Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. august 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 Aug: 1839.

Mia Sorella!

Ja, det gaaer daarligt med Correspondensen! nu er jeg her og overmorgen seer jeg Kjge-Hns! det maa da ikke forstaaes ved, at jeg skal hnges, som Talemaaden jo egentligt betyder,987 jeg seer virkelig Kjgehns, ja spiser dem maaskee. Professor Schou988 har besrget en mundtlig Indbydelse til Nys989 og jeg gaaer da denne Vei til Men og Nestved, bliver paa Nys efter som Veirliget990 tillader det. - De smiler! - ja, jeg skal nok faae Meget at smile over hos Dem. Jeg var kun nogle Dage i Odense, men foer mere om paa Landet og tilbragte der den lngste Tid paa det yndige Glorup,991 som Grev Moltke eier. Aldrig har jeg endnu paa noget Sted havdt det saa frsteligt og vret saa ugeneeret, som her. Jeg er indbudet igjen til hvad Tid jeg selv behager. Jeg var med Deligensen indskrevet fra Fyen til Slagelse, hvor jeg sov om Natten og skulde i morgenstunden gaae med Dagvognen til Sor; der ventede man mig, men hvad fik ikke Poeten isinde, jeg forandrede pludselig Reiseplan og jog samme Dag til Kjbenhavn. Deres kjre Brev,992 jeg havde aldeles opgivet at faae eet, lb bagefter mig paa min Flugt, og jeg har faaet det noget silde, men det har gldet mig usigeligt, De er dog en god Sster! - Imorgen (den 10) forlader Drevsens Ems, og gaae om Sndagen Rhintouren, derfra over Frankfurt, Gotha, Blanckenburg, Brocken, Braunsweig, Lauenburg, Mln og Lybeck hjem, hvor vi vente dem den 24de. Heibergs have ogsaa brugt Badet, og Fruen har indstuderet Cecilies Rolle i Mulatten. Paa Louises Geburtsdag993 lod Heiberg Badestedets Musikanter give hende en Serenade med de tre Melodier: Hr Peter kastet Runer, Kong Christian, og Danmark deilig Vang og Vnge. Sahlerts994 er kommet hjem, helbredet og har vret 14 Dage i Paris, han traf der Arnesen, som ikke synes at more sig, og har skrevet noget til Portefeulen: Gran-Sprgsmaalet,995 det synes mod hende, han indrmmer at hun gjr Lykke, men at der kun er kastet een Bouquet til hende. At hun er en udmrket Dandserinde af anden Rang, (men han tilstaaer at han endnu ingen har seet af frste).

Kjbenh: 13 Aug 1839.

Ja jeg sidder da endnu her, jeg kom ikke til Kjgehns, jeg har vret syg, meget slemt forkjlet, rimeligviis fordi jeg altfor ungdommelig omfavner den kolde S. Nu er det bedre! Igaar var Grev Wrangel her fra Skaane og vilde have mig over med, men deels er jeg lidt marode, dels har jeg jo lovet La baronne min Vesit. Veed De hvad? Jeg lnges virkelig gruelig meget efter Dem , lnges efter at see Ssteren i det lille hyggelige Kammer, hvor det udspndte Lrred viser mig et Afbillede af hvor smukt Naturen staaer i hendes egen Sjl. Christian hrer jeg aldrig fra, han har dog saa lidt at skrive og jeg skriver saa meget, at jeg ordenlig er trt ved at stte en Correspondance istand. Hvorledes er det egentligt at De ikke er paa Nys?996 Derom sprge Flere mig. De lngtes efter Ssteren, efter Brnene, var det ikke saa? - De veed da Maria ehlenschlger997 er blevet forlovet med den rigeste unge Mand fra Norge, han skal ikke vre smuk, Folk tale kun om hans Penge, dog derfor kan han jo nok have een god Side. Ak ja, de Penge! de skaffe os dog Alt! har man Guld-Regnen, da overvinder man ogsaa Nutidens skjnneste Danae998 og Danae handler hist fornuftigt. - Etatsraad Kock har jeg havdt den re at gaae et Stykke med ved Volden; jeg kom ham saa venlig imde, men han syntes lidt fremmet mod mig; - naar man i Danmark kun er blot og bar H. C. Andersen, ja saa - dog det lille H. C. vil arbeide paa at faae Plads i Aandens Statscalender. - Men det var ikke det vi ville tale om, hils ham smukt fra mig, jeg vurderer Manden, bedre end han mig. Deres Sster maa De sige noget ret Venligt fra mig og hilse den raske Peter, den forvovne Jrgen og den lille Nysselige.999 Jeg har skrevet et lille Digt,1000 vil De havde det? Her er det!

En Reisende.

I den lille Kjbstad er en Gade,
Hvor ei Tiden har forandret stort;
See, det gamle Vertshuus sin Facade
Vender ud mod Kirkegaardens Port.
Her er jo et Herberg paa hver Side,
Der til Venstre kalder Hornets Klang,
Men til Hiere lyder Salme-Sang.
Gaden har et Herberg paa hver Side,
Hvor mon bedst man hviler gad jeg vide.
Jeg maa ind til Venstre denne Gang!
Husets Bjelkevrk er rigt udskaaret,
Indskrift mellem Lv og Snirkler staaer,
Indenfor er Tummel hele Aaret,
Der, som Fremmet kommer man og gaaer,
Men til Hiere skinner deiligt Solen,
Gjstekam'ret er en Blomsterplet,
I det Kammer bliver aldrig grdt;
Ovenover voxer Natviolen.
Men til Venstre maa jeg! Aftensolen
Gaaer nu ned. Jeg fler mig saa trt.

Jeg arbeider daglig paa Ahasverus,1001 Himlen veed om dette Arbeide nogensinde bliver frdig; Grunden er afplet, men nu kommer det an paa om Beplantningen vil lykkes. Frste Act bliver Jdedommet. Anden Act, det Yppige i Romerlivet. 3die Middelalderens Strben. 4de Louis XIVdes Tidsalder. 5te vor bevgede Tid. - Men saaledes kan De nok ikke forstaae det. Vi tales ved! Luften bliver koldere, Skyerne rigere, Lvet har nu sin bedste Couleur, saa det er snart mod Vinteren, da sees vi jo? Hils hver Stork De seer og husk at den er min og Orientens Fugl! Broderen! [Udskrift]

Frken Henriette Wulff

boendes hos Fra Etatsraadinde Kock i Frederiksborg.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus