Dato: 8. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Vernex-Montreux , den 8 Mai 1873.

Kjre Fru Melchior! I Dag er det Torsdag, Venne-Dagen i det Melchiorske Huus, paa Hibroplads og ude paa Rolighed, det er netop 8 Dage siden jeg skrev Dem til sidst i Vevay og idag, Torsdag, har jeg Brev, Hjerte-Svar, igjen, nu ud paa Eftermiddagen, efter vor tidlige Middag, Brev fra Dem og fra Deres Mand, hvor De dog ere magelst god mod mig; jeg fik ogsaa et Brev fra Fru Scavenius, der fortller mig at hun har faaet saa venlig Skrivelse om mig fra Dem, da hun var urolig om mit Befindende. Hendes Sn er nu med Mogens Frijs i Tiflis, og gaaer paa Jagt i de kaukasiske Bjerge, men kommer hjem i nste Maaned til Vddelbene i Slagelse. Slig Tale vilde for 50 Aar siden have klinget som et Eventyr. Jeg fik ogsaa et prgtigt Brev fra Deres Broder Hr Martin Henriques, saa hjerteligt og godt hvori var indskrevet Venne-Ord af Adler og Bille. Vil De sige disse, naar De seer dem hvor megen Glde de forundte mig ved deres Skrivelse. Bgh og jeg have en Havestue ud mod Sen og kunne gaae under de hngende Pile, han har skrevet et smukt Riimbrev hjem, og givet et Billed af Naturen rundt om os, jeg tnker at De snart kan lse det i Illustrede Tidende. Iforgaars da vi gik paa Landeveien udenfor vort Hotel blev jeg venligt tiltalt af en sortkldt Dame, som jeg ikke strax kjendte, det var Fru Christensen, Sster til Fru Gade; hun og hendes Mand ere her nede en otte Dages Tid, de have deres unge Datter med som nyligt hjemme havde den Sorg at miste sin Forlovede. De fulgte hjem med [overstreget: til] os og vi sade ret gemytlige om Kaminilden og talte om Hjemmet og Vennerne der. Siden bragte Hr Christensen os nogle Nummere af "Dagbladet", som det ret gldede os at gjennemlse. Deres Broder Simon Henriques var saa venlig, da vi mdtes i Hamborg, af sig selv at tilbyde, at han vilde sende os "Dagbladet", vi spurgte strax her i Montreux om dette paa Posthuset men her fandtes ingen og vi bleve begge kjede over denne Skuffelse, jeg antog at Deres Broder havde glemt det eller var paa Reise, da hre vi i forgaars at oppe i Hotel Righi Vaudois laae Breve og Aviser til os, og det var Tilfldet; hvorledes de vare sendte derhen begriber jeg ikke da der ikke stod noget hjemmefra om den Adresse, en fremmet Haand havde tilfiet Forandringen og vi saae nu at Deres Hr Broder slet ikke havde glemt os; imidlertid er der gaaet henved 14 Dage siden denne Sendelse kom; Christensens reise herfra paa Sndag, han bringer os altsaa ikke Dagbladet, men da nu De, kjre Fru Melchior lover os at sende i Krydsbaand nogle af de danske Blade, maa vi da fra Dem, jvnlig saaledes, erholde Dagbladet"Glion ved Montreux i Schweiz !"

Veiret er, desvrre, kommet i sit kolde Hjrne, Skyerne hnge som lange vaade graa Gardiner ned om Bjergene og igaar blste det isnende koldt fra Jura; min Slimhoste som nsten havde forladt mig er begyndt igjen og vi maa daglig have i Kaminen, isr da Vrelset er saa stort og lige ved Jorden. Forleden havde vi besg af en Dansk, en Doktor Leerbeck fra Kjbenhavn, som har nedsat sig her tt ved i Clarance, han er gift med fru Jrgensen fra Silkeborg. Han sagde at her var en Deel Svenske oppe paa Glion, da disse allerede der kunde bruge Kuuren, tnker jeg at ogsaa jeg kan det, og vil Gud, da kjrer, som sagt, Bgh og jeg derop frstkommende Sndag for at blive der idet mindste i 14 Dage, der oppe haaber jeg at faae Besg af Carl Melchior, hvis Been synes snart at vre aldeles i god gammel Orden. [ tilfjet i marginen: i dette ieblik fik Bgh Brev fra ham at Benet var nu saa at sige lgt.] Jeg har endnu en uendelig Trthed, jeg magter slet ikke at stige op af nogen Hide, min lngste Vandring var i gaar, i det kolde Veir, fra Hotellet hen til Landingsbroen, omtrent som fra Deres Hjem p Hibroplads og til Charlottenborg. Vinden blste saa koldt og derfra har jeg min Hoste, som hele denne Morgenstund har plaget mig. De har vel modtaget Brev fra Bgh, hvori jeg skrev et par Ord, han sender venlige Hilsener. Vil De bringe lignende til hele Huset "Rolighed", Jomfruen, Pigerne, Tjeneren, hver isr hilser De. Fru Tante Mille siger De et hjerteligt Goddag fra mig og at hun snart i Sommer-Solskin maa flyve ud paa Strandveien i sit lille Paulun. Vil De hilse Frken Sophie Melchior, som jeg antager, er nu kommet hjem til sin kjbenhavnske Slgt og endnu bevarer mig i venlig Tanke. Vil De takke William Bloch for Brevet han gldede mig med, han skal snart hre fra mig, men Tiden flyver, jeg faaer daglig kun et Par Breve fra Haanden, tnk nu har jeg siden Afreisen hjemme fra skrevet nogle og tyve Breve, men jeg faaer jo ogsaa Brev igen, ble for Pre, og saaledes maa det vre! Naar venter De Anna og Louise fra England? Tnker De selv paa at reise dem imde og hvad bliver der af Besget ved Wiener-Udstillingen? Seer De Fru Collin da hils hende hjerteligt, ja meddeel hende dette Brev; jeg skrev til hende samme Dag jeg skrev herfra til Dem, men har ikke senere hrt fra Dronningens Tvrgade. Jeg veed ikke hvorledes det staaer til med Fru Drevsen i Rosenvnget og med de unge Nygifte: Louise og Viggo. Hils nu kjrligt Deres kjre Mand, ligsaa ogsaa begge Brdrene og den trofaste hjlpsomme Frken Tante Jette; hun skal fra Glion faae et lille Brev fra mig; De vil hilse Fru Johanne og hele hendes Brneflok, srligt Poul og Otto. Den yngste Frken tnker vel ikke mere paa mig, og er maaske vred endnu fordi jeg kaldte hende "Amagermoer" og ikke "Amagerpige". Hils alle Torsdagsgjster, srligt Carl Blochs, Hr og Fru Lund, Frken Franckel [:Fraenckel], Frken Carroc [:Caroc] og hvem som bryde sig lidt om mig. Til Veber og Oksen har jeg skrevet og fra disse igjen faaet venlige Breve. Igaar morges da jeg gik i Haven fandt jeg en Fiirklver, den betyder jo Lykke, jeg vilde gjerne skrive paa det ene Blad Sundhed, paa det andet Venners Troskab, paa det tredje en stor Lod i Lotteriet, og endeligt "godt Humeur." - Det Blad, som holder sig lngst veed jeg bliver: Venners Troskab.[i marginen, s. 6 :] Og nu Lev hjertelig vel! Hilsener fra Bgh og Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad