H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin m.fl. til H.C. Andersen 12. december 1869

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. december 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

643. Fra Henriette og E. Collin.

Søndag 12 Decbr[1869]

Jeg tænker mig Dem i Nizza kjere Andersen og derhen vil jeg lade disse Linier flyve da Deres sidste Brev ikke opgav nogen Addresse'ndash;Gid De senere maa have truffet paa dannede og vakkre Landsmænd, eller Lands­qvinder, thi det er det De trænger til, det lyser jo ud af hver Linie og jeg kan saa fuldkommen forstaa Deres Savn; En Ene-Reise er kun en halv Reise, og man trænger vist aldrig mere til Meddelelse end netop naar man er langt fra Fødeland og sine vante Omgivelser.–

Naar jeg nu skal bringe Hjemmet med dets Stemninger og Tilstande til Dem kjere Andersen, saa lyder Bulletinen som sædvanlig'ndash;»Omtrent ved det Gamle«.–Jeg har hverken Fødsel eller Død at melde, ingen Forlovel­ser og endnu mindre Bryllup.–Ingeborg har det taaleligt, men lider un­der Meyers Forbud mod at gaa ud, og hun erklærede forleden at hun in­genlunde var Født til stille landlig Fryde, men tvertimod trængte til »Hof­fets vilde Fryd«.–Stampes kommer til Byen efter Nytaar for at vise de voxne Døttre lidt af Verden'ndash;det er to søde Pigebørn, hver især eindom­lige og egentlig ikke skabte for den saakaldte store Verden.–Harald Drewsen er nu i Athen og kommer vel hjem tidligt i Foraaret, gid han saa maa finde Anvendelse for de Kundskabs-Skatte han paa sin Reise har samlet.–Gotlieb lever, som De veed med Prices og desværre gaar Arthur endnu ledig, jeg veed ikke hvad Enden skal blive, Edgar slider og slæber ved sit Blad, medens Robert Wat morer sig ved Suez og skriver ubetyde­lige Breve derom, Hjalmar har altid travlt, og ernærer dog ved sin Travl­hed Kone og 4 Børn. Price har endnu kun høist ubetydelige Roller, men han har en sød og flink Kone i Helga.–Iaftes var Edvard og jeg for første Gang i Theatret til Barselstuen NB den Gamle'ndash;Vi morede os ikke, jeg veed ilde om det var Holbergs, O Paulsens (Troels's) eller vor egen Skyld'ndash;det Første kan det ikke være og saa kan No 2 og 3 dele Skylden'ndash;Stykket faar altid for udsolgt Huus, jeg tror nok at der er et lidet Gran Mode deri'ndash;De kjender vel den unge Hauch (Adam) han er bleven forlovet med en i sød lille Frøken Vilsoet'ndash;egentlig Datter af Gundersen, men opdraget jo adopteret af sin Onkel Professor Vilsoet'ndash;En anden Forlovelse falder mig nu ind, det er det alderstegne Par ved Folketheatret, Hr. Madsen og Fru714 Recke og med denne interessante Nyhed slutter jeg disse Linier og ønsker Dem kjere Andersen, af Hjertet en glad Juul og et fornøieligt Gjensyn i det nye Aar'ndash; Med Hilsen fra Børnene

Deres

Jette C.

Jeg har i dette Øieblik faaet Deres nye tynde Bog fra Reitzel, og haaber, at han efter Aftale strax har sendt Dem samme i Korsbaand.

Fra ten Kate kom iovergaars vedlagte Brev, hvilket jeg sender da De jo sætter Priis paa Manden.

Oversvømmelsen af den mig forresten ligegyldige Juleliteratur er nu begyndt. Der er naturligviis en skandinavisk Digt-Anthologi, redig. af Holst og Mellin og A. Munch. Af svenske og norske Digtere findes 5 à 6 pr. Stk., af danske Digtere kun 1 à 2; af Dem findes kun: »Den lille Pige i Asylet«, af Chr. Winther 2, men af Welhaven 9 Stk.–Det er meget opmærksomt mod vore Grander.–

Deres

15 Decbr.

1869.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost