Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 3. august 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 25

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 3. august 1839.290

Kjbenhavn den 3 August 1839

Mit tredie Brev til Udlandet skulde vre til Drevsen,291 det var min Bestemmelse, thi han er tidt i min Tanke, dog faaer han ikke dette, i Dag er det Deres, o, at jeg kunde sig[e] din, min kjre, elskede Ssters Geburtsdag; enhver Time paa den vre min Tanke hos hende. Jeg holder af Dem som nei, som Lind kan jeg ikke sige, men, som Brdrene! O Gud jeg faaer Taarer i det jeg skriver det! lee ikke af min Bldhed, skjnt De, som De siger kjender mig ind i Hjertets dybeste Folder, kunde der dog vre eet og andet at lse, i en anden Verden, der skal De ret erkjende hvad De har i mig og dog dog har De skrevet et Par Ord om mig til Faderen: "Ude af ie osv", "det er sandelig ikke hendes Spg!" sagde han. Det var ikke ssterligt! jeg som ret holder af Dem. Dog bliv ikke forskrkket om jeg her taler for varmt, tnk: "Det er min Fdselsdag, derfor er han saa galant!" I forgaars var jeg i Slagelse og vilde gaae til Sor hvor man ventede mig, men jeg fik en Lngsel efter Hjemmet og i det jeg skulde indskrives til Sor, sagde jeg: "til Kjbenhavn" og saa kom jeg til Kjbenhavn. Igaar lste Deres Fader for mig Stykker af Brevene. Der stod i eet, om et Sammentrf De havde med en Familie fra Gotha, De hrte dennes Kjrlighed til Forfatteren af "nur ein Geiger["]; og at De og Ssteren havde "gjort sig til af at kjende Andersen"; nei, jeg er ikke forfngelig, i det mindste ikke i en ond Grad, den Glde jeg flte herved var reen og elskelig, jeg blev bevget, flte mig lykkelig, fordi De, ude havde gldet Dem over Broderen. Ja "Broderen", havde Ingeborg skrevet. Kys hende kjrlig den eiegode Sster. Jeg hrte ogsaa at Fru Heiberg292 lste i Ems paa sin Rolle i Mulatten;293 det smigrede mig at jeg der saaledes var i hendes Tanke, det var vist herfra, den menneskelige Flelse betog mig, jeg vurderede hendes store Talent, saaledes, som jeg altid skulde det, nskede at vre yndet af hende, som hun er beundret af mig. Siig hende det. Hos Eduard spiiste jeg igaar og vi talte om Mathias Boye294, og hans frste Tiltale til Theodor, ogsaa Jette har han nrmet sig paa samme Maade: "Dit forbandede Asen, har Du ikke Tykmlk!" Hun begriber imidlertid det intime heri og er , som altid elskvrdig; Lind talte jeg ogsaa med igaar og naturligviis om Dem; han savner Dem meget dog han faaer jo Breve han beklages, og er elsket af Dem. Hvor man dog i denne Verden kan eie meget og dog beklages. Han elsker Dem oprigtig og derfor ynder ["]Broderen" ham, ja vist nok mere, end han ynder mig. Det lille Danmark har givet ham mere, end Europa formaaer at skjnke Digteren. Om nogle Uger kommer De hjem, ingen venter mere de Hjemkomne, end jeg og dog, hvor fattig vil jeg staae ved Hjemkomst. Dem Alle flyve Sstrene om Halsen dog jeg faaer jo et Haandtryk, nogle Smuler fra den Riges Bord og Drevsen ja han vil maaske komme mig imde nsten, som han kommer de Andre. Hos Sstrene bliver jeg ved den Leilighed knap en Ftter. Dog vr ikke bange! jeg hrer alt295 Ingeborg sige: ["]Gud forbarm sig, han vil have et Kys!" ja vist, det er det! siger Louise og gjr kloge ine. nei, nei! det er min Brevstiil, Tankerne gaae saa hurtigt fra Hjertet ud af Pennen at de ei faae Tid til at svales, som sig hr og br hos skikkelige Nordboer. Til Middag i Dag var Lind, Jette og Eduard, samt jeg naturligviis til Bords i Amaliegaden; vi drak Louises Skaal. I Dag har vist Heiberg givet Champagne! sagde Eduard, nei, en Vise sagde jeg, ["]og Drewsen, Champagene!", Hvo har nu Ret? Rimeligviis Eduard. I Deres sidste Brev var ellers ingen Hilsen til mig. Ingen! "ude af ie, ude af Sind!" Vil De faae at vide hvilken Farve sdvanligviis Rhinen har. Om den bermte Reisende Weis har Ret, eller det ubetydelige Menneske Andersen, der siger Rhinen har grnt, klart Vand, som Havet.296 Uh, nu bliver jeg rgerlig og det er jo Geburtsdag! Sahlertz297 kom imorges, jeg var strax hos ham, han fortalte mig om mine Kjre. Han er srdeles indtaget i alle tre. I Paris traf han Arnesen,298 der ikke synes at more sig! Heibergs fortalte han mig ogsaa om!

Kjbenh. 6 August 1839.

"Ja Gud veed om Brev nu trffer Dem i Ems!" siger Faderen; jeg troer nu De har vret saa snilde, dersom De er afreist, at sige paa Posthuset, der og der sendes Breve hen, hvis disse kommer efter Afreisen og altsaa, lad dette Epistel flyve afsted. Jeg har nu lst Hertzs ny Bog: Stemninger og Tilstande,299 den har et stort Parti imod sig, jeg er for den. Charactererne ere fortrffelige, de indstrede Anectoder hist morsomme, men hvad jeg synes bedst om er det Poletiske, kun tillgger han Liunge300 for stor Indflydelse og viser ham for hundeagtig Behandling. Ligeledes fordrver han Hovedpersonen ved nogle uanstndige Tanker, som ikke kan udspringe hos denne, men have siddet i Blodet paa Digteren og ere fremtraadte ved det af denne selv dannede Malerie.301 Lidt kortere kunde Bogen ogsaa vre, men den er og bliver mellem de bedre Ting af Hertz, Folk maa saa sige hvad de vil! Her har nogle tumultuariske Optrin i Byen. En Major, Garvermester Eberlin,302 havde ved Vaabenvelserne i den Grad opirret sine Kammerater, at de paa Tilbageveien, gjennem Christianshavn til midt paa Kjbmagergade forfulgte ham, skjndt han var til Hest, holde denne i Halen, insulterede ham, der fli Steen og Snavs. De fleste Blade falder over rsted,303 fordi han, som De vel veed, fik hos Kongen 300 Rdlr til sig og fem Andre; som reiste til Gotheorg. "Paa Veien mellem Gtheborg og Helsingborg have Finantzerne tabt 300 Rdlr; den redelige Finder osv" Flgende nye Operaer kan De vente her hjemme, denne kommende Vinter. Parykmageren.304 Theaterdirectionen i .305 Norma.306 Instrumentmageren i Wien.307 Acton.308 Polichenella.309 Bryggeren i Preston,310 og De Tretten.311 Men jeg tr ikke skrive mere, Deres Moder bad mig igaar om en Plads her i Brevet, for hende, hun skulde nemlig sige nogle Ord til den gode Datter Ingeborg, det er vel om Syltning tnker jeg, eller om Brne-Ti. Jeg maa altsaa sige Lev vel! Hils Deres Sster, den kjre, elskvrdige Sster, som nu maa og skal komme hjem med en god Hals! Hils Drevsen tidt og mange Gange og glem ikke at bestige Brocken,312 see Baumanns Hule,313 Rosstrappe,314 komme ind i Rammelsberg315 og hvis De bliver en Dag i Blankenburg316 da spadsere udenfor Byen til Ruinen Felsenstein.317 Kommer De til Berlin, da forsm for Alting ikke Gropius.318 Beed Drevsen om han i Berlin vil opsge Kriminaldirector Dr Hilzig319 og faae, dersom denne har afbenyttet, ellers ikke, to Breve Chamisso320 har skrevet til mig og som Hilzig har laant til at lade trykke, det er den bedste Leilighed for mig til sikkert at faae dem tilbage, ellers haster det ikke dog Drevsen kan gjre hvad han vil, kun det beder jeg ham om, at faae at vide naar Chamissos Levnet og Breve komme ud, samt om Digteren Gaudy321 er kommet hjem fra Italien. Men nu maa jeg holde op ellers faaer jo Konen ingen Plads. Fra Brnene hjemme skal jeg hilse322 kom nu snart!

Broderen.323

[Udskrift]

32

Frken Louise v. Collin.

Ad: Dem Hrrn Polizei-Gerichts-Assessor

A. v. Drevsen aus Copenhagen

Frei bis Ems

in Braunschweig, poste restante.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus