Dato: 8. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Rosing
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 Jan: 1873.

Kjære Hr Rossing!

Ja, endnu ligger foran mig Deres smukke Bog, ligesom ogsaa Bjørnsons "Brude-Slaaten". de to Bøger jeg saa gjerne vilde kjende, men end­nu ikke kan naae, da jeg ikke har Læse-Stemning, ikke kan vinde Kræfter; det gaaer langsomt frem Bedring, men dog frem. Endnu kan jeg ikke stige op af Trapper, dog kjøre en Time om Dagen kan jeg. Under alt dette undrer De Dem vist over at jeg skriver, det er tilvisse ogsaa med Besvær, men jeg maa vide lidt om en Sag, som De kan give mig. De erindrer at jeg tog mig af den Ansøgning Ingemanns gamle Pige indsendte, om et Legat aarligt at erholde 25 Rdlr. Uagtet min Sygdom var jeg saa virksom jeg kunde og Konferensraad Linde glædede mig med Besøg og god Fortrøstning, senere fik jeg Brev fra ham at hun fik denne Sum. Det er nu over 14 Dage siden at Excellensen Hall beærrde mig med et Besøg og sagde mig ved den Leilighed at Sophie Rasmussen havde faaet den omtalte Hjælp; jeg har ikke kunnet forstaae de udtalte Ord anderlede og var særdeles glad paa den gode Sophies Vegne; det vilde have fornøiet mig at høre om hendes Glæde. Jeg skrev derfor mod Slutningen af forrige Aar til Hr Adjunkt Blicher om at høre hvorledes Sagerne stod, han har ikke glædet mig med noget Svar. jeg skriver derfor nu til Dem kjære Ven, tal til Sophie, ikke til Hr Blicher, lad mig vide om hun har modtaget nogen Efterrregning, og naar. Tilgiv mig min daarlige Skrivning og hele Stilen; jeg er endnu noget ynkelig. Hils Deres Kone og Svigermoder. Gud give Dem et godt vel­signet nyt Aar.

Deres Ven

H . C. Andersen

E.S..

Det er nu paa tredie Maaned jeg er syg! Dagene ere lange og Nætterne endnu mere lange. "Naar kommer Vaaren?"

Tekst fra: H.C. Andersens Hus