Dato: 22. oktober 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holstbg d. 22.10.70.

Min kjære, gode Etatsraad!

Jeg haaber at min Holstein har truffet Dem hjemme, da han ved vor Afsked havde Hjertet opfyldt af Paaskjønnelse og Taknemmelighed ligesom vi Alle paa Holsteinborg for den deilige Sang hvormed De vor kjære, ædle Etatsraad forskjønnede Festen. Denne var – saa troer jeg at turde sige: vellykket; og saa veed De nok at naar Stemningen er dertil, da finder ogsaa hvert kjærligt Ord og Tanke en god Jordbund hvori den optages! – Et udførligt – ja – efter min Mening alt for udførligt Referat – har "Dagstelegraphen" givet272, men at De og Deres Sang end ydermere særligt omtaltes og Deres egen Nærværelse savnedes af Alle, behøver jeg neppe at bekræfte. Skjøndt jeg i den senere Tid har været særlig upasselig, haaber jeg dog med Guds Hjelp at kunne komme ind til Daaben273, og maaske jeg da mundtlig tør sige Dem hjertelig Tak, saavel for det sidste Venskabs Beviis som og for den Deeltagelse De har ydet Gudsønnen Christian Christoff til hans Confirmation274. Han er hidtil et fromt Barn med et reent og kjærligt Hjerte, at Guds Naade maatte bevare ham dette, er min inderligste Bøn. iste November skal han ogsaa til Roeskilde, om det end er til hans Gavn saa vil Savnet af det kjære, velvillige, glade Barn føles meget af os Alle. Maatte Guds Fred og Naade fremdeles hvile over Dem bedste Etatsraad! og modtag i Foreening med dette Ønske tillige den hjerteligste Hilsen fra mine Børn og

Deres taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Jeg længes efter fra min Boghandler at faa sendt "Lykke-Peer". Jeg synes jeg har staaet Fadder til hans første Indtrædelse i Verden! -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus