Dato: 1. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

»Rolighed«, gamle Kalkbrænderivei den 1ste September 1874.

Kjære velsignede Fru Grevinde!

Paa Holsteinborg saae jeg iaar de første Foraarsblomster, Seriner og Guldregn, nu ere de længst afblomstrede, Roserne med; i Dag, allerede, træder man ind i Efteraaret, men jeg fører iaar saa mange smukke Erindringer med mig derind: Foraarstiden paa det velsignede Holsteinborg, hvor Legeme og Sjæl igjen begyndte at løfte sig, og de varme Sommerdage paa det skovrige Bregentved. Al den Glæde og Deilighed ligger allerede et langt Stykke tilbage, men jeg seer med Taknemlighed og Glæde derhen. Saa ofte tænker jeg paa al den Deeltagelse og Godhed Deres Naade forundte mig denne Foraarstid, de milde Øine jeg saae rundt om mig. Tak og atter Tak! længe har jeg ikke skrevet og for mig synes det endnu længere siden at jeg fik en Skrivelse fra Deres Naade. Hr Greven var saa venlig og god, før sin Hjemreise at komme herud til »Rolighed«; jeg fik talt med ham, takket ham for de lykkelige, sundhedsbringende Dage jeg tilbragte i hans landlige Hjem; han har tilvisse hjembragt min taknemlige Hilsen. Deres Naade har med ham henlevet en fornøielig Tid i Børnekredsen, Fru Bodil-Donner har været i sit Barndoms Hjem, Sønnerne have været hjemme og i al den Familieglæde er jeg forvisset om, at Deres Naade har venligt ogsaa erindret mig. Jeg har desværre her paa det gjestfrie »Rolighed« slet ikke følt mig saa vel364, Veiret var for vexlende med Kulde og Regn, de mange nye Fabrikker rundt herom udsende fra deres Skorstene stinkende Røg og Havet selv med Grøfterne langs Haverne, give en hæslig Lugt. Ofte har jeg ønsket mig tilbage i den egenlige landlige Friskhed. Om otte Dage tænker jeg at være fløttet ind i Byen365 og der, med en betydelig Deel Gigt i alle Lemmer, at oppebie Vinteren, som jeg dog haaber bliver bedre for mig end de to henrundne. For nogle Dage siden var jeg, efter over et Aar siden, ude at hilse paa den kjære Enkedronning366. Jeg fandt hende saa smuk, dertil livlig og rask. Fra Sorgenfri kjørte jeg hen til Bernstorf hvor jeg paa det hjerteligste blev modtaget af hele vor velsignede Kongefamilie. Jeg blev der næsten en heel Time og talte med den elskværdige Prindsesse af Wales, saae hendes fem Børn, der Alle kjende "the old story teller". Kongen fortalte mig om sin Reise til Island367, han sagde mig ogsaa hvor venlig og hjertelig Grev Holstein-Holsteinborg altid talte om H. C. Andersen. Tak Hr Greven varmt og hjerteligt og glæd mig ved Leilighed med en lille Skrivelse.

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus