Dato: 7. januar 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, January 7, 1871.

Dear and excellent friend:

It gave me pleasure to receive from you a letter written in Danish, and well written besides. Another proof of how familiar you are with my mother tongue. It was more over an act of attention, of friendship, for which I thank you.

At the commencement of the new year, I received the January issue of Scribner's Monthly Magazine, in which I read the beginning of Lucky Peer. The translation seems to me to be particularly happy and intelligent. A couple of my friends, who read and speak English excellently, say the same. Most sincere and hearty thanks for your cordial reception of me and my writings. Thanks for the Old Year; health and joy in the New which has begun. One wonders what it will bring to us all. My reading of the horrors of war leaves me full of concem and anxiety.

The winter here in Denmark is very severe. A couple of pedestrians have already walked all the way from Copenhagen to Malm, and that, as you know, is all of four Danish miles, that is about sixteen English. My windows were completely frosted for two days, although I burn both coal and wood. Christmas I have spent here at home, and not out in the country as I usually do. This decision was forced upon me by a severe cold and the hard winter.

I sent you recently an issue of Dagbladet with a particularly well intentioned review of Lucky Peer, and in it you will see a respons e to the only complaint I have met with. Fdrelandet [The Fatherland] was of the opinion that Lucky Peer should not have died just as he was in the fresh flower of youth; he should have lived on, and in life's struggle created other works, and still remained Lucky Peer. I with many others think differently, and this opinion you will find expressed by the reviewer in Dagbladet. I am therefore sending you this issue.

Quite a while ago you must have received a letter from me in which I suggested to you various Danish and Norwegian books for reading. You have probably also received lllustrated Times by now. it comes out every Sunday, and thus you will have one number each week. If you do not care for it, you may have it stopped in March; you need only carry the subscription for a quarter year.

In the spring I shall probably take a trip up to Norway, for the first time. The railroad will then be finished as far as to the Norwegian border at Kongsvinger, and from that place there is a road to Christiania. The country is beautifully picturesque, and I have friends up there. Several times have I thought of visiting Norway, but when the summer' s sun shone, I gave up the idea and flew southward. Will this perhaps also be the case this year? I am anxious to hear from you, dear friend, to learn your decision regarding the books I listed. Bring all your dear ones my hearty greetings, as well as Messrs. Hurd and Houghton, together with Mr. Scribner.

From your greatly devoted friend,

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjb.enhavn den 7 Januar 1871

Kjre, fortrffelige Ven! Det gldede mig at faae fra Dem et paa Dansk skrevet Brev, og dertil saa velskrevet. Igjen et Beviis for hvor godt De er inde i mit Modersmaal. Det var dertil en Opmrksomhed, en Venlighed hvorfor jeg takker Dem. Ved Indtrdelsen i.det nye Aar, modtog jeg Januarheftet af Scribners monthly Magazine, hvori jeg lste Begyndelsen af Lykke Peer; det synes mig en srdeles heldig og velforstaaet Oversttelse. Et Par af mine Venner, som fortrffeligt lse og tale Engelsk, sige det samme. Inderlig, hjertelig Tak for .Deres varme DeeltageIse for mig og mine Skrifter. Tak for det gamle Aar, Sundhed og Glde i det nye som er begyndt. Hvad mon det bringer os Alle? Jeg er ved Lsningen om Krigens Rdsler saa betaget og angstfuld.

Vinteren er meget strng her i Danmark, allerede have et Par Fodgjngere lagt Veien fra Kjbenhavn over til Malm, og det er, som De veed, hele 4 danske Miil, altsaa henved 16 engelske. I to Dage vare mine Vinduer aldeles tilfrosne uagtet jeg brnder baade Steenkul og Brnde. Julen har jeg tilbragt herhjemme og ikke paa Landet, som jeg ellers pleier det, strk Forkjlelse og Vinterens Strnghed iod mig tage denne Bestemmelse. Jeg sendte Dem forleden et Nummer af Dagbladet, med en srdeles velmeent Anmldelse af Lykke Peer og hvori De vil see imdegaaet den eneste Anke jeg har fornummet; Fdrelandet meente at Lykke-Peer ikke rnaatte de netop i det han stod i sin friske, Blomst, han maatte kunne have levet og gjennem Livets Kampe skabt flere Vrker og dog vret Lykke Peer, jeg og Mange er af en anden Mening og denne finder De udtalt af Anmlderen i Dagbladet. Derfor sendte jeg Dem dette Nummer. Langt tidligere maa De have modtaget et Brev fra mig hvori jeg har foreslaaet Dem forskjellige danske og norske Bger til Lsning. De maa vel ogsaa nu have modtaget Illustrerede Tidende; hver Sndag udkommer det og De kan saaledes. have eet Nummer hver Uge; synes De ikke om Bladet, kan De i Marts afsige .det, De har kun at holde det i et Quartal. I Foraaret reiser jeg maaskee for frste Gang op til Norge, da er Jernbanen istand lige op til den norske Grndse ved Kongsvinger og derfra er igjen Bane ned til Christiania; Landet er malerisk smukt. og jeg har Venner deroppe. Flere Gange har det vret i min Tanke at besge Norge, men naar Sommersolen skinnede opgav jeg det og fli mod Syd, mon det skulde hnde iaar ligesaa? Meget lnges jeg efter Brev fra Dem, kjre Ven, for at vide Deres Bestemmelse angaaende de af mig optegnede Bger. Bring alle Deres Kjre min hjertelige Hilsen, ligesaa de Herrer Hurd og Houghton, samt Hr. Scribner fra Deres inderligt hengivne Ven.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm