Dato: 29. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 29 August 1872.

Kjre Frken Anna! Igaar gldede Deres Moder mig med Brev, og i det hrte jeg at det havde vret Deres Fdselsdag den 25de August, altsaa for faae Dage siden; havde jeg betids vidst det da havde jeg skrevet til Dem og bragt min Lyknskning i det nye Livsaar, nu kommer jeg lidt bag efter, men vr dog forvisset om at De dog den Dag har vret i min Tanke, thi jeg troer ikke at der gaaer nogen Dag uden jeg tnker paa mine trofaste Venner paa "Rolighed" [Deres Mo]der skriver at De paa denne Tid, flere Dage ret har flt Dem vel, og selv efter en Mindelse, lidt senere, af Deres Svaghed, har vret et i ypperligt Humeur; gid Vorherre give Dem hver Dag, saadanne Velsignelses Gaver, gid at De maatte fle Dem strk nok til at overvintre her hjemme og have godt deraf. Veiret er jo endnu mrkvrdigt smukt og godt, vi vilde bestille en mild Vinter, og i Stuerne, paa Hibroplads, er jo al Hygge, Solskin og Blomster, der er Noget endnu bedre: der er Hjemmets Hjem. Der er ikke gaaet en Dag herude, uden min Tanke har spurgt sig selv, hvorledes frdes nu Vennerne paa "Rolighed"? Her paa Basns er just god Tid til at sprge, thi meer, end nogensinde, fler jeg mig, under Opholdet her, eensom. Fru Scavenius er ikke vel, min unge Ven Otto har endnu kun et Par Dage vret hjemme og er i Virksomhed, saa at jeg seer ham meget lidt. Vandre om i Haven og sidde paa min Stue, tale ind ad med mig selv, [overstreget: og] lse og skrive Breve, det er Dagvrket.- Baronesse Jonna Stampe og hendes Mand have hjerteligt indbudt mig til at komme paa Christinelund, men i hvor gjerne jeg gad vre hos de kjre Mennesker, har jeg dog Ulyst til at flakke saaledes fra Sted til Sted, jeg sger derfor helst hjem til Kjbenhavn, uagtet de fleste Omgangsvenner ere endnu paa Landet.- Rimeligviis reiser jeg Mandag Aften ind til Byen og saa sees vi snart. Ikke en eneste lille Begivenhed herudefra, har jeg at fortlle.- [overstreget: Lige] Ud for mine Vinduer har jeg den aabne S, lige til Laaland, men kun sjldent viser sig et Dampskib i Horizonten eller et Par Seilere. Hvor ganske anderledes livligt var Skuet fra Altanen paa "Rolighed"; der var det som saae man en Kaprenden mellem Dampskibe eller at stersen bar en umaadelig Flaade ud i den vide Verden. - Her paa Basns er endnu en Deel Roser i Haven, men forresten ikke saa mange og forskjellige Blomster som paa "Rolighed"; bler bliver her slet ingen af, det er som om Vinden allerede havde rystet alle Frugterne fra Grenene. Jeg lgger her i Brevet nogle Blade og Blomster jeg har presset til Deres Moder, maaskee kan hun benytte disse, hun skal faae flere. Hils hende srdeles, ligesaa Deres Fader, Brdrene og Deres Sstre; glem ikke Frkenerne Sophie Melchior, Frenckel og Meyer.-

I Dag er det Torsdag, altsaa den Dag hvor sdvanligt en Deel af Vennerne komme til Middag og Aften paa "Rolighed", jeg tnker mig at Hr: og Fru Lund er der, eller maaskee Deres Sster Fru Johanne; der stod i Deres Moders Brev til mig hvor smukt det saae ud at see Christian fre Alma naar lille Charlotte eller Poul sad der til Hest, det skulde photographeres; faae Deres Onkel der til; frem i Tiden vil et saadant Billede ogsaa more de Smaa som da ere blevne Store. Nu Gud glde og velsigne Dem, min kjre unge Veninde.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad