Dato: 7. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Bad Alveneu i Graubünden den 7 Juli 1873

Kjære Fru Scavenius!

Da jeg ikke veed hvilket Bad Deres Naade besøger og troer at De endnu er paa Basnæs, vil jeg sende denne min Skrivelse derhen, er De borte kommer den nok derfra i deres Hænder. - Længe var det min Lyst og Tanke at skrive Dem til, men siden jeg forlod Glion hvor jeg kort før min Afreise modtog Deres Naades hjertelige Brev, hvorfor jeg er Dem meget taknemlig, har jeg flakket om i Bjergene og følt mig ret vel derved, uden at jeg endnu just tør sige at være kommet ganske til Kræfter og Velbefindende. Pintsemorgen forlod jeg Glion og fulgte en Indbydelse af vor Landsmand Jules Jürgensen, paa hvis smukke Landsted ved Genf jeg med Bøgh tilbragte fire behagelige Dage. Derfra gik jeg over Fribourg og hørte der det mægtige Orgel og det fortræffelige Orgelspil. I Bern, tilbragte jeg en Middag hos min elskværdige Læge Dr Dor; han og hans Frue samlede om Aftenen en Kreds af mine Venner og mellem disse var den belgiske Gesandts Frue, født Castonnier; vi talte om Familien og Venner i Danmark. Jeg læste for dem to Eventyr, det var min første Oplæsning i 3/4 Aar, og Dr Dors Børn bragte mig en smuk Laurbærkrands, men den Smule-Læsning angreb mig dog saa meget at jeg strax efter maatte kjøre hjem. Over Thun gik Reisen til Interlaken og derfra til Vandfaldet Giessbach hvor jeg med min Reisefælle Bøgh blev to Dage i den smukke Natur ved det brusende Fald, der ved Belysning af bengalsk Ild, tager sig ganske feeagtig ud. Fra Bregenz leiede jeg en Vogn over Brunig til Luzern og kom snart til Brunnen hvor jeg tilbragte hele 10 Dage. Senere har jeg været i Ragatz og derfra kom jeg til Chur; jeg vilde derfra gjerne see Via mala, komme heelt op paa Splügen, men da jeg da var Italien saa nær og vist aldrig meer kommer der, desuden gjerne gad overraske Bøgh, som aldrig har reist før, med dog at faae et Indkig i Italien, leiede jeg en Vogn paa otte Dage, den jeg har endnu og vi fløi hen over Splügen og naaede Chiavena, men her var Varmen saa stærk at det næsten var umueligt at reise; Bellagio i Comosøen, meente jeg dog nok at kunne naae til, men da vi var paa Veien fra Chiavena hen til Søen, blev Hesten saa angrebet af giftige Fluer at den slog bag ud, vilde rive Alt itu, var aldeles rasende; det saae farligt ud, Bøgh kom af Vognen, derpaa Kudsken og medens de holdt det vildt tirrede Dyr slap jeg ned, netop i det den i fuld Fart med Vogn og Bagage løb tilbage til Chiavena og Kudsken efter. Vi vare over en Fjerdingvei fra Byen, Veien var indesluttet af høie, hvide Mure, ikke Træ gav Skygge, men gaae maatte vi; jeg var ved at segne om, saa svag jeg endnu er, og naaede Chiavena hvor jeg laae som et kogt Menneske tre a fire Timer paa Sengen. Vi opgav da den italienske Fart og valgte at see en Deel af Schweitz jeg aldeles ikke kjender og som er meget storartet. Vi ere reiste gjennem Engadin Dalen, har der besøgt en af de store Gletscher og været i St Moritz; igaar vare vi en heel Dag i Samaden og i Dag, for Varmens Skyld blive vi her i Bad Alveney hvorfra, om Gud vil, vi imorgen naae Chur. Vil Deres Naade glæde mig med Brev send det da til München poste restante! I de sidste Dage af Juli haaber jeg at naae Danmark, da er Deres Naade paa Reise og jeg kan ikke, som jeg helst vilde, flyve fra Korsør lige til Basnæs, jeg maa da til Kjøbenhavn, hvor jeg altsaa bliver hos Melchiors paa Rolighed. Bøghs Fader er Provst i Fyen, ham sætter jeg altsaa af der; han faaer ikke det smukke Basnæs at see, som De forundte ham, men sen-der hjertelige taknemlige Hilsener til Deres Naade for den Gjæst-frihed De og den kjære Otto Scavenius vilde forunde ham. Hils min unge Ven paa det varmeste! jeg vil ønske jeg ham at see i Høsten! Hils Frøken Brandes og hver som har venlig Tanke for

Deres taknemlige, ærbødige

[langs siden] i Dresden. mælde Aviserne er Cholera.

Chur, 8 Juli.

I dette Øieblik kom jeg her og fandt Brev fra Hornemann, han mener at jeg skulde blive ude i Vinter, det vil jeg ikke. Jeg kommer hjem og røver August og September der, er jeg da svag end-nu, saa flyver jeg igjen syd paa. [Underskriften er bortklippet.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus