Dato: 5. juli 1873
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Brev fra Jonna Stampe til H. C. Andersen d. 5te Juli 73.

Min kjære Andersen! Min Bestemmelse i de sidste Dage at skrive til Dem og takke for Deres kjærkomne Brev, er ikke bleven svækket men styrket ved den Efterretning jeg imorges modtog fra Prof. Jensen, at vores stakkels Einar imorges Kl. 4 er død pludseligt, men stille og roligt. Han har været noget svækket og forandret i de sidste Maaneder, har endogsaa ligget og havt Feber de sidste 3 Dage; dog turde Lægen ikke haabe, at han saasnart skulde faae Ende paa sin ulykkelige Tilværelse. Derfor skrev ogsaa Lægen, som meldte mig det: "For mig, der saa tidt har været Vidne til de tunge Scener, som en saadan Hjernesyg maa gjennemgaae, er det - meer end De maaskee ret kan fatte - som om der var skeet en stor Velgjerning, ret en Gave skjænket, der fortjente Tak for Guds uendelige Fadergodhed." Saadan har Moder næsten ogsaa taget det; hun ventede Svar paa om hun maatte besøge ham og istedetfor maatte jeg melde hende hans Død. Men skjøndt hun græder over sin "stakkels Dreng" og sørger over at hun ikke har seet ham til Farvel, og over at ikke hun har faaet hans sidste Brev, (da det var skrevet til Fader,) saa synes jeg dog hun tager det roligere end jeg havde turdet haabe. Eun har nu været her lidt over 3 Uger, og er kommet sig ret godt, Dette vil desværre vist igjen sætte hende tilbage, hun bliver her indtil Harald, som jeg har telegrapheret efter, kommer. Fader er i Norge, hvor han har været henved 10 Dage, og havt det saa udmærket, baade over at være hos Valdemar, Pauline og Børnene og over at see den deilige Natur. Nu skal hans Reise saa brat afbrydes, naar han idag faaer mit Telegram, det gjør mig saa ondt. Men vi maae, alle og Enhver der har holdt af min stakkels Broder, føle det som en Velgjerning, at han er befriet for sin ulykkelige Tilværelse, og at min stakkels Moder skaanes for den stadige Beklemthed hun følte for ham. Moder beder mig hilse Dem mange Gange, hun tilføiede: "Andersen har altid holdt af Einar." Min stakkels, stakkels Einar, nu vil det gamle Billede af ham ikke dukke op.

Fra Collins har De sagtens hørt om Viggos og Louises Ophold paa Ellekilde, om Viggos Tour med Kunstnerne St.Hans?Nat og om hele deres fornøielige Liv paa Ellekilde. I Juli-Maaned begynder Tante Jette at tage af og til til Byen for at see til Louise. Ingeborg Lind er her endnu, vi have havt en rar Tid med hende og Mormor, stille men meget hyggelig. Fru Koch kommer paa Mandag til Nysøe og bliver der til Torsdag; hun besøger Elise. Jeg skal hilse Dem fra Familien derovre. Heri ligger et lille Brev fra Jeanina, som hun har været meget spændt paa om De vilde være tilfreds med; det har ligget nogle Dage og ventet paa m it. - Overkammerherre Oxholm er meget syg, man men er af et Hjerte-Onde og der har været Tale om at han skulde til et Bad i Nærheden af Carlsbad. Nu skrev hans Svigerinde, Fru Raben, til mig idag, at hun ikke havde faaet beroligende Efterretninger fra Smidstrup, saa jeg er bange for at hans Tilstand ikke er fri for Betænkeligheder.

Om nogen Tid reiser vores Godsforvalter, Kammerraad Repholtz, tilligemed Dr. Howitz til Schweitz, maaskee han kommer til Chur, jeg har da paalagt ham da han vilde tillade sig at besøge Dem at bringe Dem en frisk Hilsen fra os. - For nylig besøgte Pro£ Hammerichs os, med dem fulgte Marstrands ældste Søn, en vakker ung Mand, nylig kommen fra Amerika, han vil nu flytte sammen med sine Sødskende og være Elovedet for den forældreløse Flok; han saa kraftig og mandig nok ud dertil.

Levvel, kjære Andersen! gid det stadigt maa blive ved at gaae fremad med Dem og gid De maa have Glæde og Nytte af denne Reise, tak for gammelt Venskab!

Deres hengivne

Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus