Dato: September 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Ernest Grégoire
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn September 1873

Kjære, meget ærede Herre!

Hele Vinteren, hele seks Maaneder, var jeg meget syg; Lægerne vilde, at jeg skulde gaa til Schweiz og prøve Luften der; midt i April rejste jeg. To Dage før Afrejsen bragte Hr. Robert Watt mig Deres ærede Skrivelse om at udgive mine Eventyr og Historier, jeg var alt for svag til at indlade mig i Brevskrivning og bad ham sige Dem dette og at det vilde glæde mig at see fra Dem en smuk, tro Gjengivelse paa Fransk / af mine Eventyr og Historier, men det var nødvendigt (mente han), jeg skrev selv, det kunde jeg [overstr: aldeles] ikke, Lægen forlangte, at jeg skulde leve aldeles i Stilhed og Ro. Jeg rejste, befandt mig ogsaa en Deel bedre i Schweiz, men da jeg her i Sommeren vendte tilbage til Danmark, greb Reisen og Varmen mig saaledes at jeg nu igen er svag, som da jeg rejste. Selv kan jeg ikke skrive dette Brev til Dem, Indholdet meddeler jeg en Ven, som sætter det paa Papiret. Skrive nogen Fortale til den ny Bog eller levere nogen biographisk Skizze, seer De, er mig under disse Omstændigheder / ikke mueligt, især i den korte Tid, De opgiver mig, jeg har stor Besvær ved selv at dictere et Brev og det bliver dog ikke, som det skulde. Jeg læder mig til at se og læse Deres Gengivelse af [overstr: Histori] "Eventyr og Historier", og vil Gud lade mig leve, giver jeg et Par Forord til den nye Udgave, om en saadan kommer, eller en Fortsættelse følger. Ingen i Frankerige har jeg tidligere givet Retten til at oversætte mine Skrifter, De vil altsaa i de fem Bind "Eventyr og Historier", jeg har skrevet tilsammen 131, finde flere der maaske egne sig til fransk Gengivelse. Saaledes vil jeg anføre: /

Engelen. De røde Sko. Historien om en Moder. Verdens deiligste Rose. Hjertesorg. Flaskehalsen. Snemanden, Psychen. Sommerfuglen. Guldskat. Kometen. Lysene. Dryaden. Krøblingen.

Jeg har her givet et Udvalg. Har De ikke den danske Text, sender jeg den. - Ligeledes sender jeg Dem i Krydsbaand en af de senere skrevne Biographier, klippet ud af et dansk Værk: "Nordiske Digtere i vort Aarhundrede" (udkommet 1869), heraf kan De jo benytte facta. Det vilde glæde mig, om De eller Deres Forlægger, i mit Navn vil sende [overstr: vilde dedicere den nye Bog til] Digterinden Georg Sand [overstr: i alle Tilfælde sende hende, i mit Navn] med hjertelig ærbødig Hilsen et Exemplar, at jeg selv faaer et Par, tør jeg jo haabe; Tak for Deres smukke Deltagelse for mig og mine Digtninger.

Deres taknemlig hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 810-13)