Dato: 8. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Rosing
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 Jan: 1873.

Kjre Hr Rossing!

Ja, endnu ligger foran mig Deres smukke Bog, ligesom ogsaa Bjrnsons "Brude-Slaaten". de to Bger jeg saa gjerne vilde kjende, men endnu ikke kan naae, da jeg ikke har Lse-Stemning, ikke kan vinde Krfter; det gaaer langsomt frem Bedring, men dog frem. Endnu kan jeg ikke stige op af Trapper, dog kjre en Time om Dagen kan jeg. Under alt dette undrer De Dem vist over at jeg skriver, det er tilvisse ogsaa med Besvr, men jeg maa vide lidt om en Sag, som De kan give mig. De erindrer at jeg tog mig af den Ansgning Ingemanns gamle Pige indsendte, om et Legat aarligt at erholde 25 Rdlr. Uagtet min Sygdom var jeg saa virksom jeg kunde og Konferensraad Linde gldede mig med Besg og god Fortrstning, senere fik jeg Brev fra ham at hun fik denne Sum. Det er nu over 14 Dage siden at Excellensen Hall berrde mig med et Besg og sagde mig ved den Leilighed at Sophie Rasmussen havde faaet den omtalte Hjlp; jeg har ikke kunnet forstaae de udtalte Ord anderlede og var srdeles glad paa den gode Sophies Vegne; det vilde have forniet mig at hre om hendes Glde. Jeg skrev derfor mod Slutningen af forrige Aar til Hr Adjunkt Blicher om at hre hvorledes Sagerne stod, han har ikke gldet mig med noget Svar. jeg skriver derfor nu til Dem kjre Ven, tal til Sophie, ikke til Hr Blicher, lad mig vide om hun har modtaget nogen Efterrregning, og naar. Tilgiv mig min daarlige Skrivning og hele Stilen; jeg er endnu noget ynkelig. Hils Deres Kone og Svigermoder. Gud give Dem et godt velsignet nyt Aar.

Deres Ven

H . C. Andersen

E.S..

Det er nu paa tredie Maaned jeg er syg! Dagene ere lange og Ntterne endnu mere lange. "Naar kommer Vaaren?"

Tekst fra: H.C. Andersens Hus