Dato: 19. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

703. Til E. Collin.

Leipzig 19 April 1872.

Kjære Ven !

I Dag er det netop en Uge siden at jeg med Bloch begyndte Reisen. Han var allerede som igaar Aftes, forrige Torsdag, i Korsør for at vi Fredag morgen kunde flyve afsted, men hans Telegram herom fik jeg saa seent at jeg ikke kunde reise fra Basnæs før Fredag Morgen. Jeg var oppe Klokke[n] 5, havde over tre Mile at kjøre før jeg naaede Korsør og det vilde derfor blive mig en alfor anstrengende Dag at naae til Hamborg, vi gik saaledes ikke længer end til Odense. Biskop Engelstoft med Frue spurgte med stor Deeltagelse til Dem og Deres Kones Befindende, de sende hjertelige Hilsener. I en rygende Storm kom vi over lille Belt men forsinkedes dog der ved saa meget, at vi først Klokken elleve, ud paa Aftenen naaede Hamborg. Vi bleve her en Dag og ligesaa i Hanover, hvor vi hos den rige Banquier Coppel tilbragte en festlig Middag og vare med ham i Theatret hvor vi hørte Meyerbeers Afrikanerinden; Coppel er Fader til Fru Rubens i Kjø­benhavn, den yngste Datter taler meget godt Dansk og ligesaa Frøken Frederici, der i flere Aar var Gouvernante hos Grev Frijs paa Frijsenborg. Begge Damerne mødte Dagen derpaa med smukke Blomster paa Bane­gaarden da jeg reiste. I det sidste Øieblik hørte jeg at det var den store Messe i Leipzig og at det ud paa Aftenen vilde blive besværligt at finde Logi, naar der ikke forud var telegrapheret, Bloch og jeg tog da Billet kun til Magdeborg, hvor fra vi telegrapherede og fik to særdeles gode Værelser ved Ankomsten til Leipzig hvor, ved Messetiden, Alt er i høiere Priis end sædvanligt, selv i Theatret doppelt Betaling[.] Igaar var det aldeles April­veir, Snee, Hagel og deiligt Solskin vexlede, men tilaften strømmede Reg­nen ned. I denne Formiddag har jeg besøgt den tydske Boghandler French til hvem Lorck tidligere solgte den tydske Udgave af mine Skrifter[;] og­saa Lorck besøgte jeg, og en elskværdig Familie Geibel, som jeg boede sam­men med i Nizza og havde indbudt mig at tage Ophold i deres Huus hver Gang jeg kom gjennem Leipzig, jeg foretrækker imidlertid at blive i Ho­tellet og reiser allerede her fra til Dresden imorgen Middag. Det beroer paa den kjære Fru Serres Befindende og hendes Fødselsdag, om den feires eller ikke feires, hvor mange Dage vi blive der. Raasløffs opsøger jeg strax. I Dresden haaber jeg at finde Brev hjemme fra poste restante, de Breve som senere sendes, beder jeg om, gaae til Wien poste restante. Varmt og inderligt takker jeg Dem for det hjertelige, kjære Brev De glædede mig med paa Basnæs, det er eet af de længste og meest meddelelige, fra Stem­ningens og Hjertets Side, De har forundt mig; det er saa rimeligt at De, efter Alt hvad De i den sidste Tid har prøvet og lidt, er bleven nerveus747, men jeg haber til Gud, at naar De nu, om ikke længe kommer til Hellebæk, vil Luft og Solskin styrke og oplive Dem. Deres Kone, tør jeg vel troe, er i stadig Bedring. Hils hende, Louise, Jonas, Familien i Rosenvænget og paa Strandveien[.] Siig mig dog hvorledes Deres Søster Fru Ingeborg har det. Einer havde lovet mig Brev, mens han var paa Reise, denne Gang ventede jeg ganske vist at et saadant kom, men de gode unge Venner ere ikke meget skrivende, ja de Drevsenske aldeles ikke. Aligevel hjertelig Hilsen ! Her, om Leipzig, ere alle Frugttræer i Blomster, Linde og Birke saa friske grøn­ne, i Dresden tænker jeg at Foraaret aldeles er fløttet ind. Nu lev hjertelig vel !

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen:] Dr Theodor Collin hilses !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost