Dato: 20. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Hanover den 20 April 1873

Kjære Fru Henriques!

Min hjerteligste Tak til Dem, Deres Mand og Børnene, som vare saa venlige at komme paa Banegaarden ved min Afreise! jeg har saa meget at takke Dem Alle for, Trofast[hed] i Venskab, utrættelig DeeltageIse i min Sygdom. I Korsør blev da Bøgh og jeg den første Nat og gik næste Dag, i en rygende Blæst, over Beltet, de Fleste vare søsyge, Bøgh var mellem disse, jeg slap aldeles. Paa Banegaarden i Odense saae jeg flere Venner derfra Byen og fik en Mængde smukke Blomster, især Skovblomster. Overfarten paa lille Belt var høist ubehagelig, saa Blæsten stod ned i Kahytten og jeg blev i den Grad gjennenitrængt af den at jeg i Hotellet fik "daarlig Mave", der har fulgt mig lige her til; min Slim-Hoste er endnu slem om Natten, forresten er jeg mere rørig og rask end jeg havde turdet haabe. General Wilster var i Fredericia og viiste mig megen Velvillie, fulgte mig til Banegaarden, ja lovede mig smuk Musik, var jeg blevet Natten over der i Byen. I Sleswig fandt jeg paa Banegaarden en Broder til vor Enkedronnings Overhofmesterinde, en Hr Regjeringsraad Rosen, hans Smaapiger fulgte med og jeg fik en Bouquet-Blomster. I Hotellet havde Verten, den unge Hr Esselbach givet mig sine egne private to Værelser med al Comfort. I Torsdags naaede jeg Klokken fire om Eftermiddagen Altona hvor jeg blev hilset af Sophie Melchior, ligesom ogsaa af Dr Marcus med Frue. Jeg fik en smuk Bouquet og fløi nu til Dam-Thor; her havde de sagt mig fandt jeg den unge Hr Marcus eller Hr Simon Henriques, men uheldigviis havde nok disse troet at Familien Marcus mødte mig der, jeg fik imidlertid en Vogn, desværre en aaben og kjørte ned til Hotel de l'Europe, hvor jeg skulde finde Værelser, men alle de bedste vare optagne af det japanesiske Gesandtskab. Portneren gav mig imidlertid et Kort fra Hr Henriques hvorpaa stod at der var Værelser for mig i "Kronprindsen"; der vilde de imidlertid putte mig ud til Gaarden, men jeg sprællede imod og fik da Leilighed ud til Gaden. Etatsraadinde Donner beærede mig med Besøg, og tilbød mig sit Huus, men jeg foretrak at blive hvor jeg var, og blev der til igaar morges, lidt mave syg og mat, men forresten i godt Befindende. Bøgh er meget opmærksom og god mod mig, han er glad ved Alt hvad han seer og henrykt over Byen Schlesvig, Hamborg og Hanover; i dette Øieblik er han henne i en Kirke hvor der er Musik. Jeg skrev fra Hamborg til Fru Rubens Fader (Hils Fru og Hr Rubens), det hun venligt raadede mig, om at skaffe mig to opvarmede Værelser i Hotellet, men ud til Gaden; Værelserne vare bestilte, Hr Coppel modtog mig paa Jenbanen, men Værelserne, han havde ikke seet paa dem, vare til Gaarden og ikke hyggelige, jeg maatte altsaa, ligesom i Hamborg protestere og fik nu eet, men meget stort Værelse ud til Pladsen. Imorgen, om Gud vil, reiser Bøgh og jeg syd paa og haaber om en Uge at være i Bern i Schweitz og at jeg der finder Brev poste restante fra Dem eller Deres Mand. Igaar fik jeg Brev fra den kjære, trofaste Fru Melchior, vil De bringe hende min Tak og snarest lade hende læse dette Brev, jeg skriver nu først til hende fra Frankfurth. Hils Deres Mand, Børn alle Kjære, hvortil jeg regner Frøknerne Price, Høedt, &. - Deres

hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 378-81)