Dato: 17. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Emanuel Hansen
Sprog: dansk.

Basns den 17. Mai 1871

Kjre Hr Emanuel Hansen!

Det glder mig, at De i Sommer flyver lidt ud i Verden, og at De vil besge London! Der er meget at see og kjende, besg tidt Museet; glem ikke Westminsterkirken, og see Dem lidt om i de store Slots-Parker i og om Byen. Jeg veed ikke hvorledes De lgger Veien der hen, men skal jeg raade Dem, da gaae paa Hen- eller Tilbageveien over Holland. Naar De fra Hamborg naaer Hanover, kan De , fra omtrent Klokken 10 om Formiddagen, med Banetoget, samme Aften naae Amsterdam, besg da Leyden og Haag; fra Rotterdam naaer De paa Dampskib op af Schelde, hvor De jo kan tnke paa "Lohengrin", og efter en kort Jernbanetour Antwerpen og derfra / Gent, en hist interessant og gammel By; De gaaer da over Ostende og kan lgge Veien hjem herfra igjen over Bryssel og Kln. Anskaf Dem strax den nyeste "Handschels Telegraph" og faae Bdekers Reisebog for Holland og Belgien, en lignende, Hr. Lose har den, maa De have over London. - De nsker et Brev med fra mig, det giver jeg med Fornielse, naar jeg kun ret vidste, hvem jeg skulde skrive til. Jeg er meget kjendt i Engeland og kjender selv en Mngde, men staaer ikke [overstr: ikke] i Brevvexling med Nogen isrdeleshed. Dickens er dd, og andre literaire Strrelser ere kun flygtige Bekjendtskaber. Ved Theatrene har jeg Ingen kjendt; Directeuren Lumly talte jeg engang med i Dickens Loge, men jeg veed ikke om han endnu har med noget Theater at / gjre, eller hvor han opholder sig; De har Anbefalings Brev til Treskow og Gosch, begge ved det danske Gesandtskab, det er meget godt, jeg vil her fie et Brev til, nemlig nogle Ord til Ministeren selv, vor Landsmand General Blow, han er en hist elskvrdig Mand og vil vistnok vre Dem til Gavn. [Se: brev Brev] Den danske Maler Frlich, som har givet Illustrationer til mine Eventyr og Historier, lever med sin Kone og Datter i London, hvor hen de reiste ved Krigens Udbrud; han er et fortrffeligt Menneske, en dygtig Kunstner og lever vist nok i Venskab med flere Aandsfller. Hans elskvrdige Frue og Datter gjr hans Huus saa hjemligt. Til ham / vil jeg ogsaa give Dem et Brev, [se: Brev] det er langt bedre end til een eller anden engelsk Familie, der maaskee kun viiste sin Venlighed ved en Indbydelse til et Middagsmaaltid der maaskee tog en god Komedieaften fra Dem.

Havde De i Deres Brev til mig udtalt Deres Reiseplan, kunde jeg i denne have givet Dem et eller andet Vink, nu kan jeg kun sige hvad jeg her har sagt og mnsker Dem en glad og lykkelig Reise. Hvor De taler med Venner af mig og min Muse, bring dem, som Landsmand, en hilsen fra Deres hengivne

Hans Christian Andersen

E.S. I den danske Legation i London vil De erfare hvor Frlich boer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 352, billed 6973-76)