Dato: 10. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

717. Til Henriette Collin.

Rolighed den 10 Juli 1872.

Kjre Fru Collin !

Hvorfor har jeg, i denne Sommer, endnu ikke vret i Hellebk? Jeg lnges efter at see og tale med Dem, Deres Mand og Datter, dog bliver jeg stadigt paa Rolighed; Veiret er usdvanligt deiligt! allerede have vi flere Uger her hjemme stadige Sommerdage, jeg er henrykt og under alle Mennesker denne Herlighed, men det vil vist vre forbi med den saa snart jeg stter mig i Vognen og kjrer til Ellekilde, det er ikke tnkeligt at jeg kan faae en sommer varm smuk Dag i Hellebk, kommer jeg der vil det blse, blive koldt, det skjnne Veir forbi og det er syndigt at bevirke Sligt, derfor har jeg i Dage og Uger kjmpet med mig, talt paa Knapperne, sjunget med Zerline : Jeg vil'ndash;nei jeg vil ikke ! Troer De at jeg tr og br vove det? Men hvad siger De saa naar ved mit Besg, den deilige Sommertid er forbi, Regnen skyller, Vinden tuder'ndash;og jeg kommer hjem med stor Forkjlelse!–Jeg tnker imidlertid at aflgge et Besg paa nogle Dage, en Ugestid, ovre i Sverrig, tage til Trollhtta og aande Birkeduft, paa Veien derhen, eller derfra, gaaer jeg rimeligviis over Helsingr og derfra til Ellekilde, dersom det er mueligt at opdrive en Vogn i Helsingr, jeg veed hvor vanskeligt, nsten umueligt det var da jeg sidst var der. Fru Petersen og Frken Datter ere jo fortiden hos Dem, jeg har endnu ikke seet disse kjre Reisende eller veed Noget om deres Ophold i Schweiz og Paris, vil De hilse! Paa Udstillingen har jeg vret tre Gange og er endnu lige saa glad derved som da jeg kom frste Gang, kun er man i den sidste Tid derude blevet belemret med en forpestende Stank af Chocolade-Fabrication, der ikke er til at udholde. Det ene Festmaaltid aflser det andet, de svenske og norske Venner komme meget om. I Lrdags var her en Deel af dem paa Rolighed[;] Spisestue og Have prangede med nordiske Flag. Mange Skaaler bleve udbragte, ja mig tilfaldt endogsaa to. Grev Sponneck udbragte srdeles smukt en Skaal for mig, der ikke er Skandina, men hele Verdens!, hvortil jeg dog i minTak fiede den Bemrkning at jeg var den Lotte af dem Alle der havde sjunget: Jeg er en Skandinav! Den amerikanske Minister Cramer udbragte dernst, paa Engelsk, en Skaal for den skandinaviske Poet Hans Christian Andersen. Conferensraad David talte srdeles ridderligt og smukt for sin Bord-Dame Fru Melchior og den svenske Redacteur Sohlmann for Danmark og de Danske. Jeg besger daglig763 Fru Drevsen og har i de to sidste Dage fundet hende oppe, det vil sige hvilende paa en Sopha i Verandaen; hun nyder dog ogsaa lidt Spise og taler ganske livligt. Jeg troer at det igaar morede hende at hre mig lse mit nyeste og eneste Eventyr, det jeg i fjor begyndte paa, men da lagde hen: Tante Tandpine. Einar er jo nu ved Vordingborg og fler sig nok tilfreds. Gid at den gode, kloge Behandling der og den friske, frie Luft maa lette764 hans Sind og styrke Legemet. Jeg har i Dag, frste Gang efter min Hjemkomst besgt Fru Heiberg, hun var meget livlig og talte om den nye danske Digter Recke hvis Drama skal paa det kongelige Theater. Hils Deres Mand og Datter, ligesaa Blochs

[ I Margen:] Gld mig med Brev.

Hjerteligst

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost