Dato: 1. november 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, November 1, 1870.

Dear and excellent friend:

It is already long ago since I wrote you last, but my spirits have been so weighed down and disheartened by reading daily about the terrible war and all the bloodshed, that it has almost made me ill. you will in the meantime have noticed that in the period that has elapsed, I have sent you an two occasions, as printed matter, half of my new book Lucky Peer. First I sent you two sheets, and after that four sheets. I will hope that these have all come safely to hand. Again in this week I shall send you six sheets, and then you will have all of it and will perhaps be able to have the English edition ready by Christmas time. The Danish Lucky Peer will come out through my publisher about the middle of this month. I mention this to you for the sake of accuracy, and so that you can announce your edition as the first that has been published after the appearance of the original; as you have been able to begin the translation while the Danish book was in press.

Thank you for the little manuscript you sent me of Stories from My Attic. I saw in these something kindred to my own poetic nature, and cannot but be pleased that you like my writings. I could not wish for a better translator than a man who is spiritually akin to roe. I do not know whether or not you would like to have one or all of these stories printed in one or another Danish magazines or weekly publication? But in such case I must say that our position is such that we can hardly pay an honorarium. You will excuse me if I speak so frankly about this. Also, you would have to allow me in such case to make certain corrections in the language. Same of the expressions are not entirely happy, and I am almost inclined to suspect that the translation has been made by a Dane who has been long absent from his homeland.

As soon as you have received all of Lucky Peer you will kindly let me know, for if any of the parts has failed to arrive, I would have to provide it for you at the earliest possible moment. Please tell me then what impression the book, or what yon have read of it, has made upon you. Here in my country it has commended itself highly to all the mends to whom I have read it in manuscript.

I am longing much to see your edition of In Spain and Only a Fiddler. I do not know if more than these two have come out.

Bring my hearty greetings to your family circle as to my esteemed publishers.

your heartily devote d friend,

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 1ste November 1870

Kjre, fortrffelige Ven! Det er allerede lnge siden jeg sidst skrev Dem til, men mit Sind har vret saa betynget og betaget ved daglig at lse om den forfrdelige Krig og al den Blodsudgydelse; jeg er halv syg der ved. De vil imidlertid dog have fornummet fra mig, i det jeg i den hengaaede Tid, to Gange har sendt; i Krydsbaand, Halvdelen af min nye Bog Lykke-Peer. Frst sendte Jeg to Ark, derpaa fire Ark; jeg vil haabe at disse ere alle komne i Deres Hnder; endnu i denne Uge vil jeg sende 6 Ark, og da har De det Hele og kan vist have den engelske Udgave istand ved Juletid. Den danske Lykke-Peer udkommer, vil min Forlgger, omtrent midt i denne Maaned, dette siger jeg Dem for at vre niagtig, og at De kan anmlde Deres Gjengivelse for den frste der kan gives efter at Originalen er kommet, i det De alt har kunnet begynde Oversttelsen medens endnu den danske Bog var under Trykken.

Tak for det lille Manuskript De sendte mig med. Fortllinger fra mit Tagkammer, jeg kendte i disse noget beslgtet med min egen Digternatur og maa altsaa vre glad ved at De tager Dem af mine Skrifter, jeg kan ikke nske en bedre Overstter end den Mand der har aandelig Slgtskab med mig. Jeg ved ikke om De nsker een eller alle af disse Fortllinger optaget i et eller andet dansk Skrift eller Ugeblad? men da maa jeg sige at vi ere saaledes stillede at jeg neppe kan skaffe Honorar. De tilgiver mig at jeg saa aabent udtaler dette; lige saa maa De da tillade mig at rette et og andet i Sproget, enkelte Udtryk ere ikke ganske de bedst valgte, og nsten troer jeg at det er gjengivet af en Dansk der lnge har vret fra Hjemmet.

Saa snart De har modtaget hele Lykke Peer, er De jo saa elskvrdig at underrette mig derom, thi skulde der mangle een af Sendelserne, maatte jeg jo snarest skaffe Dem samme. Lad mig da vide hvilket Indtryk denne Bog, eller hvad De har lst af den, har gjort hos Dem. Her hjemme .har den srdeles tiltalt alle de Venner jeg lste den for i Manuskript. Meget lnges jeg efter at see Deres Udgave af i Spanien og Kun en Spillemand, jeg veed ikke om der er udkommet flere end disse to. Bring min hjertelige Hilsen til Deres Familiekreds ligesom til mine rede Herrer Forlggere. Deres hjerteligt hengivne Ven

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm