H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Carsten Hauch til H.C. Andersen 29. januar 1840

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 29. januar 1840
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

den 29. Januar 1840.

Jeg har saalænge foresat mig at skrive Dem et Par Ord og takke Dem for Deres lille Bog [Billedbog uden Billeder], men stedse er der kommet Hindringer i Veien. I de sidste tre Uger har endog et temmelig betydeligt Fald, som jeg gjorde paa Nysø, hindret mig fra at føre Pennen med Lethed; men nu er det saa omtrent forbi og forvundet. - I Deres Bog finder jeg Ideen heldig og mange af Historierne smukke og skreven med Deres sædvanlige, følelsesfulde og phantasierige Pen; jeg havde kun ønsket Mere endnu og, om jeg maa sige det, vigtigere Ting; thi Maanen maa have seet meget, og om den end ikke fortæller Alt, saa maa den dog fortælle Noget, der minder om en Verdensomseiling i poetisk Stiil; thi hvad har ikke Maanen oplevet! - Jeg anseer det egentlig for et Held for Deres Stykke [Mulatten], at det nu først kommer til at gaae; thi nu ere Folk hungrige efter Skuespil; desuden vil Alt, hvad der kaster et Blik paa Negrenes Stilling, i denne Tid dobbelt interessere for den afdøde Konges Skyld; imidlertid, det har De vel selv længe forestillet Dem, og jeg siger Dem intet Nyt. Ret meget Held og megen Lykke ønsker og haaber jeg nu for Dem. - Jeg kommer i Vinter neppe til at begynde paa noget Større, og om jeg saa engang begynder derpaa, bliver det vel af anden Art, end hvad jeg sidst har skreven; dog om Fremtiden tør jeg ikke tale, den er uvis for os Alle. Ingemanns Salomons Ring behager mig overordentlig fra Tankens og Ideens Side, men Udførelsen synes mig farveløs; hvad kunde ikke Ideen om en slig Christus før Christus, hvor Alt, lige fra de Vises Ankomst fra Morgenland, der som Gjenfærd gaae foran de rette Vises Ankomst, være bleven til under en Goethes Hænder i de Dage, da han skrev sin Faust. Det er Frøkorn, henkastet til kommende Aarhundreder, hvor upaatvivlelig det vil afgive et fortræffeligt Stof. - De har vel seet Thorvaldsen og hans nye Mesterværker; jeg vil derfor Intet skrive om dem; hvormeget bøiet taaler jeg desuden ikke at sidde, da mit Bryst endnu lider noget af hiint Stød. - Tilgiv, at jeg i Kjøbenhavn ikke besøgte Dem; Tiden tillod mig det imod Forventning ikke. Meld mig ved Leilighed, hvem der bliver Theaterdirecteurer; det interesserer mig at vide. Hils Etatsraad Ørsted og Oehlenschläger, naar De seer dem; ogsaa Sibbern beder jeg at hilse; da han ikke har meldt mig et Ord om min Bog, som jeg sendte ham, maa jeg formode, den ikke behager ham. - Maaskee kommer jeg lidt til Kjøbenhavn i Foraaret; da glæder jeg mig til at see Dem, hvis De ikke inden den Tid er fløien bort. Mange Hilsenr fra min Kone! Tilgiv den slette Skrift.

Deres i Sandhed hengivne

I. C. Hauch

Tekstens oprindelse: ukendt