H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Erik Lassen Oksen 25. juli 1874

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjære unge Ven!

Bregentved den 25 Juli 1874.

Deres meget velkomne Brev modtog jeg igaar, altsaa Dagen efter Grevindens Fødselsdag. Det glæder mig særdeles at De og Hr Veber saa tilfredse nyde Deres første Reise og ret føle Glæde ved alt det Nye og Skjønne som ruller op. - Forandringen i Reiseplanen bestaaer jo meest i at De har begyndt med hvad De først tænkte paa at slutte med. De har nu seet Kölns og Stratzburgs Domkirke, seilet paa Rhinen og besøgt Heidelbergs Slotsruin. Mælkeanstalten ovenover kunde De have sparet da De faaer ganske andre Høider at bestige og kan see betyderligere Indretninger af samme Slags. Genf kunde ogsaa have været opgivet, da De har saa kort Tid til Reisen, men det er altid en By værd at see.

Jeg vil imidlertid haabe at De har været i Montreux, besøgt Glion og Chillon, været ved Hængebroen i Fribourg, fra Bern besøgt Interlaken, og Gletscherne ved Lauterbrunnen, seet Giesbach og er over Brunich naaet til Luzern. Men slaaer nu Tiden til at besøge Brunnen og derfra tilfods at vandre til Al[t]dorf? Maa De opgive det, da tag med Jernbanen lige til Ragatz og see Kilderne der i den dybe Klippegang, der fra er De snart i Chur hvorfra De jo følger min Reiseplan over Splügen til Como og tilbage over St Mauritz. Jeg sender i Dag intet Brev til Veber, men vil næste Gang sende et, adresseret til Chur, der kommer De jo paa Hjemveien eller man veed der Beskeed paa Posthuset om hvor Brevet sendes efter ham; det vil vist have mere Interresse [!] end om jeg nu i Dag vedlagte til ham et Brev liig dette, som han jo dog læser. Jeg har det fortræffeligt her paa Bregentved og er dagligt gaaet frem i Velbefindende, lige til igaar, da havde jeg det ilde, men det var Sviren Skyld i: Her var særdeles mange Mennesker i Torsdags, Varmen stærk og jeg blev særdeles træt af at staae, gaae og at tale. Jeg havde paa Ungdommens Opfordring skrevet 30 Cottillonvers, disse vilde man endelig jeg skulde høre oplæst, men det drog ud i det Uendelige dermed. Henimod Midnat kom vi tilbords, oven paa, og Dandsen med Versene begyndte først henimod Klokken 3 om Morgenen. De fleste bleve særdeles daarligt læste op, og det var ikke godt mueligt at høre et Ord. - I Haven var et smukt Fyrværkeri og paa Søerne og i Kanalerne brændte til henimod Morgen Tjæretønder. Der var flere hundrede Mennesker i Haven. Klokken var over tre før jeg kom i min Seng og vist neppe før efter Klokken 4 sov jeg, det var da, som jeg ventede, Aarsagen til, at jeg hele Dagen, igaar, følte mig særdeles angrebet, leed af nerveuse Smerter, og min Afreise, som var bestemt til i Dag, blev udsat til førstkommende Mandag den 27de. Da tager jeg ind til "Rolighed", gamle Kalkbrænderivei, og vil blive meget glad naar De, efter at have været over Alperne, vil der glæde mig endnu engang med Brev. - I Dag har jeg det igjen godt, saa at jeg vil haabe, den for mig aldeles forfeilede Nattevaagen og Deeltagelse i stort Gilde ikke vil have videre slemme Følger. At vi have faaet nye Ministre, at Worsaa er bleven Kultusminister veed De vel. Lyn og Torden har det i flere Dage været her i Landet, især i Kjøbenhavn, hvor Lynet paa flere Steder, dog uden videre Skade, har slaaet ned. Vor kjære, velsignede Konge er nu paa Veien op til Island, Gud ledsage og bevare ham! I Worsaas Sted er nu Steenstrup fulgt med. - Deres venlige Hilsen til Alle paa Bregentved har jeg bragt og har at give Gjenhilsner igjen. Krohn har været her i Besøg og er nu paa Veien til Italien, det vil sige til en Svip derind, netop den samme Tour De gjør, han vil over Chur til Como og hjem over St Moritz, der er [De] saaledes istand til at møde ham. Kommer De paa Hjemreisen til München og seer Fru Kaulbach, da hils hende paa det hjerteligste. Læg Veien over Nürnberg og Eisenach! - [Fra Fru Melchior har jeg venlige Hilsener til Dem og Hr Weber; Emil Melchior fik efter sin Studenterexamen, der skaffede ham bedte Characteer, Penge af Faderen til med sin unge Fætter at besøge Bornholm, hvor han ret har tumlet sig til Fods og er kommet aldeles solbrændt,men glad og opfrisket tilbage. Om Fløtningen af 0ehlenschlægers Statue hen foran det nye Theater og om Broen over Kanalen i Nyhavn tales og skrives i Bladene. Aviserne i Dag mælde kun om Lyn og Torden rundt om i Landet, Huse brændt af, Folk slaaet af Lynet; dog nu er det overstaaet! Brevpapiret her siger basta! Flyv glad over til Italien og tænk paa Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen