Dato: 22. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Dresden den 22 April 1872.

Kjre Fru Drevsen!

Igaar kom jeg og min unge Reiseven William Bloch her til Dresden hvor jeg strax sgte hen paa Posthuset, for at hre hjemmefra, der var ogsaa Brev fra Fru Jette Collin; men det satte mig ret i veemodig Stemning, jeg hrte at De endnu vedblev at vre daarlig og jeg fler derfor en stor Trang til snarest at skrive Dem til; give Gud at jeg om faae Dage, naar jeg naaer Wien og venter Breve poste restante, maa erfare at De har det en Deel bedre. Her i Dresden er det deiligt Foraarsveir; saa sommervarmt at jeg igaar og i Dag har lagt Vintertiet. Alle Frugttrerne blomstre; gid at De havde det Veir i Rosenvnget, maaskee det vilde vre en heel Velsignelse for Dem. / Foruden at Efterretningerne fra Kjbenhavn ikke vare gldelige, havde jeg ogsaa ved min Ankomst til Dresden den Sorg at finde Fru Serre meget syg, ja i den Grad lidende af Vattersot i Underkroppen, at man ikke turde sige hende at jeg var indtruffet, i det man frygtede at det vilde stte hendes Sind saaledes i Bevgelse at det kunde blive hende farlig; Dagen derpaa hrte hun dog om min Ankomst og jeg var hos hende og fandt hende meget lidende, jeg har maattet love hende at blive et Par Dage og daglig nogle Minutter besge hende. Middagen igaar tilbragte jeg med Bloch, meget behagelig hos Raaslff; Generalen var paa Reise, men Fru og Frken Raaslff gjorde os det hist behageligt. Fr Maaltidet kjrte de en smuk Tour med os / omkring Byen hvor alle Veie staae med blomstrende Frugttrer, Linde og Birke prange i det deiligste Grnt. I Dag spise vi hos min gamle Ven Kammerherre Beaullieu de Marconnay, som Deres Broder Eduard vil erindre sig; iaften gaae vi i Theatret til Schakspeares Tragedie Otello og Overmorgen reise vi, om Gud vil til Prag og derfra til Wien. Siig den kjre Einar at det vilde glde mig meget om jeg der fandt fra ham et Brev poste restante, han lovede mig et saadant fra Paris, men holdt ikke Ord, nu vilde jeg blive end mere glad om der kom en Skrivelse fra ham og jeg deri srligt hrte hvorledes det staaer sig med Dem. / Hils Deres Mand, Snnerne, hele Familien Lind og andre kjre Venner. Jeg vil haabe at det gaaer fremad i Bedring med Fru Jette Collin og at Deres Broder vinder mere Styrke og Humeur. - Om en sex Uger tnker jeg igjen at vre i Danmark og da fornemme Foraarsluft og varmt Solskin, see alle min Kjre i Sundhed og Glde.

Deres trofaste, taknemlige.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13, 561-64)