Dato: 27. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" 27 Juli 1872.

Kjære Fru Henriques!

Hjertelig Tak for Deres venlige Skrivelse, jeg modtog den i det jeg stod i Begreb med en Udflugt til Helsingør hvorfra jeg kom tilbage i Anledning af Middagen igaar; jeg havde haabet der at see Deres Mand, men det blev, desværre, ikke Tilfældet. Her var meget livligt. Grosserer Moritz Melchior udbragte Skaaler for Excellensen Holstein, Ministrene Krieger og Klein. Jeg en Skaal for Etatsraad Tietchen. Holstein talte særdeles. smukt og hjerteligt for Familien Melchior. Det blev seent paa Aftenen før de Alle toge bort. Festen var særdeles lykkedes. Men tilbage igjen til Deres venlige Skrivelse, af den forstod jeg at De og Deres vilde see mig som Gjest naar som helst; men jeg læste ogsaa at Fru Grieg endnu var hos Dem og da indseer jeg ikke at De har Plads til mig, derfor skriver jeg nu dette lille Brev og beder Dem snarest at lade mig vide naar jeg tør komme og blive en 5 a 6 Dage i det høieste. Nu er Veiret saa smukt og midt i August reiser jeg til Basnæs. Hils Deres Mand, Børn og alle fortræffelige Venner paa Petershøi.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

E. S.

Paa Mandag tager Familien Melchior til Hellebæk, jeg var der iforgaars og vil altsaa ikke med; stillede det sig nu saaledes at jeg ikke kom til Besvær paa Petershøi, da begyndte jeg mit Besøg Mandag, men indfinder mig ikke, uden jeg først har hørt fra Dem.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 360-62)