Dato: 20. november 1829
Fra: Kirstine Marie Iversen, Augusta Seborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S:T: Hr. H. C. Andersen. Studiosus. Boende hos Frue Schrder i store Kongensgade No 33 3die Sahl. - Kibenhavn. ved Godhed.

Med virkelig Moderlig Glde erfarede jeg det heldige Resultat af Deres Examend, at De nu ikke lader det blive derved! - derom er jeg fuldkommen overbeviist. Deres sande hengivne K. M. Iversen.

Odense den 20de Novbr. 1829.

Deres Brev af 22 Octbr. rigtig modtaget! - Tak for Samme! - jeg kan ikke siige Dem gode Andersen hvor vi Alle bleve inderlig glade ved dets Indhold! - da det betraf Deres Vel! - dog er jeg vis paa De kjender den Interesse hos vores Familie, som bestandig har og stedse vil ledsage Dem! - Og De veed nok, hvor isr min Moder, og jeg har vret Dem slemme Plageaander hvad Examen betraf, hvorfor vi og tage dobbelt Deel i dens heldige Udfald! - Endnu strre blev vor Glde, da Deres Moder i dag ude af sig selv af Glde, kom og lod os lse Deres herlige, barnlig-kjrlige Svar til hende; som bekrftede os vores nske, og Formodning, at den anden Deel af Examen, var gaaet saa fuldkommen vel! - Gud skee Lov! Jeg kan tnke mig Deres Beroeligelse, og nu, frie Aandedrt derover! - jeg er vis paa Deres gode lette Humeur, vil nu bevirke mangen herlig, kostelig Tanke, vunden for den poetiske Verden! - Da der gives en god Leilighed som befordrer dette Brev til Dem, kunde jeg ikke undlade strax efter at have lst Deres Moders Brev, at sende Dem disse Linier, som en Gratulation fra os Samtlige; en Bevidnelse om vores oprigtige Deeltagelse! - Jastrau skal nu just til Justitsraadinde Leth , De kan troe jeg glemmer ikke strax at underrette denne Familie, og enhver som har Interesse for Dem, - om Deres Bravour! - Jeg sagde Deres Moder at naar jeg imorgen kunde faae et Brev fra hende til Dem saa skulde jeg besrge det inden i dette! - I Hendes Brev fra Dem, blev os lovet Brev med nste Post; - jeg haaber De bliver ved dette gode Forst, vi lnges meget efter at hre noget udfrligere fra Dem! Vi ere Gud skee Lov Alle raske! - jeg har en Maanedstiid skranted af Forkjlelse, men det skal jo ingen Sygdom vre! - Jane Hanck er i Kbh. i Vinter; har De ikke seet hende? - hun logerer hos Apotheker Baage paa Svaneapotheket paa stergade! - De skrev sidst til mig, at et langt Brev til mig laae engang frdig paa Deres Bord, og skulde vre bort, det var ikke smukt, saaledes at opgive et godt Forst! - Er hlenschlger ikke nu bleven Dem, tilsyneladende meere venskabelig igjen? - det var en underlig Adfrd af ham, den han viiste Dem til frste Examen! - Nu tager De nok snart alvorlig fat paa Romanen - - - - jeg lnges meget efter dens Indtrdelse i Verden! - i disse Dage har jeg lst tvende Romaner, som forstrstedelen har behaget mig, nemlig Sidonia af J: Schoppenhauer; og, die Wiedereroberung von Ofen af Caroline Pichler. - Der er Momenter i disse, som er gandske overordentlige. - Vi have da i Vinter et Slags Skuespil her, som desvrre ei satisfaiserer synderligt; Hvedsmanden for Banden hedder Werlich - forhenvrende Figurant ved det kngl: Tht: - han spiller selv ret brav, men Ensemble kan ei findes. - Deres Digt "Ddsieblikket" yndede os Alle srdeles! - Soldaten gjorde jeg oprigtig talt mindre af! - De har forvendt os, man er nu vandt til at see ikke almindelige Ting fra Deres Haand; og gjr saaledes Fordringer! - Jeg lnges meget efter at hre hvad Musik Bay har sadt til Deres dende Barn: - Moder tog forleden Deres dende Barn, i vor Avis, med Bemerkning at samme nyelig har nyt en saa god grnlandsk Oversttelse. - det er, og bliver, dog et velsignet Digt! Siig mig, hvorfor spiller Hvid aldrig? - jeg seer ham nu nsten aldrig omtalt.

- Man maae tilstaae at Bournonvilles Engagement her, er antagelig! - De nskede i Deres sidste Brev at jeg kunde faae seet hans Dands, ja! - De har Ret! - jeg nskede det selv! - thi saa var jeg jo i det sde Kbh: - men - jeg maae nyes med at see ham chassere her igjennem i en brilliant Reisevogn! - man maae vre nisom, naar man skal vre Provindssialist! Nu lev vel! - Tak for Deres Portrait i forrige Brev! -ligne lidt gjr det! - De sprger hvad man her i Byen syntes om Deres Sommerudflugts-Meddeelelse! som i Kbh: - forskjllig er jo Smagen; mange fandt den meget heldigt, andre mindre! - jeg for min Deel siger, at jeg nsker De snart maae komme til at beskrive en Udenlandsreise, som vil give mere Stof.

Apropos! - var De saa god at besrge det indlagte Brev til Mgler Btzow som jeg tog mig den Frihed at sende sidst? - Nu Adieu! - Alle hilse venligst! men isr Deres hengivne

Augusta S.

Tekst fra: H. C. Andersen og hans Odense-Venner i Familierne Iversen og Hanck (SB 5567-70)