Dato: 4. juni 1873
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

735. Fra Henriette og E. Collin. Ellekilde 4de Juni [1873]

Hvis jeg ikke husker feil kjere Andersen, saa var jeg ubesindig nok til at love Dem Brev uden at fordre Vederlag, denne Yttring og dette uoverlagte Lvte tilbagekalderjeg herved paa det hitideligste og udbeder mig Brev snarest mulig.–Jeg har herude kun hrt fra Dem gjennem Aviserne som vel forsikkrer mig at De har det Godt og at Deres Krfter er i stadig Stigen, men frst naarjeg hrer det Samme fra Dem selv, trjeg rigtig glde mig derved.–Vi selv har det Alle Godt og ved det Gamle'ndash;Gudskeelov! -Ellekilde-Livet er atter i fuld Gang i uforandret Skikkelse, Edvard Theodor og Gotlieb som er hos os, arbeide ved Stranden og jeg i Haven indtil vi, trtte og sultne, mdes ved Maaltiderne; Efter der at have forhandlet Dagens brndende Sprgsmaal, som afvexlende dreier sig om Prsident Skiftet i Frankrig og Vandstanden i vores Havn, om "Venstres Optrden i Tinget og Vappes og Fengos Optrden paa Ellekilde'ndash;saa tages atter fat paa Arbeidet som da afog til aflses af et eller andet velkomment Besg -

Mandag 9de

Et saadant var det kjere Andersen som for mange Dage siden standsede mig i Skriven, og siden harjeg bestandig havt Gjster og Travlhed'ndash;Jeg har ogsaa siden faaet Deres Brev'ndash;og takker Dem derfor'ndash;at Deres Krfter ikke kan voxe i Kulde og daarligt Veir er rimeligt, der maa Varme og Solskin til Brn og, jeg siger ikke Gamle, men reconvalecenter – Brunnen staar for min Erindring som en velsignet deilig lille Gryde, hvor man i Reglen havde sine 26-28 Grader og befandt sig fortrffeligt'ndash;Gid det maa blive Tilfldet med Dem !–De fortller intet om Deres videre Reise plan'ndash;lad det nste Brev lyde lidt herom, saafremt De har nogen bestemt.–

Hos os er Veiret og Luften i hieste Grad ustadigt, vi have havt 22 Grader og 5 Grader med Nordenstorm, saaledes som De kjender den herude. –Slige Dage gaa let og hyggeligt for mig, jeg betragter dem som Hviledage, men for Theodor ere de hist besvrlige da han i den Slags Veier ikke kan tilfredsstille nogen af sine Lidenskaber'ndash;Photographier kan ikke tages og Arbeidet i fri Luft har saa mange Vanskeligheder'ndash;Jeg byder ham afvexlende "Brandes's Forelsninger" og "Rises Archiv" – men begge blive afviste med dyb Foragt. I Lrdags kom Viggo og Louise for at blive en 14 Dags Tid, og De kan vel vide at det er til stor Glde'ndash;At Viggo er bleven Contorchef i Livsforsikkrings Anstalten, veed De maaskee, det er fra Indtgternes Side ikke nogen stor Forfremmelse, men hvor der kun er lidet i Forveien, der forslaar en liden Sum bedst'ndash;Jeg er glad over at Pladsen er bleven ham tilbudt, uden Skridt fra hans Side . . .

Adolph har ogsaa besgt os og var ret flink'ndash;Ingeborg har det mindre godt, men agter sig dog ud til Jonna.–Fra Einar ere Efterretningerne ikke gode, hans Tilstand er apathisk og jeg tror ogsaa, legemlig svagere.

Inde i Aalsgaard vrimler det nu af Kjbenhavnere, Lunds og Billes have besgt os'ndash;Det gldede mig saameget at hre at Melchiors have faaet deres Brn hjem, og efter Omstndighederne, Godt hjem.–Gid det maa vedblive.–Blocks, Dorphs og Bissens skal ogsaa vre kommet og i Hornbic vrimler det af unge Kunstnere som male Fiskere og Strand paa Kraft.

Edvard vil ogsaa have Plads i Brevet og De vil dennegang ikke kunne beskylde mig for Korthed'ndash;NB hvad mit Brev angaar'ndash;I anden Retning erkjender jeg den tilfulde, men naar De er saa overbrende at finde lidt Behag i min Sniksnak'ndash;saa sender jeg den Altfor Gjrne.–Jonas er i Byen og gaar paa Muset til sin Ven Reinhart.–Senere skal han atter lidt paa Fiskeri Reiser.–Alle her i Huset hilse Dem kjere Andersen'ndash; med de bedste nsker. Deres

Jette C.

Vil De hilse det venlige Brunnen fra mig, (men ikke Vrten i Hotellet, hvis det er den samme) ligeledes Huset aufder Mauer.Jeg faaer Udvee hvergang De skriver fra et af de mig bekjendte Steder. Men jeg maa jo ikke klage, som har det ualmindelige Held at have et Sommeropholdssted som dette. I fulde 8 Dage fra Pintse havde vi tropisk Varme; nu have vi rigtignok Storm, Regn og Kulde, hvilket ikke er heldigt for Louise og hendes nye Contoirchef.–

Har De bestemt, hvor De vil tilbringe Resten af Sommeren? Det hre vi vel snart noget om fra Dem.

Herude have vi intet Nyt at fortlle. At jeg samler paa raaden Tang og af den Grund gaaer med Trsko, er ikke noget Nyt.

Louise beder mig at hilse Dem.

Deres

E. Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost