Dato: 26. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 Sept 1872. (Nyhavn N° 18).

Kjære Fru Scavenius!

Det er allerede en lang Tid, siden jeg skrev sidst, og endnu har jeg ikke hørt fra Deres Naade. De var lidende da jeg forlod Basnæs; jeg veed slet ikke hvorledes De nu har det, veed ikke om den kjære Otto har begyndt sin Reise til Udlandet og hvor-ledes han har lagt Reiseplanen. Giv mig dog endeligt et Par Ord og er Deres Naade ikke saa vel at De skriver, da beder jeg Frøken Lutzow om at forunde mig et Par Ord. Siden jeg kom hjem har jeg ikke ret følt mig vel, mit Humeur har ikke været ved det gamle. Melchiors fik mig derfor igjen ud paa "Rolighed" hvorfra jeg først er kommet ind igjen i forgaars, Veiret er kommet i sit kolde fugtige Hjørne, den hele Stemning deraf og af mit eget Sind, har jeg imidlertid lagt ned i en ny Historie: "Hvad gamle Johanne fortalte"; de som have hørt den sige at den er den meest poetiske af de Historier og Eventyr jeg har skrevet i Sommer og som Deres Naade har hørt. - Fru Melchior har paalagt mig at sende hendes venlige Hilsen til Dem, naar jeg skrev; hendes Mand er for otte Dage siden reist til Lausanne for der at sætte den ældste af Sønnerne i Pension. Den syge Datter med sin Søster Louise, reise paa Lørdag til Torquay i Engeland, de vil gaae med Dampskib fra Kjøbenhavn til London, jeg frygter for at det bliver en mindre behagelig Reise paa denne Aarstid, nu Veiret er saa vexlende. - Jeg har det ganske hyggeligt i mine smaa Stuer her i Nyhavn, men maa nok snart lægge i Kakkelovnen, da her er meget koldt. -I Theatret har jeg endnu ikke været nogen heel Aften, der er stadigt fuldt og meget varmt. Igaar saae jeg i Casino Hyldemoer, der er sat smukt i Scene, men bliver daarligt spillet. Vil Deres Naade bringe mine hjertelige, ærbødige Hilsener til Deres Børn paa Borreby,saa ogsaa til Frøken Lutzow og Frøken Bernard.

Deres taknemlig hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus