Dato: 30. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

683. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjelskjr den 30 Mai 1871.

Kjre Fru Collin!

Hvor er De? Har De allerede taget Sde ved Hellebk, eller boer De endnu i Kronprindssessegaden? Det er nok klogest at dette Brev sendes til Byen og ikke ud paa Landet, derhen vil det altid naae af en Omvei. Veiret har vret deiligt, kun igaar og i Dag er det igjen noget koldt, den skarpe Vind ville knkke Solstraalerne, men disse seire dog tilsidst og De og Deres kjre Frkeen Louise skulle ikke fryse i den nye Bopl. Held og Velsignelse der i den735 eengang bermte: Ellekilde. Paa Basns er over Hovedbygningens Indgang udhukket i Steen en smuk Indskrift: Guds Fred over Huset og hver den der hviler under dets Tag. Jeg holder meget af slige indskrifter, men opfordrer ikke til at stte dem. Jeg veed om Deres nye Sted at naar jeg kommer og andre gamle Venner komme, staaer over Dren omend usynligt,: Velkommen !–Jeg har det godt herude og det fornier mig at see hvor hurtigt Trer, Buske og Blomster udfolde sig fra Dag til Dag, det er et lille Mirakkel at see. De husker at jeg, ifjor jeg var her, begyndte paa et Eventyr om forlaarne Tnder, men jeg fandt det blev saa usknt at jeg opgav det. Iaar, da endnu Intet vil trives i min Digterhave, siden den blev lagt ind i Tordenskjoldsgade N 17, kommer det lille Uhyre igjen tilbage og plager mig, dog i forandret behageligere Skikkelse. Jeg skriver saaledes paa Tante Tandpines Drm, men om den vil udfolde sig til Noget, vil Tiden vise.–Paa Tirsdag den 6, altsaa netop i Dag Otte Dage, kommer jeg, om Gud vil, til Kjbenhavn og tager fraBanegaarden, strax om Aftenen, ud til Melchiors paa Rolighed. Jeg er bange for at der iaar heller ikke bliver noget af Norgesreisen. Digteren Munch, som for ieblikket er i Kjbenhavn og boer ogsaa i No 17 i Tordenskjoldsgade, beder mig at komme til Christiania i Juni, da han ved Maanedens Udgang er med sin Kone og lille Pige, reist hiere nord paa; Bjrnson er da ogsaa borte; men jeg kan ikke i Juni forlade Kjbenhavn fr efter Melchiors Slvbryllup og da bliver det for seent. Gud veed da om jeg iaar kommer ud. Ja, vandt jeg 1000 Rdlr i Lotteriet, da tog jeg en Ven med og fli nogle Uger ned til Tyrol. Hrer jeg ikke fra Dem medens jeg endnu er her paa Basns, saa lad mig dog, een af de frste Dage efter at have naaet Rolighed, erholde et Brev fra Dem og vide hvorledes De, Deres Mand og Brn have det paa Ellekilde, om De allerede have Gjester?Jeg tnker mig Fru W Lund, Fru Ness eller Frken Petersen; de ere jo hjemme i Hellebek. Vil De nu hilse Deres unge Villa, den endnu yngere Skov og Have, aftale med Vindene at de behage at lgge sig, om jeg engang i Sommerens Lb indfinder mig. Jeg vil vre glad ved at kjre forbi Deres gamle Blsenborg, og trde ind i det hyggeligere Landsted, hvor der er ingen Plankevrk for Udsigten. Hjertelige Hilsener til Mand og Brn fra

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen: ] Fru Scavenius sender venlige Hilsener.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin