Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. december 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Mandagaften den 10 December 1838.

I Dag maatte jeg faae Brev fra Dem, det var jeg overtydet om, deels har De lnge ikke skrevet, deels har De jo hrt min Ven Bull, og jeg skrev strax da jeg havde hrt ham, men der er intet Brev indtruffet. Deres Fader er dog ikke meget syg? Nei, nei jeg vil ikke frygte noget slemt, jeg vil tro De ikke har opfyldt Deres ssterlige Pligt at skrive og derfor gjr jeg det, skjndt det er meget mere end De troer; tnk Schley har ikke faaet Brev i fire Aar, Marmier ikke i et halvt og Frken Brmer hrer heller ikke fra mig, (hun skriver da ikke heller); jeg har saa lidt Tid, jeg er saa aandelig og legemlig grebet, det ene kommer vel af det andet, jeg synger paa et Digt, som skal tone smukt over min Grav. Mulatten har nsten al min Tanke. Alle erkjende det ubetinget for det frste jeg har skrevet ! Det er altsaa en heel Deel at Digteren trder fra Skrive-Pulten og lader Vennen faae Plads; ja kunde jeg lave Breve, som Gthe eengang om Aaret til Betina: "Ich bin wohl! die Wolchen ziehen! Leb wohl!195 && Det er det hele Brev! ja saa gik det nok an. Jeg skrev Bull til i Odense og adresserede det til Thomsen, sprg ham om det er besrget. Naa, hvad siger De om Bull? Eller hvad siger De om Hempels Aviis med det neddrige Angreeb mod Kunstneren196 . Den rosnske Pjalt197 blev jo uddeelt i Odense for at vkke Oposition, er det sandt? O, jeg havde i Aften saa vist ventet at lse et Brev fra Dem om "en Spillemand", som Norden eier ham. Kjender De noget til vor nyeste Folkecomedie skrevet og udfrt af Prsten Visby og Worm. Hvor de lse Amor og Psycke i Fngselet foran ehlenschlgers bekrandsede Billede ! den mythologiske Samtale paa Langebro og saa Slutnings Scenen paa Amager, der egentligt er taget af Oluf den Hellige, hvor der ogsaa siges: "nu staaer Solen op !" og saa slaaer de til Trbilledet fra Kjlderen, saa det deiser om. Nu gaaer Rygtet at Vorm skal vre gravet op, maaskee Visby vil vise ham frem til Sommeren i Dyrehaven198 . Siig til Thomsen at han skal skrive noget morsomt om denne Bornerthed, hos Prsten, lad ham fra alle Kanter blive trasakket det fortjener virkeligt det Menneske. Aldrig har jeg seet ham, at jeg veed, men hans Bog har givet mig Lyst til at vre Statssatyricus. Jomf. Andersen gav Pariserdrengen199meget bedre end vi have seet den givet af Jomf: Petersen200 ; svagest var hun i de mere vrdige Steder; der klang hendes Stemme altfor tynd, hendes Bevgelser vare der uskjnne, men hun syntes at forstaae Rollen og meget var ypperligt. Jeg har i lang Tid ikke talt med hende, men jeg skal snart bringe hende min Compliment; De maa, om De vil, lade Thomsen lse dette. Hans Brev til Hillerup har jeg hrt en Stump af; der var ingen Hilsener i til mig. Nu har jeg vret otte Dage i mit ny Logie Hotel du Nord og finder mig saa srdeles vel der, at jeg undrer mig over min Taalmodighed i fire Aar med min forrige Vertinde. Min Dagligstue er hyggelig, her er Grund?Ridset: Nummer 1. Vindue til Kongens Nytorv med Forhining og Stole. No 2 et Chatol med Thorvaldsens Buste og Malerier paa Vggene. No 3 Dren til Gangen, No 4 min Bogreol med min Buste, et Krusifisk og flere Curiosa. No 5 Kakkelovn No 6 Sopha med et Bord foran hvorover er et grnt Teppe, over Sophaen et ovalt Speil. Nu gaae vi tvers over Gangen til Sovekammeret som vender mod Gaarden. No 7 er Dren; 8 Sengen, 9 Vinduet med Bord og Stole foran; 10 Kakkelovn, 11 Bog Skab og et Madskab! see det er min Menage!

[RED.: Andersen har tegnet to firkanter ved siden af hinanden. I disse har han markeret med tal p indersiden af kanterne. I den frste har han p den lodrette linie til venstre p midten sat et 1-tal, overfor dette et 3-tal. Ovenover dette 3-tal er der et 4-tal, under 3-tallet er der et 5-tal. P den vandrette linie for neden er der p midten et 6-tal , overfor dette, p den verste vandrette linie, er der p midten et 2-tal. P den anden firkant er der p den venstre lodrette linie p midten et 7-tal, overfor dette er der et 9-tal. Under 9-tallet, i hjre nederste hjrne er der et 10-tal. P den nederste vandrette linie er der p midten et 11-tal, overfor dette, p verste vandrette linie, er der et 8-tal.]

Opvartningen er meget god og naar jeg ringer kommer Tjenere, den ene sortere end den anden, hvilket vist maa have en god Virkning nu jeg skriver paa Mulatten. En god Overstter har allerede mldt sig til den ! det er sandt, siden vi tale om Oversttelser, De kunde gjerne engang naar De havde ret god Tid, overstte Gaase-Urten og Tinsoldaten paa tydsk og forre mig; det Hefte er endnu ikke oversat og jeg kunde have Lyst at forre Theodor Hill201 til Abendzeitung disse to smaa Eventyr. Har De seet "Portefeulen" - Til No 3, hvormed skal flge Bulls Portrt, kommer fra min Haand en Episode af hans Liv, som han selv har fortalt mig, den er hist poetisk i sig selv202 .

Tidt er jeg et Par Gange om Ugen samlet med Thorvaldsen! imorgen skulde vi igjen sammen paa en Dyresteeg hos Collins. Hvad der har staaet i de jydske Aviser at han skal have yttret at han vilde tage Worm med sig til Kjbenhavn, da er dette aldeles usandt. En anden i alle Aviser optagen Usandhed er den at Ole Bull vil stte Musik til en Text af den lierlige Vrgeland203 ; denne alfor uformelige Srling, da har Bull selv forsikkret mig aldeles intet at vide derom. Fru Bgel taler om at gjre en lille Reise til Spanien, men der bliver vel intet deraf, nsten kunde jeg nske det at skee, dersom jeg blev inviteret med paa Reisen. Gik hun ikke paa Krykker da reiste hun bestemt, nu kan det ikke skee ! Kan De ikke skaffe mig at laane paa otte Dage den Europa af Lewald204hvori Kritikken over Spillemanden staaer, jeg kan ikke faae Fingere paa den ! siig mig i det mindste de bedst skrevne Momenter for eller imod. Thomsens Avis griber jeg med stor Begjrlighed hver Postdag i Foreningen. Tak ham for Anmldelsen af Bulls Concert. Det flaue Stykke Stella205 skal vre oversat af Skuespiller Nielsen. Jomfru Grann dandser srdeles yndig den nye med Cachuca beslgtede Dands Jaleo de Xeres, det udtales Kaleo de Keres. Adam Mllers deilige Stykke: Luther paa Rig[s]dagen i Worms er nu til Udstilling i Salen lige under mig. Den unge Kunstner (De veed det er en Sn af Sjllands sidst afdde Biskop206 reiser i nste Uge til Italien. Har De i Adresse Avisen for i Dag seet, under Faldbydelser, de 22 Silhuetter af bekjendte Folk fra Andersen til rsted - Jeg har lovet Dem et Stykke af Mulatten, her har De da et Digt af "Neger?Kongens Datter", som Fru Heiberg siger deri. Alle som kjende det have vret meget grebne deraf; i den Maneer er hele Stykket ! De maa ellers sige til Thomsen, dersom han lser det, at dette Digt paa ingen Maade maa blive trykt eller offentliggjort ; jeg vil ikke have det eller nogen enkelt Tirade af Mulatten bekjendt. De svarer derfor ! Hils nu Fader, Moder, Sdskende og o, ja ! Tanten, som er saa trols !

Negerkongens Datter.

1.

Ngen, uden Guld og Brillianter,

Kun om Skuldren Skindet af en Panther,

Kommer hjem fra Jagt paa Elephanter

Negerfrsten. See, fra alle Kanter

Strmmer Folket til med Skrig og Sang.

2.

Fetisch?Prsten hitidsfuld og stille

Bringer ham hans frstefdte Lille;

iet funkler, Smiil om Lben spille,

Neppe kan han sig fra Gaven skille,

Trommen blander sig med Tubens Klang.

3.

Kongens Datter, hvilken jordisk Lykke!

Purpurschawl skal hendes Skuldre smykke!

Strudsfjer i en Krands om Panden skygge,

Kun en Helt, en kongelig, tr trykke

Palmedalens Perle til sit Bryst.

4.

Africa sin Aphrodite eier,

Svanen sger did, der hvor hun pleier

Sig at bade og den dybt sig neier;

Nattens Farve vandt jo Skjnheds Seier,

rkenens Helt hun kaarer til sin Mand.

5.

Svanen siger ak hun er forsvundet !

Blod og Taarer er paa Stranden rundet,

Slaveskibet har Passaten rundet

Vei er til den nye Verden fundet,

Sorte Pige glem dit Fdreland !

6.

Her i Sukkermllen skal Du bygge,

Purpur vil endnu din Skulder smykke,

Pidskeslag vil Purpurbrmmen trykke.

Arbeid flittig dog Du gjr vist Lykke,

Kjbmands Snnen kneb Dig i din Kind.

7.

Lad i Africa kun Mindet runge,

Kongens og hans Datter hit de sjunge,

Medens paa hans Grav med Fdder tunge,

Elephanten tramper med sin Unge.

Kongens Datter er nu Trlleqvind !

Her har De Digtet, men ikke engang Afskrift maa De lade nogen tage deraf, da jeg frygter for at Een eller Anden kunde derved faae Fingre paa det og lade det trykke. Jeg er virkelig lidt ngstelig og nsten halv fortryder at det er kommet i et Brev. De misforstaaer mig jo ikke, men indseer nok at jeg vil at min nye Digtning skal aabne sig, som en Passionsblomst for Publicum, intet maa derfor kjendes forud. Nste Post venter jeg Brev fra Dem, nste Aar fra Tanten.

Med broderlig Hengivenhed H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus