Dato: 4. juni 1872
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

713. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 4de Juli [1872]

Lige i det Øieblik Vognen holdt for Døren for at bringe os til Jernbanen i der skulde føre os til Ellekilde, kom Deres Brev kjere Andersen, og jeg skylder Sandheden at tilstaae at jeg fik mig en lille Latter over Deres »Fald mellem Bjergene« som Aviserne med stor Hensynsfuldhed kalder Deres uskyldige Saltomortale ud af Sengen.–Af Deres egen Beskrivelse seer jeg at De var sluppet godt derfra og det vil trøste Dem at høre at saavel Sophie Pedersen som Frøken Suenson som reiser med dem, have fristet samme Skjæbne for ganske nylig.–Nu sidder De hyggeligt og smukt paa det skjønne Bassnæs; og der fra gaar det til »Abrahams Skjød« paa Rolighed –jo De har det godt kjere Andersen! og derover skal vi Alle glæde os.–

Vi have nu været her siden Fredag og her er velsignet deiligt og ingenlunde koldt, men Edvard har det ikke rigtig godt og lider af Mathed og nervøsitet, de sidste Dage i Byen var han mindre rask og der er hver Dag lidt iveien med ham'ndash;Gud give Opholdet herude snart maa bringe ham hans gamle Sundhed tilbage'ndash;Hvis De har faaet Brev fra Familien i Kjøbenhavn saa veed De kjere Andersen, at Louises og Viggos Forlovelse nu ikke er nogen Hemlighed længer, og jeg veed at De med Deres gamle trofaste Venskab for os vil modtage denne Meddelelse[.] Om Einar er, saavidt jeg veed, intet Nyt at melde, han har begyndt sin cour ved Grefsen og Paulli som ledsager ham gjør et særdeles godt Indtryk paa Alle, som en forstandig og besindig ung Mand, som er sit vanskelige Hverv voxen'ndash; om Ingeborg veed jeg kun at hun i Søndags havde det temlig daarligt og atter lidende af de gamle Smerter.

Lev vel kjere Andersen og naar det bliver rigtig Sommervarmt og Blikstille en Dag saa besøg Ellekilde.

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost