Dato: 3. oktober 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 3 October 1838

I elleve Ntter og Dage har jeg lidt af de frygteligste Tandsmerter, prvet spanske Fluer, saa Nakken og rene vare flaaede. havd Senop paa Haandledene og to Gange vret i det afskyelige russiske Bad, endelig maattet nyde Opium for at faae Svn, nu er jeg da bedre, det koger kun i Tnderne, det vil sige i dem Allesammen. O det har vret en Qval, jeg er blevet saa afkrftet at jeg maa nyde de meest styrkende Apothekersager. Dog jeg snakker saameget om mig selv, jeg skulde hellere have begyndt med Taksigelse, som jeg i Hjertet vilde det; inderlig Tak for Deres ssterlige, smukke Brev ! De har tidt skrevet mig trofaste Breve til, men, jeg veed ikke selv, aldrig har jeg flt mig saa bevget, som ved dette sidste, jeg flte ret hvor god De var mig, hvor taknemlig man br vre Menneskene for deres dle Flelser for os, og jeg nske ret at maatte fortjene det, altid at beholde det. Jomf: Andersen har da deputeret i de to Grenaderer146, i en ubetydelig Rolle, hvori der ingen Leilighed var til at vinde Bifald, hun fik da heller ikke det mindste Klap, og der tales ikke et Ord om hende og tales der, da er det imod. Alligevel, hun har Talent, meget Talent, hun sagde sine Replikker ganske ypperligt, men Organet er ikke godt og det Udvortes noget simpelt. Det skal vre hendes egen Skyld, at hun har taget den daarlige Rolle at trde frem i; jeg talte denne Middag med Fru Heiberg, som instruerer hende og hun var af min Mening, baade med Hensyn til Talent og Organ. Hun bliver enten noget meget fortrffeligt, eller slet intet, er min faste Tro. "Romergildet" igaar var jeg slet ikke med ved, da jeg leed af Tandpine, Thorvaldsen har fortalt mig, at det var hist moersomt. Idag havde Collin i sin nye, herskabelige Gaard frste Gang stort Selskab; af bekjendte Folk var da Thorvaldsen, Freund, Heiberg og Kone (skjndt hun spillede i Aften i Alferne). Thorvaldsen147 og jeg vandrede Arm i Arm til Theatret, talte om Italien, medens den kolde danske Luft blste os om Kinderne; da jeg kom ind i Theatret med ham, reiste Folk sig rundt om for at see ham, skjndt han alt har vret der 3 Gange fr; i Lverdags var han i Fru Bgels Loge, sad lige op til Rkvrket, hvor Deres Caroline sad ifjor; Alles ine vogtede endnu mere, end fr, paa den bgelske Loge.

Kjbenhavn den 8 og 9 October 1838.

Alt dreier sig endnu kun om Thorvaldsen! iaftes havde vi en glimrende Fest, den i Hotel d'angleterre. Det var et poetisk, musikalsk Academi. Kunstnere, Diplomater og Videnskabsmnd, Alle med deres Damer toge Deel deri. Billetten kostede 5 Rdlr 3 Mk og den meest udsgte Pynt viiste sig. Den meget store Sal var decoreret med Guirlander af Georginer, Professor Hetsch havde taget sig af dette. Stolene vare efectfuldt opstillede af Bournonville, og Balustraden hvor Digterne traadte frem paa, decoreret med rdt Klde, bagved var Orchestret. En Fanfare hilsede Thorvaldsen som frtes frem af Conferentsraad Collin. Nu sang hele Selskabet til Melodie " Favre Ord" , en smuk Sang af Holst148 , hvori blev sagt: Nordens Barbarer delagde Italiens Gudetempler og Billeder, det fattige Danmark er saa riig at det har sendt en Sn der afsoner Brden og har opbygget Templerne og reist Guderne. Nu traadte Professor Clausen frem og holdt en Tale i Prosa149 hvori han udviklede at alle Konster, Musik og Poesie iaften vilde hylde deres Nestor. Nu kom et Chor af Grundtvig, og Hartman150 og efter dette traadte ehlenschlger op med et Digt: Til Thorvaldsen fra ehlenschlger151 ; der var deilige Ting deri, men for megen Henpegen paa sig selv; de Kys Thorvaldsen har givet ham og slige har jeg og mange flere, f Ex Collin ogsaa og det ofte, faaet. Nu kom en smuk fiir stemmig Sang152 , derpaa en Romanze153 , som Schwartsen foredrog ganske gribende. Nu traadte jeg op med et Digt: Argonauter og Alexandertoget154 . Det er gaaet srdeles godt, skjndt jeg var syg, jeg var afkrftet, saa mine Fdder vaklede ! jeg havde en Angest, jeg aldrig fr har kjendt; med begge Hnder maatte jeg holde mig fast ved Kathedret, sttte Knet mod det og havde kun den Tanke: Jeg besvimer. O, De begriber ikke, hvilken Qval! jeg skal have vret som et Marmor, Thorvaldsen selv sagde mig, at han blev angest, thi han vidste jeg var syg. Jeg lste i Galop, saa hurtig, at jeg troede ingen forstod et Ord; dog sagde man at det var begeistret, overjordisk, at jeg havde vret mesterlig og uden Pretension, uden al Gestus, ja, det kom fordi jeg holdt mig fast for ei at synke til Jorden. Heiberg var ellers den frste jeg talte med og han sagde, djvelsk, som han kan vre det: "De havde en Hast, saa ingen har fulgt med og Digtet kunde vist meget faae begribe, men det gjr jo intet, sand Poesie forstaaes ikke af Mngden. " Jeg hadede ham i dette ieblik. Nu fulgte Musik, derpaa traadte Holst op med et ziirligt, ret net Digt155 ; Efter dette var der Sang og da traadte Grundtvig op156 , men et Organ som hans har jeg aldrig fr hrt; jeg fnisede ! Fru Drevsen var mrkerd i Ansigtet, jeg vovede ikke at see paa hende. Gud, hvor jeg loe. Rigtignok var det ikke smukt at vre saa lystige. Ved Lodtrkning kom jeg til Thorvaldsens Bord der havde dette Udseende:

[Red. Bordet er formet som et E, der er lagt ned p spidserne. Andersen har sat et kryds ved den midterste spids p venstre side og et 1-tal overfor den midterste spids.]

han sad ved 1., jeg havde min Plads X; hans Dame var Fru Pugaard157 ; paa hans anden Side sad Fru Hegermann Lindencrone158 hos Biskop Mynster og paa hiere Side af ham Conferentsraad Collin med Gusta Collin. Jeg havde Frknerne Herbst159 , som Collin havde indbudet. Af andre bekjendte Folk ved vort Bord var Grev Plessen og Contesse Plessen160 . Fru Mnster med Hegermann Lindencrone. Den mallingske Familie161 . Mangor162 med Fru Kirstein163 . Orla Lehmann o s v. Vi fik kold Mad, de kostbareste Sager; Leverposteier, Geleer, Salater Iis, rd Viin og Champagne. Ved Bordet blev sjunget en Sang, skrevet af Hertz164 . Klokken I I rejste vi os og nu blev der dandset til Klokken 12. Da fulgte alle Herrerne ham hjem og ud af Vinduerne ld Basuner; et stormende Hurra fulgte. Igaar var jeg hos ham, han trykkede mig i sine Arme og jeg fik en Mngde Kys. Hvor naiv han er beviser det, at jeg sagde at han paa Lverdag jo skulde i Studenterforeningen; kommer De med? spurgte han mig. "Ja, men ikke uden til det Halve, jeg vil ikke med til Bords", sagde jeg. "Kan man da gaae naar man vil!" "Ja meget godt! det er der ingen som mrker ! " "Kan jeg da ogsaa gaae, naar De gaaer hjem?" Spurgte han, "for jeg holder heller ikke af at sidde til Bords!" Ligeledes har jeg af hans egen Mund, at da han i Roeskilde kom om Aftenen ud fra Kirken og saae Gaden illumineret for hans Skyld, spurgte: "Her er nok Bryllup i Byen, siden de har illumineret!" Han troede slet ikke, det var for ham. Igaar Middags spiiste vi igjen sammen hos Fru Bgel, og da vi fulgtes hjemad, ved lys Dag var Alle Folk ved Vinduerne. Idag er han hos Pugaards paa deres Landsted165. Ove Thomsen har ikke vret med ved nogen af disse Fester! hvad bestiller han saa lnge her i Byen? Han presenterede igaar for mig en ny Skuespiller Lange. Denne syntes en ret smuk Mand166 . Mit Digt tilligemed de andre Poeters, samt Clausens Tale vil blive udgivet af H. P. Holst167 ; senere kommer: "Thorvaldsens Album"168 , der indeholder alle de Festligheder der have vret for hans Skyld. Deres Sster Jane, saae jeg et Glimt af hos Fru Lsse, forleden Dag. Jeg har begyndt paa min ny Roman, men lagt den hen igjen for Mulattens Skyld. Hils Deres Tante og siig at hun burde have skrevet mig til, hun har jo dog ikke mere at bestille, end jeg. Mine Eventyr er sendt Dem gjennem Hempel. Hils Deres kjre Forldre og alle Sstrene; skriv mig ret snart et langt Brev til, her er nu, skjndt i flyvende Hast, fortalt Alt hvad der i ieblikket har vret mig nrmest.

Deres broderligt sindede H. C. Andersen.

E. S.

Naar sees Tante Anna?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus