Dato: 9. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Insbruck den 9 Mai 1872.

Kjære Fru Koch!

Nu er det allerede en Maaned siden jeg reiste fra Kjøbenhavn; jeg veed slet ikke hvorledes De og Deres have det. Med Fru Drevsen i Rosenvænget, gaaer det op og ned, hos Collins i Tvergaden skrider det langsommeligt frem med Sundhed og Humeur, dertil kommer nu Efterretninger om at der er saadant uroligt Røre hjemme, det forstemmer mmig. Min Reisekammerat Villiam Bloch er godmodig og opmærksom, men ikke saa livlig som jeg havde tænkt mig; han har imidlertid stor Interesse for Naturen og er modtagelig for hvad han seer. Reisen hjemme fra gik over Odense, hvor vi bleve et Døgn, og ligesaa længe i Hamborg. Da vi naaede Hanover saae vi de første udsprungne Frugttræer og da vi over Leipzig vare naaet til Dresden stod Alt i hele den deilige Foraarsfriskhed, som Maimaaned kan give. - / Den kjære Fru Serre, for hvis Skyld jeg havde lagt Veien over Dresden, og lovet at være hos paa hendes Fødselsdag, fandt jeg saa syg, at man ikke strax turde undertte hende om at jeg var indtruffet, i det man frygtede at hun der ved skulde komme i en Sindsbevægelse, der kunde virke skadeligt paa hende. Først Dagen efter min Ankomst erfarede hun mit Besøg og jeg saae daglig til hende den Tid jeg blev i Byen. Hos Raasløffs tilbragte jeg en livlig Middag og ved Afreisen bragte Moder og Datter mig en smuk Bouquet. Prag laae svøbt i mørke Skyer det var en kold regnfuld Dag, men da vi naaede Brunn lyste der den varme Sommer. Ja, altforvarmt var der, og denne Varme tog til i Wien, hvor vi bleve een Uge, saa at det var høist ubehageligt at gaae i Gaderne.Operaen frembød, Mozarts Don Juan, / og en anden Aften, den store tomme Prakt Ballet: Flick und Flock, hvori vor Landsmand Julius Price udfører Hovedrollen.

I Hanover hørte vi Meyerbeers Africanerinden og i Dresden Wagners "den flyvende Hollænder", ligesomogsaa Shakspeares Tragedie Otello. - I Linz var det deiligste milde Sommerveir og aftenen utrolig smuk nede ved Donau, der maiestætisk og stor skjød sig frem mellem de skovgroede Bjerge. - I Salsburg, der ligger særdeles deilig, besøgte vi Mozarts Fødehuus og den gamle Gaard hvor Dr Theophrastus Bombastus Parazelzus levede. Her slap os det varme, herlige Veier; inde i Tyrols Bjerge fik vi Regn og sov iforgaars i et daarligt Hotel, rettere Vertshuus i den lille Bjer[g]by, Kupfstein, i Dag og igaar boe vi kongeligt, i det første Hotel i Innsbruck. /

Nu gaaer veien mod Lago di Garda og Verona, men glæder De mig med Brev i Løbet af en Uge da send det til Innsbruck i Tyrol poste restante; skriver De senere maa det gaae til München poste restante. Hils Deres Børn og Børnebørn. Af Brev hjemme fra, hører jeg at Grundtvig er meget syg. Hvorledes staaer det til? - Gid at jeg maa høre at Alt staaer vel til hjemme. Jeg veeed at De og Deres Børn ikke glemme

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 369, 7023-26)