Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. januar 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 17 Jan: 1840.

Igaar Aftes kom jeg fra Roskilde, i Dag skal De vre min Tanke, jeg vil give Dem en kort Skildring af hele Srgefesten, fr De af Aviserne hrer derom ! Kongen paa Lit de parade veed De, det havde noget pompeust, noget gribende at vandre gjennem disse sortbetrukne Vrelser, hvor der ved Dagens Solskin var Nat; den forunderlige Stilhed og Kongen selv et Liig i Kronings Dragt, tt omringet af de, som i Livet stode ham nrmest. Castrum doloris var mindre eiendommeligt, men jeg troer endnu mere prgtigt ! det var som vandrede man i et snevert Gravcapel, men hyggeligt og storartet. Versene paa Catafalken har De vist lst; de vare af Commandeur Wulff og forekom mig hist prosaiske, i Formen mindede de mig om Abc-bogens Vers480 . De veed da man har derfor den Vits at Wulff er blevet adlet under det Navn "Casper dolorius Katafalken-Skjald." De som stode med Hellebarderne, kaldtes: Hellebartenfletter. Men jeg vender igjen til Srge-Acterne. I Onsdags Eftermiddag var allerede hele Byen i Bevgelse og Klokken 7 bleve flere Gader afsprrede. Overalt var Srgegardiner og sorte Rammer med Lys, Charlottenborg var decoreret med Lamper, og tt ved i Havnen laae to Skibe behngte i Tougvrket med Lamper, det saae smukt ud, fra disse blev, da Toget passerede skudt Salut-Skud. Klokken 9 1/2 skulde Processionen begynde, men allerede Klokken 9, skjndt ingen ventede den fr 10, kom allerede Garden i halv Gallop og Flget i Trav, uh, det var afskyeligt ! det kunde have vret saa prgtigt, Alt var storartet og smukt indrettet, men de lb formeligt! de gamle Mennesker, der havde kldt sig paa som til en Vandring gjennem Siberien, haglede Sveden ned af. Jeg var i Bredgaden og lb, lb som jeg kan lbe, af de nrmeste Sidegader for at komme til Volden, hvor jeg skulde vre med at synge "Farvel!", men jeg kom lige i det de begyndte med Sangen og vi var kun de halve, thi frst 10 1/4 skulde vi fra Raadhuset gaae samlede til Volden, men Klokken 10 havde naturligviis Processionen i sit Vddelb alt naaet Porten481 . Frihedssttten var omvundet med en Egekrands, blaae Lamper brndte om Indskriften, Figurerne havde Krandse om Hovedet og her stode Bnderne og sang to Vers af Heiberg482 , herefter kom Amagerne. Commandeur Suenson, der var svagelig, og af Lgen forbudt at flge, vilde, da han rgret sig over at saa mange yngere i Etaten havde undslaaet sig for at flge vre med, han havde kldt sig for et langsomtgaaende Liigtog i Vinterkulde og blev derfor saa angrebet ved Gallopaden at han ved Frihedssttten, skal have sat sig paa Liigvognen, hvorfra man ledede ham ind i et Huus og der dde han strax483 . Ved Togets Oplsning skal, som under dette, paa Vesterbro, vre skeet mange Excesser af vor raae Pbel, de sloge Karreet-Vinduer ind, kastede brndende Fakler mellem Folk, siger man484 . Jeg, H. P. Holst, Gottlieb Collin og Theodor Collin kjrte Klokken eet om Natten til Roeskilde; allerede ved Porten, huiede Pbelen af os og ude paa Veien fik vi en Sneeboldt ind i Vognen, vi blev begloet og udgrint og der med slap vi. Anders Sand rsted skal have faaet en Sneklump i Nakken. Hele Veien var opfyldt med srgende Grupper, meest Bnder og af kjbenhavnsk Pbel der sang eller hvinede og var ganske drukkent. Smukt var det at see de enkelte Huse og Gaarde ved Veien illumineret, tidt kun med et eneste Lys; gamle Folk og smaae Brn stode udenfor. Ved Glostrup 1 Miil fra Byen var en smuk report med Transperent. En halv Miil lnger borte passerede vi Liigvognen hvor den holdt ved en Kro; i halv Kreds rundt om, saae man den med Fakler, som skulde ledsage. Ttved vare Borde med Drikkevare, ved Roeskilde Kro skal Kisten derimod have staaet forladt, kun nogle Bnder og Koner stode ved den og istemte en Psalme. Vi naaede Roeskilde Klokken fire om Morgenen, der var allerede da stort Rre i Gaderne, Alt var optaget, men jeg gik ind i [et] Huus, prsenterede mig som H. C. Andersen, fortalte at den feirede Digter H. P. Holst og to af Conferentsraad Collins Snner var eet Selskab, der ikke havde Tag over Hovedet, og vi fik det eneste Vrelse, der var, men hyggeligt med Varme og med Voxlys, en stegt Gaas blev sat paa Bordet og det var vor Morgenkost. Man raadede os at gaae i Kirke Klokken otte, skjndt vi da ikke fik at see Bnderne bre Kongen, vi gik derind ! uh, hvilken Kulde, i Vognen sad jeg i Pels og med Fodpose, nu var jeg tynd kldt og maatte blive der fra 8 til eet. Ministrene vare udmrket godt kldt paa. I Begyndelsen stode de smukt, men da Liget blev borte, begyndte de at spadsere og conversere. Prinds Bentheim og Rantzau Breitenborg talte jeg med, jeg fik mange Complimenter og vi talte om Mulatten osv. Prsten Pauli485gik og skabede sig srdeles, var meget fornem. Endelig kom Kongen, han var magels deilig, han og alle Prindserne kulsorte kldte, med lange Srgekapper, hvorpaa Stjernen prangede; nu kom Liget og Bnderne fulgte her. De saae ypperlige ud; men Kirken var dog saa godt, som tom, det hele havde intet Udseende. Folk trngtes udenfor og inde var der mange Stole med to Mennesker og Hovedgangen var ikke engang opfyldt486 . Musikken var skjnt componeret487 , og Solen skinnede ind paa Gangen over Alteret, hvor Soldater holdt Vagt, det var effectfuldt. Biskoppens Tale var fl lang488 , inde i Christian den IVdes Kapel sadtes Kisten og der sank Kong Ch: paa Kn foran og bad stille. I Roeskilde var megen Rre og Liv ! Paa Hjemveien var reporten ved Glostrup og Vesterbroe illumineret, vi var her iaftes Klokken 8te. Der er skeet et Par Ulykker, en Mand er traadt fordrvet i Vesterport. Grev Schmettau489er faldet af Hesten, Grev Sponneck490kommet til Skade og von Qvalen491faaet Laaret knust, dog disse Efterretninger ere alle lse Rygter, jeg veed intet sikkert; i Dag dreier al Conversation kun om Suensons Dd og om det hist upassende af Processionens Galloperen. See det er Alt i Korthed. Theatret aabnes den 3die i nste Maaned med mit Drama; ja, De kjender vel den Vitz, at man skal begynde med: den sorte Domino492 , derpaa Mulatten (altsaa ikke frste Aften) og siden den hvide Dame493 , for at Overgangen kan skee smukt. Marie ehlenschlger er blevet gift med Kunow494 . Skuespiller Holst skal have Aftenunderholdning den frste Sndag efter Theatrets Aabning, han faaer af mig en Prolog495 , et Eventyr, Svinedrengen, som Phister fremsiger og fire nye Billeder af nste Hefte af Billedbogen, nemlig 1) Rotschilds Moder. 2) Bertel Thorvaldsen (dette kan De allerede nu lse i Portefeullens Omslag)496 . 3) Skorsteensfeierdrengen og 4) Land- og Semagten, hvori er en Skildring af Frederik VI Begravelse, Bonden som brer Liget, med dette Stykke vil han slutte Aftenunderholdningen. Af H. P. Holstes Digte, kommer et nyt Oplag. De har vel lst mit Digt til ham, i Dagen497 . Han besger mig tidt, vi ere meget gode Venner ! han er en correct gemytlig Digter og meget nydelig i Omgang. Grev Moltke fra Glorup498er her i Byen, han har besgt mig, men jeg har ikke seet ham endnu, da jeg har vret ude, desvrre, ved hans Besg. De skrev i Deres sidste Brev, at mine Epistler vare i den senere Tid skrevne i "strste Hast", det haaber jeg De ikke siger om dette og derfor alt i nste Uge glder mig med Svar. Jeg er en lad Brevskriver og er dog saa lykkelig altid ved at erholde Breve, derfor maa De jeg skrive til smukt betnke mig ! Hils Deres Forldre, lad Deres Fader lse dette Skrevne, maaskee dog Eet og Andet deri vil interessere ham, hils ham smukt og hjerteligt; i nste Maaned vil allerede Foraaret lufte, jeg har det, som Trkfuglen paa Flelsen, og naar Foraaret kommer, rider iaar for ham Sundheden ind i Landet paa den frste Stork ! ikke sandt? Det haabe vi alle ! Hils Deres Sstre og den ikke skrivende Tante, der skylder mig Brev! Her har De en Solo af min endnu ubekjendte Cantate ved Studenterforeningens Srgefest.

Den danske Bonde bad: o maa vi bre

Vor Konge til sit sidste Hvilested !

Den lange Vei er kort og let vil vre

Den Byrde, som har al vor Kjrlighed

Han Byrden bar for os, und os den re,

Den lange Vei er kort, naar vi ham bre.

Gud signe Bonden ! her var Hjertet Tolk,

Taknemlighed betegn du Danmarks Folk.

Fra Fru Lsse mange Hilsener ! Jeg selv sender dobbelt saa mange. Skriv snart! Lev vel ! med broderligt Sind.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus