Dato: 26. november 1837
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sore d 26 Novbr 1837.

Kjre Andersen!

Hjerteligst Tak for "Spillemanden" og for den venlige Flelse, der har bragt Dem til at tilegne mig saavelsom Hauch denne os begge inderlig kjre Bog. Jeg har nu atter ladet Deres nye Billedrkke gaae mig gjennem Sjlen, og jeg har maaskee endnu meer, end under den frste Oplsning, flt og erkjendt den Skat af dyb Flelse og riig Phantasie, den indeholder. Vel har De ikke altid uden Bitterhed kunnet skildre det Tragiske i den Skjbne, der lammer og nedtrykker Genien, hvor de udvortes lykkelige Omstndigheder mangle, men den Konstvrkets Harmonie, der forudstter, at Digteren selv i sine hieste Momenter staaer over sin tragiske Scene savnes ikke, denne Digtningens Seiersbevidsthed, selv under den strkeste Menneske-Sympathie, luttrer Smerten og forsoner os med den. Lad Kritiken nu sige hvad den vil! vor nrvrende sthetiske Kritik er en Struds; den gaber som den vilde opsluge Poesiens Svane, der fra den Time, den fli ud af gget, har overfliet den. Frend vor Konstphilosophie faaer poetiske Vinger, indhenter den ikke Digtningsfuglen, og naar det skeer engang, vil de flyve sammen til Himmels i Kjrlighed. Det skeer rigtignok neppe i vor Tid. Jeg venter ligesaalidt som De at gjenkjende min Livsidee og min Poesie i det Speilbillede, Mudderkjret med de qvkkende Frer kan give deraf. - Ethvert Digterliv er en Stjerne, som kun Dybsinds Mimersbrnd kan afspeile i dens sande Skikkelse; men skeer det ikke, kan det ogsaa undvres for enhver, der har ie for den paa dens eget Territorium, og et saadant ie har Mange, skjndt de ikke begribe hvad de see og elske. Kjrlighed og Flelse for Poesien er ikke sjlden, men kun Faa have Forstand paa den. Hvad nu Deres udvortes Stilling og Fremtids-Udsigterne angaaer, saa opst nu ikke ligefrem at give en Ansgning ind til Kongen om en midlertidig aarlig Understttelse indtil det maatte behage H.M. at give Dem en passende Embedsstilling - og paa Grund af hvad De har prsteret og haaber at prstere som Digter. - De skal see, De opnaaer for det Frste det Samme som Hertz; men Nogen maa tale Deres Sag; det gjr Grev Rantzau Breitenburg, og Collin. Den sidste er Dem jo en faderlig Ven. Rantzau Br. er bekjendt som en herlig del Mand; jeg veed Improvisatoren har gjort Indtryk paa ham; lad ham blot vide naar De indleverer Ansgningen, og han vil upaatvivlelig understtte den. Mstings Deeltagelse for Sagen er vist ndvendig; men det er ogsaa en Minister med Smag og Interesse for Poesie. Skriv ham til for at faae ham i Tale (for det falder lidt vanskeligt) og De skal see, han tager sig ogsaa af Sagen. Paa ham kommer det maaskee meest an, paa ham og Moltke Finantsministeren. Beed Rantzau og Collin tale med dem begge - og De har jo Patroner i svre Mngder: Kronprindsessen - og Prinds Chr. og Kongen selv - gaae ligefrem til ham*, han vil ikke lade nogen erkjendt Videnskabsmand eller Konstner gaae tabt for Danmark. Og nu frisk Mod st alle Seil til, og De flyver i en Havn; men grib nu det lykkelige Moment, medens "Spillemanden" aabner Hjerte og ren; bring hastig Tingen i Gang og tal ikke til Andre derom, end de Velvillige og bestemt Vedkommende. Og nu, Gud velsigne Dem! giv Kritikken Fanden, og stol paa Poesiens Magt over Hjerterne! Venligst Hilsen fra min Lucie; hun glder sig nu ogsaa ved "Spillemanden" med den hjerteligste Deeltagelse saavel for Digtet som for Digte[ren.]

Deres hengivne B.S. Ingemann

De har vel modtaget Manuscriptet, jeg sendte Dem til Marmier? * med Ansgningen og bring paa samme Tid en Afskrift deraf til Msting og de andre nrmest Vedkommende.

[Udskrift:] S.T. Hr H: C: Andersen i Kibenhavn Nyhavn Charlottenborg - Siden No 280. 2den Sal frit

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (203)