H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Carl Aug. Coyet til H.C. Andersen 2. januar 1840

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 2. januar 1840
Fra: Carl Aug. Coyet   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Bruxelles Hotel de Svede, 2 januarii 1840.

Ofta har jag ämnat härifrån skrifva i och för att tacka dig för din vänliga billet, som angenämt öfverraskade mig på ångbåten d. 14. november.

Hvad jag här ser, är ett rikt och fruktbart land, hvars åkerfält äro odlade som trädgårdsjordar, hvars stora, med fabriksarbetare fyllda, städer förenas med jernväger.

Der fram man far med eld och lågor
Som stormen öfver havets vågor;

... hvilket allt likväl ... säkerligen icke eger något lockande för dig, ty, ehurur rikt, är Belgien säkert et magert ämne för Poeten. Det är ett land at studeras af Statsökonomen, han må vara mercantil eller physiokrat, säkert är, at här är mycket för honom att lära. Här som mångannörstädes får han tillfälle meditera öfver de fattiga folkklassernas ofantliga tillvext, under det likväl allmänna rikdomen är i synbart tilltagande, så ihuru otroligt, räknar man här hvar 7de person såsom hjelpbehöfvande af Rikets befolkning, och endast här i staden, med en befolkning ungefärligen lika med Köpenhamns, 32 000 fattiga, som fordra mer eller mindre understöd. Detta förhållande är säkerligen en följd af landets högt drifna fabriksväsende. Jag har derigenom fått en slags afsmak för dessa enorma "associations du travail libre", en här gängse benämning, som jag ville öfversätta med: "frivilliga arbetshus".

Nyligen har jag här läst en afhandling om medlen att förekomma den hotande folkökningen. Jag tackade dervid Gud att vara född i et land, hvarest man ännu icke behöfver vidtaga några mått och steg emot den lära Moses i begynnelsen lärt. Emellertid, jag kan ej neka, at härstädes ser det ud, som förändringar härvid behöfdes. A propos förändringar, så lär nu dit eget fädernesland ej komma att sakna sådane, sedan "den gamla Kungen" er död.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost