Dato: 1. februar 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjb. 1 Feb. 1839.

Lad mig nu sige det i en god Tid, men vist er det: saa rask, som i denne Vinter, eller rettere de sidste to Maaneder har jeg ikke vret i mange Tider; det er, som om jeg havde taget Forskud af Sundheds Honoraret den gode Gud har givet mig ; min Lge paalagde mig at tumle mig i Livet, arbeide lidet og det har jeg i den sidste Tid gjort; nsten hele Dagen i denne Januar er drevet paa Gaden og i Vesitter og dette ellers saa fortrende Liv har gjort mig godt. Aftenen fra 9 til 12 arbeider jeg derimod og da opfylder Mulatten mig ganske, saa jeg er blevet fortvivlet over de mange Leiligheds Digte, jeg troer syv i een Maaned, jeg har maattet skrive; disse er det, som have forhindret mig i at skrive Brev til min kjre Sster Jette; disse dde Blylodder hang mig ved rmet, Pennen kunde ikke flyve med Tanken. O, De veed ikke hvor ofte jeg har tnkt paa Dem og alle Deres, nsket at faae et Brev; men jo intet kundet vente; De kan vide at det gik dertil, at jeg endogsaa haabede, ja nu skriver dog vist Tante Augusta. I Dag kom Deres ssterlige, smukke Brev, der synes mig Duften af hele Deres Tante Ana, i det mindste greb det mig, som det hyggelige Skjnne De har lagt i denne Digtnings Heelhed. Til Overmorgen skal jeg skaffe en Vise frdig til Skydebanen254, iaften vilde jeg have skrevet den, men nu maa Visen ligge til imorgen, dette sidste ieblik, det vilde vre mig en halv Samvittigheds Sag om De ikke fik Brev fra mig paa Sndag. Deres kjre stakkels Fader gjr det mig meget ondt for! hvad skal man finde paa for at skaffe ham et godt Bid af Yduns ble. Hvad kunne vi gjre for at opmuntre ham. Jeg fler mig ieblikkelig saa vel at jeg vilde nske ham min Vren. Ja, jeg fler at jeg for Tiden er, hvad man kalder "paa Blge", skade, saa gaaer det vel ned ad igjen. Aldrig har jeg mdt saa megen "Opmrksomhed", vil jeg kalde det, som nu i Hjemmet, om det kommer fra min Over-Erkjendelse udenlands, eller fra de Penge jeg giver til Skrder og Haarskjrer veed jeg ikke. Ingeborg og Louise sige at jeg klder mig for lapset for et gammelt Menneske, men jeg er ikke gammel at have fyldt de 26 Aar, er det noget! Mine Brne-Eventyr ere nu ved Phister og Fru Heiberg, som efterhaanden ville fortlle dem alle fra Theatret, kommen i Mode. Mange troe det er noget splinternyt jeg har skrevet igaar, fortlle mig om min Vittighed, min Eiendommelighed og Gud veed hvad og saaledes komme jeg til Erfaring at Flere af vore meest talende Dommere, jeg kunde nvne bekjendte Navne, efter egen Tilstaaelse kun kjende mine Digte, Fodreisen og de dramatiske Stykker. Ja, saa er det rimeligt at jeg kommer saa srdeles lavt her i Hjemmet. Paa Sndag ved Kellermanns Consert fortller Phister "Den uartige Dreng."255 Om 14 Dage faaer Phister en Aftenunderholdning og til denne har jeg skrevet for Fru Heiberg et nyt Eventyr: "Svovlstikkerne", der skal vre meget satirisk256 . Det vil udkomme i eet Hefte der med dette og eet som staaer mig i Hovedet, udgjre et Par Ark. Det ikke skrevne handler om Fata Morgana og faaer vel dette Navn eller ogsaa Navnet "Fugl Phnix"257 . Begge ere aldeles af egen Opfindelse. Siden jeg nvner "Phnix"258 maa jeg da fortlle Dem at der i Darmstad udkommer et Blad af dette Navn og deri staaer Spillemanden med Palmer i Hnderne. Snurrigt er det, i Hjemmet hrtes kun een eneste offentlig Stemme om denne Bog, og den var imod, ude derimod ere de Alle for Spillemanden og hans Forfatter. Tak for Deres Oversttelse af Gaaseurten, og dobbelt Tak for Lftet om at overstte endnu eet, dog jeg beder Dem lade mig heller have Lov til at bede Dem om en anden Ting ved Leilighed. De veed, maaskee, at Vieweg i Braunschweig vil nste Aar udgive et nyt Bind af mine Brne?Eventyr, med endnu flere Kobbere end i dette for iaar, min Overstter faaer altsaa til dette alle de Eventyr, der endnu ikke ere oversatte. Jeg vil altsaa ikke bede Dem at overstte "Soldaten", da jeg ikke kan give Castelli259 noget Eventyr. Fru Drevsen ligger endnu, der er aldeles ingen Fremgang. Lille Wulle har Kighoste og sender sin fynske Veninde mange Hilsener jeg har lrt hende at sige: Mulat, i Dag lod jeg hende ve sig paa de to Ord: Tante Ane . Denne sidste Udtale er Pointet i hendes Hilsen til Dem. Herts's Stykke Valdemar Atterdag260 er skrevet som enhver skikkelig Embedsmand, uden poetisk Geni, kunde skrive det. Historisk er det, men det Historiske er for uinteressant, det er om gamle Skjder paa Gaarde, Opstand & &, uden al dramatisk Handling. Natansen261 , som skriver Berlings Tidende er hans Pleiefader og derfor ld Dommen: "Publicum hrte med stille Opmrksomhed ;" det var det Mildeste der kunde siges. Valdemar og Flugten til Sproge ere Orme der gnave i Laurbrkrandsen. Folk have srdeles kjedet sig og der er slet Huus men vore Blade vise altid en forunderlig Pietet for Herts. Siig dog til Deres Tante at hun skriver mig til jeg er dog en Digter der har Navn, i det mindste i tre Kongeriger i Norden og dernst Hyldest af hele Tydskland, saa maa dog Digteren, som hun har seet lbe med Trskoe paa Fdderne, faar nogen Interesse hos hende. "Den sorte Domino"262 , er et hist interessant Stykke og er hos os langt bedre udstyret, end i Paris; det er glimrende, og Madam Simonsen synger, som en Engel, ja hvad mere er, hun spiller og det godt. Skade at hun er gift, jeg troer ellers at jeg friede til hende for at hun kunde faae en god Mand. Det Stykke bliver et Kassestykke. I Sndags var jeg til Middag hos Ministeren Rantzau-Breitenburg, dennes Sster263 , en gammel tydsk Dame bragte mig Hilsen fra Frken von Schleppegrell, som der over Bordet blev talt meget smukt og godt om, jeg lovede at bringe hende en Hilsen igjen, som De maaskee! i Forening med min vil give hende. Hele denne Uge har jeg hver Dag vret i stort Selskab; jeg vil f Ex opgive Dem Gjsterne de to sidste Dage, for at De kan see hvad jeg kalder stort Selskab. Igaar hos rsteds, med begge rstederne, Gemard264 , den bermte franske Reisende, som to Gange har vret Jorden rundt, Brndsted265

Engelstofft266 , ehlenschlger, Zahrtmann267 og Mnster (Biskoppen) . I Dag hos Wulffs med Thorvaldsen, Weyse, Zahrtmann, General Scholten268 fra Vestindien. Adler og Kock269 . Ved at nedskrive ehlenschlgers Navn, falder mig en Nyhed ind hans Sn Johannes var forlovet med en elskvrdig Pige, Frken Bauditsin270 , som han temmeligt negligerede, hun har derfor igaar hvet Partiet, skjndt hun skal elske ham. Nu er jeg frdig med fjerde Act af Mulatten. Der skal ikke vre Spoer af Andersen i dette Stykke. Helten er saa levende, kjk og varm, at man troer jeg har givet ham alt hvad Spillemanden og Improvisatoren manglede. Fru Lesse, som kjrligt helser Dem, siger at Mulatten er saa brndende, at man er nr ved at blive sveden ved at komme ham nr. Louise og Ingeborg, kalde den "kel kreolsk". Jeg troer den varme Himmel i Naturen og Blodet er potraitteret. Hvor jeg lnges efter at faae den paa Scenen ! I Tydskland vil den rimeligvis blive min frste dramatiske Debut, og Ravnen, som nu Musikforeningen udgiver, den anden. Gld mig snart med et Brev, jeg har saa godt der af, at det er ondt af Sstrene dersom de med deres Slder kjre iveien. Hels dem Alle .

Deres broderligtsindede H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus