Tak seer tilbage over Guds Frelser: han fre Dem ogsaa i den Deel, som endnu Fremtiden dkker, i Naade og Velsignelse !

Det er mig underligt at vide Dem saa nr og dog ikke at faae Dem at see: jeg skal paa Fredag tiltrde en Visitatsreise i Egnen af Middelfart; men fra det publiqve Livs Standpunct beklager jeg ikke saameget, at jeg saaledes ikke kan tilskynde Dem til at lse for os her i Odense; - thi endnu er vort offentlige Liv ikke kommen i vintersaisonens Ro; navnlig har vor gode By idag vret Skuepladsen for en saadan Valgkamp, at der vil behves flere Dages Hvile derefter, og i det Hele er Byen ikke samlet endnu fra Reiser og desl. Naar De derimod til Foraaret vilde komme her, troer jeg, at Alt vilde vre bedst arrangeret. Jeg haaber derfor, at De vil underrette mig om, naar De kan komme, og jeg skal alene bede Dem iagttage det Ene, at det ikke maa blive i de to Paaskeuger.

Vor Valgkamp endte med Fornuftens og Besindighedens Seir over en opflammet national-politisk Begeistring; Kock lagde en saa stor Dygtighed for Dagen, at han vandt en glimrende Seir.

I mit Huus er, Gud skee Lov! Alt nu vel, og med Glde er Deres venlige Hilsen modtaget og gjengjldes hjerteligen af dem, som ere tilbage. Maa jeg bede Dem bringe Deres dle Vrt min rbdige Hilsen, som ledsages af nsket om at han maa snart gjenvinde den Sundhed, der ikke fr pleiede at svigte. Lev vel!

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus