Dato: 19. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

703. Til E. Collin.

Leipzig 19 April 1872.

Kjre Ven !

I Dag er det netop en Uge siden at jeg med Bloch begyndte Reisen. Han var allerede som igaar Aftes, forrige Torsdag, i Korsr for at vi Fredag morgen kunde flyve afsted, men hans Telegram herom fik jeg saa seent at jeg ikke kunde reise fra Basns fr Fredag Morgen. Jeg var oppe Klokke[n] 5, havde over tre Mile at kjre fr jeg naaede Korsr og det vilde derfor blive mig en alfor anstrengende Dag at naae til Hamborg, vi gik saaledes ikke lnger end til Odense. Biskop Engelstoft med Frue spurgte med stor Deeltagelse til Dem og Deres Kones Befindende, de sende hjertelige Hilsener. I en rygende Storm kom vi over lille Belt men forsinkedes dog der ved saa meget, at vi frst Klokken elleve, ud paa Aftenen naaede Hamborg. Vi bleve her en Dag og ligesaa i Hanover, hvor vi hos den rige Banquier Coppel tilbragte en festlig Middag og vare med ham i Theatret hvor vi hrte Meyerbeers Afrikanerinden; Coppel er Fader til Fru Rubens i Kjbenhavn, den yngste Datter taler meget godt Dansk og ligesaa Frken Frederici, der i flere Aar var Gouvernante hos Grev Frijs paa Frijsenborg. Begge Damerne mdte Dagen derpaa med smukke Blomster paa Banegaarden da jeg reiste. I det sidste ieblik hrte jeg at det var den store Messe i Leipzig og at det ud paa Aftenen vilde blive besvrligt at finde Logi, naar der ikke forud var telegrapheret, Bloch og jeg tog da Billet kun til Magdeborg, hvor fra vi telegrapherede og fik to srdeles gode Vrelser ved Ankomsten til Leipzig hvor, ved Messetiden, Alt er i hiere Priis end sdvanligt, selv i Theatret doppelt Betaling[.] Igaar var det aldeles Aprilveir, Snee, Hagel og deiligt Solskin vexlede, men tilaften strmmede Regnen ned. I denne Formiddag har jeg besgt den tydske Boghandler French til hvem Lorck tidligere solgte den tydske Udgave af mine Skrifter[;] ogsaa Lorck besgte jeg, og en elskvrdig Familie Geibel, som jeg boede sammen med i Nizza og havde indbudt mig at tage Ophold i deres Huus hver Gang jeg kom gjennem Leipzig, jeg foretrkker imidlertid at blive i Hotellet og reiser allerede her fra til Dresden imorgen Middag. Det beroer paa den kjre Fru Serres Befindende og hendes Fdselsdag, om den feires eller ikke feires, hvor mange Dage vi blive der. Raaslffs opsger jeg strax. I Dresden haaber jeg at finde Brev hjemme fra poste restante, de Breve som senere sendes, beder jeg om, gaae til Wien poste restante. Varmt og inderligt takker jeg Dem for det hjertelige, kjre Brev De gldede mig med paa Basns, det er eet af de lngste og meest meddelelige, fra Stemningens og Hjertets Side, De har forundt mig; det er saa rimeligt at De, efter Alt hvad De i den sidste Tid har prvet og lidt, er bleven nerveus747, men jeg haber til Gud, at naar De nu, om ikke lnge kommer til Hellebk, vil Luft og Solskin styrke og oplive Dem. Deres Kone, tr jeg vel troe, er i stadig Bedring. Hils hende, Louise, Jonas, Familien i Rosenvnget og paa Strandveien[.] Siig mig dog hvorledes Deres Sster Fru Ingeborg har det. Einer havde lovet mig Brev, mens han var paa Reise, denne Gang ventede jeg ganske vist at et saadant kom, men de gode unge Venner ere ikke meget skrivende, ja de Drevsenske aldeles ikke. Aligevel hjertelig Hilsen ! Her, om Leipzig, ere alle Frugttrer i Blomster, Linde og Birke saa friske grnne, i Dresden tnker jeg at Foraaret aldeles er flttet ind. Nu lev hjertelig vel !

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen:] Dr Theodor Collin hilses !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost