Dato: 20. juni 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

738 fra E. Collin. Kjære Andersen. Det er underligt, at jeg af Dem skulde faae at vide, at der saaer noget om Dem i "Dagbladet«; jeg har nu faaet det gamle Blad ledt op, og har læst Artiklen. Det er jo noget af det sædvanlige amerikanske Vrøvl, som læses den ene Dag og er glemt den næste. At De er blevet afficeret af den, er naturligviis en Sygelighed; men at Fornuftgrunde ikke hjelpe mod nervøse Ængsteligheder, det veed jeg af egen Erfaring altfor godt, og derfor skal jeg visselig ikke prædike for Dem i denne Anledning Ærgrelsen gaaer nok over af sig selv; men der hører Tid til.

Jeg er herude paa Landet saa temmelig fri for Ærgrelser, fordi jeg holder mig borte fra Menneskene. Igaar havdejeg dog et Stykke af en saadan da en Mand krævede mig for 80 Rdl. for en Caution, som jeg for 15 Aar siden stillede; den maa jeg nu betale.

Det glæder mig ret at høre, at De er fornøiet med Bøgh; det er jo ogsaa en stor Fornøielse for Dem, at han nyder det nye Liv, som denne Reise skaffer ham at see.

Jeg antager, at Jette har skrevet til Dem om Einar; hans Tilstand er nu haabløsere end nogensinde; det enesteHaab er, at han snart maa faae Ende paa det. Det er et haardt Stød for Ingeborg, thi han var hende al?id as en kjærlig Søn; men det er dog at foretrække for den daglige Kummer over hans nuværende sørgelige Tilstand.

Det gaaer svært til med legemligt Arbeide herude; Gottlieb, Theodor, Jonas og jeg staae daglig i Vand op til Maven og grave Sand ud af Havnen; Jette luger og planter med en ubegribelig Udholdenhed. Naar vi blot maa beholde det gode Veir, haaber jeg det Bedste for hendes Helbred.

Slutningen eller Midten af Sommeren vil blive noget besynderlig for mig, naarJette i Anl. af Louises Nedkomst kaldes til Byen.

Lev nu vel. Deres

20/6 73. E.Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost