Dato: 7. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kjøbenhavn den 7 Aug. 1872.

Kjære Fru Henriques!

Tak for de smukke Dage De og Deres Mand forundte mig paa det foryngede "Petershøi", de deilige Musik-Timer jeg endnu har levende i Øre og Erindring. Veiret var ikke heldigt, dog i Dag have vi det værre, det er som Efteraaret gav Gjesterolle og maaskee tænker at blive her for hele Saissonen! - Vil De, efter at have bragt Deres Mand og Børn min hjertelige Hilsen, ligesaa Frøken Sophie Price og Jomfruen, bringe en lignende til Deres Yndling den lille Frøken Brandes og hendes Ledsagerinde. Igaar var her paa "Rolighed", en tydsk Pianistinde Frøken Marstrand, som nok ogsaa er anbefalet Dem. Hun gjorde et ladylike Indtryk paa mig, men jeg kjender ikke hendes Talent, jeg hørte hende ikke spille; hun talte meget erkjendende om Frøken Brandes. Robert, som var her paa Rolighed i forgaars, paa Carls Fødselsdag, har vel bragt Dem min Hilsen og [sagt] at dette Brev vilde komme? Anna havde det ikke ganske godt igaar, men hun gaaer altid saa from og stille at man ikke ret veed om hendes Befindende, i Dag er det bedre. Det er Torsdag og da komme Gjester, men Veiret er saa slet at her ikke tør ventes Flere, saaledes kommer vel neppe Johanna Melchior. Carl og Emil spille smukt sammen og jeg synes at Carl særligt har vundet i Udtryk. Jeg har mange kjærlige Hilsener til Dem fra Deres Svigerinde, der naturligviis strax spurgte mig om De ikke tænkte paa, eller talte om, at aflægge et Besøg paa "Rolighed". Jeg bliver her ind i næste Uge, da flyver jeg, om Gud vil, til Basnæs og vender ikke tilbage før den iste September, naar Theatret aabnes. Vi begynde med "Maskeraden", seer jeg.

Brev tør jeg vel ikke vente fra Dem, men nok, at De venligt beholde i Tanke

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 363-65)