Dato: 23. april 1873
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

725. Fra E. og Henriette Collin.

Idag d.23de April, min 41de Forlovelsesdag, fik vi Deres Brev fra Hannover af 20de. Det Udtryk, De bruger om Deres Befindende, at De er mere »qvik«, synes at vidne om at Landreisen ikke anstrænger Dem, og dette er jo foreløbig Hovedsagen.

Jeg har siden sidst faaet følgende Breve.

1. fra Fräulan Sophie Sick, Datter af Geh. Hofrath v. Sick i Stuttgart. Hun er »im Besitz einer Autographensammlung der hervorragendsten Geister der Jetztzeit« og beder nu om Deres Haandskrift.

2. fra en 17aarig Hollandsk Pige om Haandskrift og Portrait. Adresse: Fräulein Jenny Coster von Voorhout zu Tiel. Provinz Gelderland in den Niederländen.

3. L. I. Hjertas Boghandel i Stockholm ønsker at udgive en samlet svensk Udgave af Deres Eventyr og Historier, »prydlig typographisk utstyret og vid billigt pris«, da de dyre danske Udgaver langtfra kunne faae den Udbredelse som Hjerta tilsigter. Men uagtet der intet er til Hinder for Oversættelsen uden Tilladelse tilføier han: at han tilbyder Dem et Forfatterhonorar, hvis Størrelse De selv maa opgive, ifald De vil give ham formelig Autorisation for den nye Svenske Oversættelse. Oversættelses-Arbeidet er overdraget til en duelig Person som er vel fortrolig med det danske Sprog.

Jeg gik derfor til den bedste Autoritet, nemlig den Gyldendalske Boghandels Chef Hegel. Han forklarede mig, at Autorisationen ikke var andet end formelig Tilladelse som medførte, at dette kom til at staae paa Titelbladet (altsaa noget lignende som jeg troer Vieweg satte paa en tydsk Udgave); det er altsaa kun et Præg, men mulig ønskede han tillige en lille Fortale.

Jeg vil nu sige Dem hvad jeg gjør; jeg skriver strax til Hjerta, at De er syg, bortreist etc. og at jeg paa Deres Vegne foreløbig maa sikkre Dem imod anden Forklaring af Autorisationen Hvad Honoraret angaaer, maa han gjøre et Tilbud. (Dette fandt Hegel ogsaa rimeligt. Derefter skal jeg strax lade Dem vide, hvad der er passeret).

Jeg haaber herved at have handlet efter Deres Ønske, saaledes at De først naar De kommer i Ro, faaer videre med Sagen at gjøre.

Vi have nu igjen fuldstændig Vinter.

Lev vel og hils Bøgh.

Deres hengivne

23/4 73.

E. Collin.

Torsdag Aften [: 24.4.1873].

Her har De mig igjen kjere Andersen; De veed af gammel Erfaring at hvidt'ndash;ubeskrevet'ndash;Papir, er min Natur imod, og det oprører mig at betale Postpenge for et Brev som ikke er beskrevet til den yderste Krog, altsaa skal jeg nu fortælle Dem lidt om et af Kjøbenhavnernes brændende Spørgsmaal og det er Japaneserne'ndash;Mine bedste Efterretninger har jeg fra Astrid som paa Moltkes Bal underholdt sig med Een af dem'ndash;først paa fransk som han ikke forstod og saa paa engelsk som han kunde lidt af'ndash;Han var i den yderste Forbauselse over at Mænd dandsede'ndash;I Japan dandsede kun Qvinder til Mændenes Sang og da saa ogsaa Kronprindsessen dandsede ud, steg hans Forfærdelse, thi egentlig var det kun Slavinderne der øvede denne Idræt i hans Hjem'ndash;Den fornemste i Gesandskabet kan kun sit eget Sprog og er nok for fornem til at lære noget Andet da han er nær beslægtet med en Gud .–Vi længes meget efter at høre noget om Øl Revolutionen i Frankfurt og om den har forstyrret Dem i Reiseplanen; Efter Aviserne har den jo antaget store Dimensioner, men foreløbigt vil jeg antage Beretningerne for overdrevne.–De er altsaa nu i den rare By Bern'ndash;Hils Bøgh og beed ham give den gamle hvide Bjørn en extra Bolle paa min Regning,–dog den er vel død; for 10 Aar siden saae den alt gammel ud og førte neppe noget sundt Liv, jeg saae den aldrig anderledes end siddende paa sin Hale med vidt opspærret Gab for at modtage de milde Gaver som uafladelig regnede ned til den.–

Saa kjere Andersen, nu kan jeg godt mærke at De er kjed af min lange Snik Snak'ndash;Gid De maa leve saa vel som det ønskes Dem af

Deres Jette Collin.

[I Margen:

] Hilsen fra Theodor'ndash;

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost