H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin m.fl. til H.C. Andersen 6. november 1869

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. november 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

636. Fra Henriette og E. Collin.

Lørdag 6te Novbr [1869]

[Begyndt af Henriette Collin: ] Jeg drømte saa levende og meget fornøieligt om Dem i Nat kjere Andersen at jeg deraf tager Anledning til at gjøre Al­vor af mit ugegamle Forsæt at skrive til Dem'ndash;Jeg kan godt forstaa Deres store Skuffelse ved Melchiors forandrede Reiseplan og har tænkt mig at det kunde bringe Dem tilbage til Danmark førend den bestemt[e] Tid'ndash; maaskee længe før'ndash;og jeg har i den Anledning kun at sige at jeg nu som altid er ganske til Tjæneste med Raad og Daad saafremt De ønsker at be­nytte Begge, eller maaskee kun det Sidste da jeg kjender Deres ubillige Mistanke til mine »god Raad« som De altid finder'ndash;for dyre.–

Igaar traf jeg Conferentsraadinde Kock hos Roeds, hun hilser Dem saa meget og længes efter at høre fra Dem. Fra øvrige Slægt og Venner har jeg kun at melde at Alt er ved det Gamle.–. . .

Jeg har idag faaet et lille Manuskript tilsendt fra Mathilde Fibiger, De veed hun bestyrer en lille Telegraphstation paa Laaland'ndash;Det er netop 20 Aar siden hun fra samme Sted sendte sit første Arbejde ud i Verdens mellem dette og det jeg idag har modtaget, ligger hele hendes Livs Udvikling'ndash;det er en Betragtning af »den Eensommes Hjem« og saavidt jeg kan skjønne, smukt og eindomligt skrevet.–

Om Theateer Nyt skriver vist Mange til Dem kjere Andersen og det vilde see heel komisk ud om jeg, der aldrig kommer paa Komedie, vilde fortælle noget derfra, jeg vil kun her708 tale derom for den curiøsitets Skyld, at jeg længe havde glædet mig ved Tanken om at see Øhlenschlægers Dina, som stod anmeldt blandt Nyhederne, men nu da Rollebesætningen er bestemt seer det saa drøveligt ud, at jeg maa tage hele min Glæde i mig igen'ndash; Tænk Dem'ndash;Kongen, Liebe'ndash;Ulfeld, Holst'ndash;dog ikke H P, men V-­ Lars Lykke, Ferslev Dina, Fru Nyrup'ndash;og saa fremdeles.–

Hr. Asger Hammerich som først gav sin store Concert aldeles gratis, hav­de igaar sin Gjentagelse for Betaling og gjorde stormende Lykke'ndash;Alle Kyndige ere ligesaa enige i at tilkjende ham et stort Talent som at beklage den pariser Afvei som han er kommet paa.–

I Lørdags læste Hødt'ndash;og læste nok fortræffeligt'ndash;et Afsnit af Bergsøes nye Roman, høit i Studenterforeningen, det gjorde god Lykke, gid han maa have den Glæde at hele Bogen maa have samme Skjæbne.–

I Aftes læste Mantzius Ibsens nye Comedie »De Unges Forbund« som er bestemt til Opførelse'ndash;høit i et veldædigt Øiemed'ndash;Jeg tror aldrig at det kan blive til Glæde for nogen, hverken Forfatter eller Publicum, uagtet jeg synes der er meget ypperligt i det, men det er kun et Billede med Skygger og intet Lys, der er ikke Een Figur man holder af'ndash;der troes at Hovedfiguren er lidt Portrait af Bjørnsen'ndash;

Mellemskrift [ af E.Collin ]. Jeg har ganske rigtig modtaget Vexelen tilbage, hævet Beløbet hos Smidt et le Maire og indsat det i Sparekassen.–For en anden Gangs Skyld vil jeg dog foreslaae Dem at endossere med De­res sædvanlige Navneskrift, og ikke, som her, med latinske Bogstaver.–

Vinteren er begyndt, men der er dog Blomster endnu til at kaste paa Asger Hammerich. O tempora !

Deres

E. C.

[ Fortsat af Henriette Collin: ] Har jeg fortalt Dem at Holger Roed har faaet accademiets store Guldmedaille for et Maleri af Syndfloden? der følger strax et Reisestependium med paa 3000 og hele den lykkelige lille Fyr er kun 23 Aar gammel'ndash;Om Billedet er der naturligviis høist forskellige Meninger i Kunstnerverdenen, mellem hans Bedømmere har der heldigvis i kun været Een.–

Og hermed Gud befalet kjere Andersen, gid De maa finde Solsiden paa Deres Reiselivs Gade og lad os snart høre fra Dem'ndash;Med Hilsen fra Alle her hjemme og Mange Ude er jeg

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost