H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 1. januar 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1. januar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

646. Fra E.Collin.


H. C. Andersens Status d. 31te Decbr. 1869.
Beholdning d. 1ste Januar. 1869 10.468 R.
Gage for 1869 1.000 -
Tilskrevne Sparek. Rter til 11 Novbr. 186889 - 52
do. til 11 Novbr. 1869. 401 - 41
1 Aars Renter af E. Collin. 100 -
-do af Indskrivningsbeviis 80 -
Vexel fra Amerika paa £ 14.12 130 - 76
Udgift
Febr. 2 Skattebilletter 24 - 16
Apr. 8 Udtaget af Sparekassen 100 -
Maii. 2 Skattebilletter 30 -
Junii. 15 Udtaget af Sparekassen 100 -
Aug. 9 Ligeledes 100 -
- 18 Skattebilletter 10 -
Sept. 3 Contant til Reisen 800 -
Oct. Ordensbaand 2 - 16
- Skattebilletter 32 -
- Brev fra Amerika - 18 ß
- Privatbanken for Udlæg 110 - 73
Novbr. do do 167 - 33
- Brev fra England 19 ß
- Assurance af Meybler 2 - 48 -
Decbr. Musikforeningen 1 - 48 -
1480 R. 79 ß
Beholdning 31/12 69 10.788 R. 90 ß
Desuden eier De: hos mig 2500 -
Indskrivningsbeviis 2000 -
15.288 - 90 ß -
Uagtet De af Deres Capital selv har udtaget
300 Rog til Reisen faaet omtrent 1100 R,
er Deres Status dog nu forbedret med 320 R -
Dertil kommer Lotterigevinsten næstk: 13 Januar .....
ialt ...

1 Jan. 1870.

Med omstaaende Linier endte jeg Aaret 1869. Idag, det nye Aars første Dag modtog jeg Deres Brev om Julefesten i Nizza. Jeg er strax gaaet over i mit Værelse for at skrive til Dem medens Taarerne endnu sidde mig i Øiet; thi Deres Beskrivelse rørte mig dybt, ikke fordi man har smigret Deres menneskelige Forfængelighed, men fordi Guds underlige Førelser med Dem aabenbares atter og atter deri.–Og hvor velgjørende er det ikke at føle sig ydmyg – og det veed jeg at De gjør – ligeoverfor saadanne Hædersbeviisninger; det er godt at begynde Aaret saaledes.

At De har gjettet rigtigt om mit Smiil over Deres Lotteri-»Planer«, vil De see af min sidste Linie paa forrige Side, hvis De ikke allerede har seet det af mit sidste Brev, som jeg haaber, at De har faaet paa Nytaarsdag.–

Jonas er ikke hjemme i dette Øieblik. Efter Deres Ønske har kun Jette læst Brevet, og Ingen skal blive bekjendt med Deres Plan. Bliver Resultet, at han reiser, kan jeg jo sige, at han gjør en Sviptour for at besøge Peter Müller, som han ellers ikke saasnart faaer at see.

Foruden de omhandlede Penge har De jo endnu'ndash;foruden hos Thorkildsen –noget tilgode hos Reitzel. Har De Accord med ham?

Jeg har talt med Jonas. Ligesaa taknemmelig han er for Tilbudet, ligesaa overrasket er han og ubestemt. Han er midt i et Arbejde for Professor Schiødte; hans Samtykke maa han have. Imorgen er det Søndag, men paa Mandag skriver han bestemt sit afgjørende Svar.–Hilsen fra Alle. Jeg vil ikke opholde dette Brev længere.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost