Dato: 20. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Hanover den 20 April 1873

Kjre Fru Henriques!

Min hjerteligste Tak til Dem, Deres Mand og Brnene, som vare saa venlige at komme paa Banegaarden ved min Afreise! jeg har saa meget at takke Dem Alle for, Trofast[hed] i Venskab, utrttelig DeeltageIse i min Sygdom. I Korsr blev da Bgh og jeg den frste Nat og gik nste Dag, i en rygende Blst, over Beltet, de Fleste vare ssyge, Bgh var mellem disse, jeg slap aldeles. Paa Banegaarden i Odense saae jeg flere Venner derfra Byen og fik en Mngde smukke Blomster, isr Skovblomster. Overfarten paa lille Belt var hist ubehagelig, saa Blsten stod ned i Kahytten og jeg blev i den Grad gjennenitrngt af den at jeg i Hotellet fik "daarlig Mave", der har fulgt mig lige her til; min Slim-Hoste er endnu slem om Natten, forresten er jeg mere rrig og rask end jeg havde turdet haabe. General Wilster var i Fredericia og viiste mig megen Velvillie, fulgte mig til Banegaarden, ja lovede mig smuk Musik, var jeg blevet Natten over der i Byen. I Sleswig fandt jeg paa Banegaarden en Broder til vor Enkedronnings Overhofmesterinde, en Hr Regjeringsraad Rosen, hans Smaapiger fulgte med og jeg fik en Bouquet-Blomster. I Hotellet havde Verten, den unge Hr Esselbach givet mig sine egne private to Vrelser med al Comfort. I Torsdags naaede jeg Klokken fire om Eftermiddagen Altona hvor jeg blev hilset af Sophie Melchior, ligesom ogsaa af Dr Marcus med Frue. Jeg fik en smuk Bouquet og fli nu til Dam-Thor; her havde de sagt mig fandt jeg den unge Hr Marcus eller Hr Simon Henriques, men uheldigviis havde nok disse troet at Familien Marcus mdte mig der, jeg fik imidlertid en Vogn, desvrre en aaben og kjrte ned til Hotel de l'Europe, hvor jeg skulde finde Vrelser, men alle de bedste vare optagne af det japanesiske Gesandtskab. Portneren gav mig imidlertid et Kort fra Hr Henriques hvorpaa stod at der var Vrelser for mig i "Kronprindsen"; der vilde de imidlertid putte mig ud til Gaarden, men jeg sprllede imod og fik da Leilighed ud til Gaden. Etatsraadinde Donner berede mig med Besg, og tilbd mig sit Huus, men jeg foretrak at blive hvor jeg var, og blev der til igaar morges, lidt mave syg og mat, men forresten i godt Befindende. Bgh er meget opmrksom og god mod mig, han er glad ved Alt hvad han seer og henrykt over Byen Schlesvig, Hamborg og Hanover; i dette ieblik er han henne i en Kirke hvor der er Musik. Jeg skrev fra Hamborg til Fru Rubens Fader (Hils Fru og Hr Rubens), det hun venligt raadede mig, om at skaffe mig to opvarmede Vrelser i Hotellet, men ud til Gaden; Vrelserne vare bestilte, Hr Coppel modtog mig paa Jenbanen, men Vrelserne, han havde ikke seet paa dem, vare til Gaarden og ikke hyggelige, jeg maatte altsaa, ligesom i Hamborg protestere og fik nu eet, men meget stort Vrelse ud til Pladsen. Imorgen, om Gud vil, reiser Bgh og jeg syd paa og haaber om en Uge at vre i Bern i Schweitz og at jeg der finder Brev poste restante fra Dem eller Deres Mand. Igaar fik jeg Brev fra den kjre, trofaste Fru Melchior, vil De bringe hende min Tak og snarest lade hende lse dette Brev, jeg skriver nu frst til hende fra Frankfurth. Hils Deres Mand, Brn alle Kjre, hvortil jeg regner Frknerne Price, Hedt, &. - Deres

hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 378-81)