Dato: 11. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Rolighed den 11 August 1873

Kjre unge Ven!

Vore Breve have krydset hinanden; jeg vil haabe at De har erholdt mit; dette sender jeg til Odense, da jeg ikke veed om De endnu er i Middelfart. Jeg skrev gjerne til Student Oksen, men veed ikke hans Adresse, vil De sige ham det, naar De skriver. Siig mig hvem er i Middelfart Petra Raffenberg?, Jeg antager det er et Barn, hun har skrevet mig til og sendt nogle Skovblomster. I Dag er det 14 Dage siden jeg kom her til "Rolighed" og sidder, efter Lgens Ordre, stadigt paa mit / Vrelse, kun to Gange har jeg forsgt at komme ned i Stuen men det er mig en stor Besvr, da Benene ikke ret ville bre mig. Der er ikke Tanke paa at tage paa Landet, lgge mig ind paa Klampenborg; jeg har ikke Krfter; Melchiors fltte tidligt ind og jeg har maatte[t] vre ndt til at leie igjen de gamle Vrelser i Nyhavn, (40 Rdlr om Maaneden) tre Vrelser og Opvartning. Vi komme saaledes atter sammen fra frste September, det jeg glder mig til, uagtet nok baade De og Oksen reise ved Nytaar, naar / De have endt Deres Examen. Mit Humeur er ikke let! jeg har ikke Trang til at lse, ikke Rigdommen til at nedskrive; jeg seer en sygelig Tid imde, en kold, lang Vinter. Naar De kommer til Kjbenhavn besger De mig vel paa Rolighed? Grosserer Melchior er er i dette ieblik i Aarhuus hvor han har sat sin ldste Sn paa et Handelshuus, derfra reiser han til London i Forretninger. Maaskee Fru Melchior flger med! Hils nu venlig Deres Forldre, Sster, og Broder, ligesom alle vore flles Venner.

Deres

hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen:] Fru Melchior hilser!

Til

Hr Student Veber.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Student Veber

i Odense

(fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94,178-81)