H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Mimi Holstein-Holsteinborg 12. juli 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Petershøi ved Klampenborg den 12 Juli 1870.

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Strax Dagen efter min Hjemkomst til Kjøbenhavn skrev jeg Brev til Deres Naade og afsendte det. Jeg haabede, saa stille, at faae et Par Ord igjen, Jeg var i de otte deilige Dage paa Holsteinborg blevet forvænt, saae milde Øine, hjertefuld Tale, jeg længtes efter, om kun i Brev, at fornemme deraf igjen et Blink, en Efterklang. Hos Photographen Hansen saae jeg et ganske deiligt Billed af Deres Naade med lille Fritze-Wanda, jeg saae mit eget Portræt, lidt tyndhaaret, glat paa Hovedet som efter et Bad; men Udtrykket var godt261; ogsaa "Holsteinborg" saae jeg i et heldigt Billed. "Jeg giver Dem ingen", sagde Photographen, "Grevinden selv sender Dem ganske vist". Troer Deres Naade at jeg tør tro der paa?

I Torsdags Morges262 tog jeg med Banetoget til Helsingør og kjørte paa aaben Vogn til Hellebek for at besøge Collins. Det blæste en Storm og jeg blev i høi Grad forkjølet; det samme var Tilfældet ifjor da jeg en Dag besøgte Collins, jeg maatte hoste og hive hele 14 Dage derefter, og det samme oplevede jeg et Aar tidligere; saa at jeg saaledes tre Aar i Rad er blevet syg ved at komme til Hellebæk, hvor der altid er slet Veir naar jeg er der. I Løverdag[s] kjørte jeg fra Hotel d angleterre og her ud til Henriques paa Petershøi, hvor jeg indtil i Dag har holdt mig inde og været trakteret med Havresuppe og Salmiak; i Dag er jeg betydeligt i Bedring og Veiret er usædvanligt varmt og smukt. Hver Dag, siden jeg forlod Holsteinborg, er "Lykke-Peer" voxet, han er nu ved at indstudere sin Debut-Rolle263; den hele Digtning har jeg klart og tydeligt til sin Slutning, men selv under de bedste Stemninger faaer jeg den dog neppe sluttet i denne Uge. Siden kommer et Arbeide der tager ligesaa lang Tid som den der gik med at skabe Digtet selv, det skal beklippes, begrændses og dog gjøres fyldigt. Jeg glæder mig der til og haaber at det er en Digtning af nogen Værd og Betydning. Alt staaer vel godt og lykkeligt i det velsignede "Holsteinborg"!, jeg seer Elisabeth og Fritze-Vanda lege paa Græsplainen, Christian Ghristoph i historisk Samtale med Hr Richter, jeg tænker imidlertid derved, om min kjære Gudsøn selv engang blev en historisk brav Person, ja saa skal jeg synge om ham – i den anden Verden; Frøken Zeuthen stiller jeg tæt ved mild og eftertænksom, Frøken Guldenkrone sidder ved Claveret, der er glad ved at kunne levere de store Mesteres Tanker, og Deres Naade – ja, jeg tænker mig, De reiser Dem og siger, "jeg maa dog op, jeg vil endnu i Dag skrive til vor Digter". See saaledes tænker jeg mig Situationen paa Holsteinborg. Vil Deres Naade hilse Hr Pastor Fenger og Kragh, og skulde jeg, om ikke længe, faae et Par venlige Ord da beder jeg om at Brevet sendes til Hr Martin Henriques paa Høibroplads Ns 6 i Kjøbenhavn, saa erholder jeg det strax.

Deres Naades taknemlige ærbødige

H. C. Andersen.

E. S.

Hilsen til den værkbrudne Pige, jeg læste for!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus