Dato: 10. oktober 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, Tordenskjoldsgade 17.

Den 10 October 1870.

Kjære Fru Scavenius!

Det er allerede en Tid siden at jeg havde den Glæde at høre fra Deres Naade. Jeg vil imidlertid haabe at Alt er godt og vel paa Basnæs.Den kjære Otto er vist der, jeg seer ham ikke her i Byen. Frøken Brandes er hos Deres Naade og jevnlig besøge de Borreby eller Børnene komme derfra til Basnæs. Hvor meget er dog foregaaet siden jeg var hos deres Naade; hver dag endnu flyder blod og man seer ikke hvorledes Krigen vil ende. Det er en mørk, sørgelig tid; Bladene er uhyggelige at læse og dog kan man ikke slippe disse. Jeg veed med hvilket blødt og varmt Hjerte De har fulgt og følger Begivenhederne. Gud været lovet at vi endnu staae udenfor. Jeg har for resten faaet min lille Bolig ret hyggelig, men det er smaat kun at have to værelser og ikke være istand til at erholde et tredje. Min lille Stue er imidlertid blevet af et ganske pynteligt Udseende; Jeg har kjøbt mig et nyt Gulvtæppe og har fra min Fest i fjor et Prægtigt Tæppe der ligger ved mit Skrivebord. Fru Melchior og Konferensraadinde Koch sørge for at jeg stadigt har en stor mængde Blomster; Statuetter og Billeder bidrage til Pynten. Theatret er jeg ganske nær, men kommer der ikke saa ofte som før. Familien Melchiors ere endnu paa Landet. I gaar fik de Telegram fra den sygeDatter at hun er heldigt naaet Bordeaux for derfra at indskibe sig til Madera, hun er reist over Lyon men derfra maatte hun gaae heelt ned over Cette og Toulouse for at naae Bordeaux. Paa Søndag bliver jo stor Festlighed paa Holstinborg, da afsløres en Mindestøtte for den afdøde Greve og Grevinde; Jeg har, efter anmodning fra Commiteen, skrevet Sangen, gid den nu maa tiltale hver især! Maleren Thorald Læssøe har skrevet en Fortælling: Til Maalet, den er udkommet og jeg har læst mere end Halvdelen, og fornøiet mig ved meget Smukt i den ; Bogen har en religiøs Tendens og noget rent og hjerteligt. De og Frøken Brandes læse den vel. Om en tre Uger vil min Bog: Lykke Peer udkomme. Fru Jerichau reiser i disse Dage til Petersborg; hun er dog en haabløs practisk og dygtig Kone! Fra Glorup har jeg ikke længe hørt; der maa være trist og ensomt for den kjære Greve, jeg vilde ønske at Grevinden var der, heller end i Dredsen. Deres Naade var vel i Søndags paa Holstinborg Til Christian Christophers Confirmation? Jeg fik imorges et lille Brev fra ham, som ret fornøiede mig. Vil de bringe den fortræffelige Frøken Brandes min hjertelige Hilsen ligesom alle kjære paa Borreby. Naar Otto Scavenius kommer til Byen sender han mig nok Bud derom, at jeg kan besøge ham, jeg længes meget efter at see ham og sige ham hvor venligt han altid er i min tanke. Deres Naades taknemmelig hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus